•  OPINIE I STANOWISKA ZNP DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH
  imagesCA2REPER

  NAUCZYCIELU !   Nie bądź obojętny - napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy.

  NAUCZYCIELU ! Zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji.

 • ­

  Lista najważniejszych rozporządzeń, aktów prawnych. Istotne zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy PRAWO OSWIATOWE od 1 września 2017r - wraz z komentarzem

  prawo thumbhttp://reformaedukacji.men.gov.pl/

  1. Prawo oświatowe

  2. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe

  3. Kalendarium reformy edukacji . Krok po kroku

  Koordynator wprowadzania reformy – województwo pomorskie:
  Jerzy Wiśniewski  - Dyrektor Wydziału  Strategii Nadzoru Pedagogicznego,
  tel: 58 669 34 04, kom: 662 231 456
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • INFORMACJA NR 321 / 2018 z dnia 15 stycznia br.

  znp pomMinimalne wynagrodzenie nauczycieli wyższe od 1 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił 11 stycznia ustawę budżetową na 2018 r., w której uwzględniono pierwszą transzę zapowiadanych przez rząd na lata 2018-2020 podwyżek dla nauczycieli. Pensje pedagogów  w 2018 r. wzrosną dopiero 1 kwietnia.  W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie nieco ponad 43 mld zł. Uwzględnia ona m.in. pieniądze na podwyżki dla nauczycieli. Od kwietnia 2018 r. pensje nauczycieli wzrosną  o 5 proc. Kwota bazowa wzrośnie wtedy do 2 890,57 zł (będzie większa o 137,65 zł, tj. o obiecane przez MEN 5 proc.). Oznacza to, że podwyżka minimalnych wynagrodzeń powinna wynosić: 114 zł dla nauczyciela stażysty; 118 zł dla nauczyciela kontraktowego; 134 zł dla nauczyciela mianowanego; 157 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Kwota bazowa służy do obliczania średnich wynagrodzeń pedagogów, które określa art. 30 ust. 1 KN, jej zwiększenie przekłada się też na podwyżki minimalnych kwot wynagrodzenia, co MEN robi w drodze rozporządzenia. W opinii ZNP płace nauczycieli powinny wzrosnąć o 15 proc. w 2018 r. Podwyżka , która w praktyce wyniesie 3,7 proc. w skali rocznej, jest niewystarczająca. Państwo powinno gwarantować pieniądze na pensje nauczyciel i przekazywać je samorządom w formie dotacji tak, aby nie można ich było przeznaczyć na inne cele. Pensje pedagogów nie mogą być uzależnione od poziomu zamożności samorządu .

  Poziom Wykształcenia

  stażysta

  kontraktowy

  mianowany

  dyplomowany

  1.

  Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

  2408,7

  2479,05

  2815

  3306,45

  2.

  Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego , tytuł zawodowy licencjata /inżyniera/ z przygotowaniem pedagogicznym

  2119,95

  2172,45

  2452,8

  2879,1

  3.

  Tytuł zawodowy licencjata /inżyniera/ bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

  1871,1

  1916,25

  2152,5

  2516,85

  4.

  Pozostałe wykształcenie

  1609,65

  1646,4

  1833,3

  2136,6

 • INFORMACJA NR 320 / 2018 z dnia 15 stycznia br.

  znp pom

  Zachęcam Prezesów Oddziałów okręgu pomorskiego ZNP do zapoznania się z treścią i załącznikami  Komunikat-u  Nr 73 / www.pomorskie.znp.edu.pl/ Dla Prezesów/ Komunikaty / Komunikat Nr 73 , które dotyczą  zmian w wynagradzaniu pracowników samorządowych  / od 1 stycznia 2018 roku /. Warto przypomnieć , że 30 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiany dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia i stawek dodatku funkcyjnego wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2018r. Podstawowe zmiany w treści rozporządzenia:

  • Wprowadzenie ujednoliconej tabeli zawierającej minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to pracowników urzędów (dotychczas część A tabeli), jak również pozostałych pracowników samorządowych (dotychczas część B tabeli).
  • Podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z rozporządzeniem, kwota wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania została ustalona w wysokości 1.700 zł (85% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.).
  • Zmiana dotychczasowej formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania (z „procentowej” na „kwotową”). Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie automatycznemu wzrostowi kwoty indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kat. zaszeregowania;  po wprowadzeniu zmiany kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostają na dotychczasowym poziomie.
  • Poszerzenie wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego. Przykładowo, w zakresie stanowisk informatycznych, poprzednie tabele stanowisk  przewidywały jedynie stanowiska informatyka i starszego informatyka. Nowe przepisy dodają w tym zakresie stanowiska: programisty, projektanta systemów informatycznych, analityka systemów informatycznych, administratora (systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, baz danych) oraz konsultanta.
  • Ujednolicenie kategorii zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki. W poprzednim brzmieniu wykazu stanowisk, minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była  zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna). W związku z tym, że taki stan rzeczy mógł być uznany za dyskryminację pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych, wprowadzono jednolitą kategorię zaszeregowania i ustalono ją na poziomie III.

  Uwaga! Zmiany w wynagradzaniu tej grupy zawodowej wprowadzane mogą być wyłącznie w drodze zmian w ponadzakładowym układzie zbiorowym, który został wynegocjowany  w niektórych gminach. Niestety praktyka samorządów jest wypowiadania ponadzakładowych układów zbiorowych za 6 miesięcznym wypowiedzeniem mimo sprzeciwu partnerów społecznych. 

  Źródło: www.znpgdynia.pl

 • INFORMACJA NR 319 z dnia 11 stycznia 2018r.

  znp

  56

   

   

   

  Tylko w ostatnich latach pod czterema projektami obywatelskimi z inicjatywy ZNP podpisało się ponad 1,5 mln osób! :  „Referendum szkolne” 2017 r., „Wynagrodzenia nauczycieli   z budżetu” 2016 r., „Przedszkole dla każdego dziecka” 2010 r. i 2008 r. Obywatelskie inicjatywy są odrzucane na etapie pierwszego czytania w Sejmie . Ministerstwo Edukacji lekceważy głosy nauczycieli  i partnerów dialogu społecznego, czego dowodem są działania MEN na spotkaniach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zgodnie z decyzją Prezydium ZG ZNP z dnia 10 stycznia br. , Związek zawiesza udział w dalszych pracach z uwagi na :  pozorny dialog , wykorzystywanie  spotkań  z partnerami społecznymi do legitymizowania swoich decyzji,  nie uwzględnianie  zgłaszanych przez partnerów uwag,  oczekując, że ministerstwo przekaże harmonogram i proponowaną tematykę spotkań.  Jednocześnie ZNP zaprasza  pozostałe związki zawodowe działające w oświacie na spotkanie 16 stycznia br.  poza ministerstwem edukacji, w siedzibie ZNP, podczas którego razem wypracowane zostanie  stanowisko partnerów społecznych w kluczowych sprawach dla pracowników – wynagrodzeń nauczycieli i zatrudnienia.

  10 stycznia br. Zespół miał się zebrać po półrocznej przerwie. Spotkanie odwołała w ostatniej chwili Anna Zalewska tłumacząc, że tego samego dnia będzie w Sejmie na posiedzeniu połączonych komisji edukacji i samorządu ws. „monitorowania wdrażania reformy”. Minister edukacji jednak nie pojawiła się 10 stycznia na posiedzeniu komisji w Sejmie.

   Związek chce rozmawiać przede wszystkim o: podwyżkach, miejscach pracy dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy w wyniku reformy edukacji. Wg SIO, pracę straciło 6.668 nauczycieli, z uprawnień emerytalnych skorzystało 6.564 nauczycieli, natomiast z uprawnień do świadczeń kompensacyjnych – 2.629. W wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będą ją tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019.

   Ratujmy obywatelskie inicjatywy

   Zawieszamy rozmowy z ministerstwem edukacji

   List do premiera M. Morawieckiego

   Minęło 100 dni od wprowadzenia reformy edukacji. Podsumowujemy!

   Rząd chwali, nauczyciele krytykują

   Przyszłość zawodu nauczyciela

   Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

 • INFORMACJA NR 318 z dnia 11 stycznia 2018r.

  znp pom1234

  W dniu 5 stycznia 2018r odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  , któremu przewodniczy kol.  Fr. Potulski . Prezes okręgu pomorskiego ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  uczestniczy w jego obradach jako ekspert strony społecznej , podobnie NSZZ SOLIDARNOŚĆ i  FORUM ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH.  Przyznać należy , że najaktywniejsza grupą społeczną  są przedstawiciele ZNP i SOLIDARNOŚCI.  Zostaliśmy poproszeni   o przedstawienie uwag do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Prezes Okręgu pomorskiego prezentowała materiał , który zwrócił uwagę członkom Rady Dialogu Społecznego na problemy wynikające ze zmian przepisów dotyczących nie tylko ustawy o  finansowaniu zadań oświatowych , ale również ustawy Karty Nauczyciela - statusu zawodowego nauczycieli. Członkowie komisji zaproponowali , aby strona społeczna – związki zawodowe przygotowały projekt stanowiska dla RWDS w ww sprawach , która odbędzie się 25 stycznia br. Ustalono termin spotkania grupy roboczej na dzień 11 stycznia br. w siedzibie NSZZ SOLIDARNOŚĆ.  W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Forum ZZ . Mimo wątpliwości ze strony Solidarności,  co do zasadności pisania projektu dla RWDS, przedstawicielki ZNP / prezes okręgu o i oddziału ZNP Gdańsk  argumentowały zasadność jego sporządzenia :  brakiem podpisania przez MEN przepisów wykonawczych tj.  projektów rozporządzeń dot. kryteriów oceny pracy , warunków przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia, zapoznania ze stanowiskami RWDS z 16. województw  Krajową Radę Dialogu Społecznego  przy Prezydencie RP . Dochodząc do porozumienia , co do  sporządzenia projektu  stanowiska ,   strony ZNP i NSZZ Solidarność przedstawiły wspólne obszary , które  w pewnym sensie łączą działania obu związków zawodowych : wzrost nauczycielskich wynagrodzeń      o 15% od 1 stycznia 2018r, ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli  i urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia . Strona ZNP przygotowała materiał roboczy – projekt stanowiska , który stał się przedmiotem analizy i rozmowy . Obie strony były zgodne , co do wzmocnienia niektórych jego zapisów m.in. zwiększenia nakładów na edukację, wzrostu wynagrodzeń, uzupełnienia danych dotyczących stanu nauczycielskich wynagrodzeń na dzień 1 stycznia 2018r na poszczególnych stopniach awansu zawodowego , ukazujących tempo wzrostu wynagrodzeń w wydłużonej ścieżce awansu zawodowego , 46. godzinnego tygodnia pracy nauczycieli wg przeprowadzonych badań przez Instytut Badań Edukacyjnych zleconych przez MEN.

  Opinia ZNP okręgu pomorskiego – WRDS dn. 5 stycznia 2018r.

   Projekt stanowiska dla WRDS przedstawiony na spotkaniu w dniu 11 stycznia br. przez ZNP .

  Prezenty od Zalewskiej

  Godne płace!

   Pensje i autonomia!

   Awans zawodowy a ocena moralności

   Urlopy zdrowotne zawieszone

   Najnowsze dane dotyczące zwolnień nauczycieli

   Dane wg SIO: 6,6 tys. nauczycieli utraciło zatrudnienie

 • INFORMACJA NR 317 z dnia 27 listopada 2017r.

  1 32 W okręgu pomorskim ZNP dobiegły końca szkolenia prezesów oddziałów i ognisk oraz ich członków, na których między innymi przedstawialiśmy zmiany w przepisach prawa oświatowego  tj. ustawie o finansowaniu zadań oświatowych i zawartych w niej przepisach ustawy Karty Nauczyciela. Poniżej:

  USTAWA O FINASOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH podpisana w dniu 27 listopada 2017r przez Prezydenta RP i opublikowana w DZ.U. z dnia 27 listopada 2017r. poz. 2203

  USTAWA  KARTA  NAUCZYCIELA –  zmiany. Przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2018r oraz  od 1 września 2018r.

  Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą przede wszystkim / wyciąg najistotniejszych zmian / :

  1. Oceny pracy nauczycieli; „ Już wkrótce ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę” ???!!! Od oceny tej będzie zależała m.in. „ możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia „ ???!!!. Dodatkowo praca nauczycieli będzie dokonywana cyklicznie – co 3 lata – niezależnie od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze. Dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli..
  2. Awansu zawodowego – 1 września 2018r. ; Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego a także wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego także osób spoza szkoły.
  3. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli; Nauczyciele, którzy obecnie świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą spodziewać się unormowania ich sytuacji. Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli na podstawie umowy o pracę.
  4. Wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków socjalnych; Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają zmienić się na „  korzyść tych, którzy pracują w szkole najdłużej „ ???!!!. Prawo do nowego dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli tylko nauczycieli dyplomowani. Jednocześnie nauczyciele kontraktowi stracą zasiłek  na zagospodarowanie".
  5. Pensum nauczycieli: od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wnikać wprost z ustawy – Karta Nauczyciela. Pensum specjalistów –   22 godziny tygodniowo.
  6. Urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich w szkołach – od 1 stycznia 2018r.
   35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym oraz koniec z dniami opieki nad dzieckiem wykorzystywanymi na godziny
  7. Urlopu dla poratowania zdrowia - od 1 stycznia 2018 r. Urlop zdrowotny będzie przysługiwać po 7 latach pracy na pół etatu ale tylko w związku z chorobą zawodową lub leczeniem uzdrowiskowym.

  Inne istotne zmiany z zakresu spraw kadrowych w szkołach, które wprowadza ustawa  o finansowaniu zadań oświatowych to:

  1. likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Z dniem 1 września 2018 r. z ustawy - Prawo oświatowe znikną regulacje dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli. Zgodnie z art. 143 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta mogą dalej je zajmować do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  2. możliwość zwiększenia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Zmianie ulegną także przepisy dotyczące wynagradzania osób niebędących nauczycielami, które są zatrudnianie do prowadzenia zajęć za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe. Ich wynagrodzenie ma być nie wyższe niż 184% kwoty bazowej. Organy prowadzące zyskają nową kompetencje do upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania wynagrodzenia w wyższej wysokości.   „ Upoważnienie to będzie wydawane w indywidualnych przypadkach „  ???!!!.

  Jednocześnie wskazać należy , że minister edukacji narodowej nie podpisała aktów wykonawczych do podpisanej przez Prezydenta RP i  opublikowanej w Dzienniku Ustaw :  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wraz ze zmianami przepisów  ustawy Karty Nauczyciela .  Projektami  rozporządzeń oczekującymi  na podpisanie przez ministra edukacji narodowej są :

  Rozporządzenie  MEN w sprawie trybu i kryteriów oceny pracy nauczyciela

  Rozporządzenie  MEN  w sprawie szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela

   Rozporządzenie MEN  w sprawie  urlopu dla poratowania zdrowia

 • INFORMACJA NR 316 z dnia 27 listopada 2017r.

  znp pom  Kopia

  Jak wynika  z informacji  uzyskanych przez Zrzeszenie Kaszubko-Pomorskie, dostępnych  informacji w MEN  oraz z dostępnej informacji na witrynie Rządowego Centrum Legislacji w roku  2018r.  nastąpi  obniżenie  subwencji oświatowej  na nauczanie języka regionalnego – kaszubskiego …, i na tym nie koniec , bowiem  jasno zapisane są plany kolejnych redukcji  w 2019r. , co znacząco niekorzystnie  wpłynie na oferty edukacyjne szkół i placówek oświatowych, pozycję nauczycieli uczących język kaszubski oraz  wszystkie dotychczas prowadzone przedsięwzięcia  edukacyjne Kaszubów. Wg.  proponowanych zmian  gminy otrzymają zmniejszoną subwencję : gm. Wejherowo 171 000 zł, Gdańsk 169 000 zł, Gdynia 100 000 zł,   Słupsk 103 000 zł, Sopot 70 000 zł, powiat bytowski  247 000 zł, powiat chojnicki  37 000 zł, Kościerzyna miasto  286 000 zł, Karsin 142 000 zł,  Kościerzyna gm. 419 000 zł, Liniewo 191 000 zł, Lipusz 91 000 zł, Nowa Karczma 123 000 zł.  Planowane przez MEN cięcia w najtrudniejszej sytuacji postawią tę część Kaszub, która doznała ogromnych szkód w wyniku sierpniowej nawałnicy, np. gmina Sulęczyno straci 300 000  zł , Brusy ponad 400 000 zł, Studzienice ponad 200 000 zł , Dziemiany około 120 000 zł, a gmina wiejska Chojnice około 200 000 zł. Mimo  protestów samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej nadal nie chce wycofać się ze swoich planów.  Ministerstwo odrzuciło przesłane przez marszałka województwa pomorskiego  Mieczysława Struka  uwagi do projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. W przesłanych w połowie listopada uwagach w pierwszej kolejności sejmik województwa pomorskiego sprzeciwił się drastycznemu obniżeniu subwencji dla gmin i powiatów, w których uczony jest język kaszubski. Nie ma mowy, że  MEN nieświadomie nie zauważyło skali problemu jaki wywoła obniżenie subwencji dla wielu szkół wiejskich na Kaszubach - to nie był przypadek. Zaczynają burzyć się samorządy , na sesjach radni składają interpelacje w sprawie protestu wobec planowanego zmniejszenia pieniędzy   na naukę języka kaszubskiego. W dniu 1 grudnia 2017 r. Pomorska Kurator spotkała się z prof. dr hab. Edmundem Wittbrodtem Prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przedstawicielami Zrzeszenia w celu podjęcia merytorycznej rozmowy na temat projektowanego Rozporządzenia MEN  w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Okręg Pomorski ZNP oczekuje rzeczywistego, a nie iluzorycznego wsparcia i nawoływania do współpracy dla dobra pomorskiej edukacji. ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO-OKRĘG POMORSKI ZNP stanowczo mówi NIE dla działań MEN w obszarze finansowania edukacji w regionach. Cytując wiceprezydenta miasta Gdańska „ Działania MEN zagrażają nie tylko funkcjonowaniu małych szkół na Pomorzu , ale wprost godzą w język i tradycje kulturowe Pomorza – perły w koronie „.  Okręg  Pomorski ZNP solidaryzuje się ze wszystkimi instytucjami i organizacjami wspierającymi  działania zmierzające do wycofania się rządu z proponowanych cięć w subwencji oświatowej na naukę języka kaszubskiego.

Krótka wideorelacja z 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Zwązku Nauczycielstwa Polskiego (20-22.11.2014)

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 2 gości.

Licznik odwiedzin

6535
Dzisiaj125
Wczoraj118
W tym tygodniu730
W tym miesiącu2079
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin