ZDECYDOWANIE
NAJLEPSZA
PRZYNALEŻNOŚĆ

JAKOŚĆ JEST NIE TYLKO NASZYM STANDARDEM,
TO JEST RÓWNIEŻ KIERUNEK NASZEGO DZIAŁANIA

NASZE INNOWACJE STARTUJĄ Z MARZENIAMI I PLANEM

PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA DLA ODWAŻNYCH

ZNP - NAJLEPSZA DROGA DO STARTU

DLATEGO WARTO BYĆ W ZNP

MASZ POMYSŁ - ZREALIZUJ GO DZISIAJ!!!

WAŻNE TERMINY:
24-25 maja 2021r. godz. 11.00 Hotel LOGOS w Gdańsku - posiedzenie Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP i Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP
POLECANE ARTYKUŁY:

 

5

ZDECYDOWANIE NAJLEPSZA PRZYNALEŻNOŚĆ
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  JESTEŚMY
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.
  Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela).
  Cenimy współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

  CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych wynagrodzeń

  PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację
  Odchudzenie podstaw programowych
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

  BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy

  INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

  OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Bogatą ofertę szkoleń, wymianę doświadczeń
  Wydawnictwa

  WIERZYMY w :
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa

  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego

  Dołącz do nas!

 • INFORMACJA NR 80 z dnia 11 czerwca 2021r.

  Dyrektor szkoły pod butem kuratora? MEiN chce zmian w nadzorze pedagogicznym

  1

   

   

   

   

   

  Według ministerstwa edukacji, kurator powinien mieć większy wpływ na powołanie dyrektorów szkół i placówek. A także na odwoływanie i zawieszanie dyrektorów w przypadku, gdy nie wypełniają poleceń nadzoru. Resort Przemysława Czarnka pracuje nad zmianami w ustawie – Prawo oświatowe
  W “Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” pojawiła się zapowiedź przedstawienia przez MEiN projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Celem tej inicjatywy jest – jak poinformowali autorzy – “wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania”. W rzeczywistości, planowane przepisy mają podporządkować proces powoływania dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych kuratorom. Dyrektorzy mają też być skuteczniej kontrolowani przez nadzór pedagogiczni, a w razie zastrzeżeń do ich pracy – zawieszani lub odwoływani.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 79 z dnia 10 czerwca 2021r.

  Przedstawiciele ZNP uczestniczący w spotkaniu podzespołu roboczego ds. statusu zawodowego nie składali ŻADNYCH DEKLARACJI o gotowości do ustępstw w kwestiach uregulowanych Karta Nauczyciela jak pisze redaktor Bogdan Budgalski w artykule „ Związki nauczycielskie: najpierw wynagrodzenia, potem awans „.

   „ Warto zauważyć, że związkowcy upierają się wprawdzie, by powiązać wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową, ale na jakim poziomie, to już kwestia uzgodnień. Są tez gotowi do ustępstw w wielu kwestiach uregulowanych Kartą nauczyciela. „

  1c

   

   

  Spotkanie podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli, jednej z trzech grup roboczych powołanych 18 maja na zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, nie przyniosło rezultatów. – Dopiero wiążące ustalenia w sprawie zarobków nauczycieli umożliwią konstruktywną dyskusję nad szczeblami rozwoju zawodowego nauczycieli – stwierdzili zgodnie związkowcy. Zatem wszystko zależy od wyników rozmów grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli, która zbierze się 16 czerwca.


  • Kilkugodzinne negocjacje podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli nie przyniosły rezultatów – kolejna runda 22 czerwca.
  • Związkowcy nie chcieli rozmawiać o systemie awansu zawodowego nauczycieli bez wiedzy na temat zmian w ich wynagrodzeniach.
  • Negocjacje w sprawie wynagrodzeń, które odbędą się 16 czerwca, będą kluczowe dla dalszych rozmów.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 78 z dnia 10 czerwca 2021r.

  1b

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN ws. awansu zawodowego nauczycieli - ZNP : ZNP
  Spotkanie podzespołu ds awansu zawodowego – Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli przy MEiN w dniu 10 czerwca 2021r.
  Pierwsze spotkanie grupy roboczej do spraw systemu awansu zawodowego nauczycieli - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

   LIST ZNP DO SZEFA MEiN przed rozmowami 10.06.2021

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 77 z dnia 8 czerwca 2021r.

  Wniosek ZNP o wznowienie prac nad projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”

  1a

   

   

   

   

   

  8 czerwca 2021 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował wniosek do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek o uruchomienie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przez właściwe komisje sejmowe. Projekt ten – zainicjowany przez ZNP – dotyczy finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji celowej z budżetu państwa.


  15 kwietnia 2020 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 282).


  Wszystkie kluby parlamentarne zdecydowały o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.


  Od ponad roku sejmowe komisje nie zajęły się tym projektem. Szczególnie dziś jest on istotny, kiedy rozpoczęły się prace nad zmianą pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym systemu wynagrodzeń.


  Załącznik: PISMO ZNP DO MARSZAŁEK SEJMU ws. wznowienia prac nad obywatelskim projektem ustawy zakładającym finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

   

   

 • INFORMACJA NR 76 z dnia 8 czerwca 2021r.

  Sejm: Posiedzenie komisji nt. edukacji włączającej

  1

   

   

   

   

   

  We wtorek, 8 czerwca 2021 r. o godz. 13.30 posiedzenie sejmowej Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) poświęcone reformie edukacji włączającej.


  Temat: Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat propozycji wdrożenia rozwiązań opisanych w dokumencie „Edukacja dla wszystkich”.


  W komisji wziął wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński. Posiedzenie można oglądać on line za pośrednictwem strony internetowej Sejmu – link do transmisji TUTAJ.


  PETYCJA ZNP ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej


  List ZNP do Premiera ws. reformy edukacji włączającej


  Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 22 lutego 2021 roku ws. projektu „Edukacja dla wszystkich”

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 75 z dnia 27 maja 2021r.

  74

   

   

   

  Informacja z prac między posiedzeniami WRDS w Gdańsku 28.04-24.05.2021r.

  Polski Ład. Głos OPZZ.

  W dniu 27 maja godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na którym złożona została Informacja z prac pomiędzy posiedzeniami WRDS w Gdańsku w okresie od 28.042021r. do 24.05.2021r.

  W obradach uczestniczyła Pani Olga Ewa Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W swoim wystąpieniu odniosła się do założeń programu POLSKIEGO ŁADU.

  „ Z przykrością odnotowuję fakt, że Rady Dialogu społecznego w 16 województwach wypracowują stanowiska dotyczące kondycji polskiej edukacji w okresie pandemii, w których zwracają uwagę na skutki po pandemiczne w polskiej edukacji, które nie są w centrum uwagi obecnego rządu. Niestety w POLSKIM ŁADZIE sprawy edukacji zostały pominięte…, na całym świecie mówi się o problemach związanych z edukacją, która jest kołem zamachowym rozwoju gospodarczego każdego kraju. Okres pandemii rzutuje na kondycję funkcjonowania przedsiębiorstw, pracowników i związków zawodowych, ale stres po pandemiczny w równym stopniu dotyka też uczniów. W POLSKIM ŁADZIE zabrakło rozwiązań wspomagających poprawę stanu edukacji, jej dalszego rozwoju oraz wsparcia dla uczniów i nauczycieli.

 • INFORMACJA NR 74 z dnia 26 maja 2021r.

  73

   

   

   

   

   

  Informacja Prezydium OPZZ województwa pomorskiego dotycząca działalności Rady Dialogu Społecznego.

  Informacja Prezydium OPZZ województwa pomorskiego dotycząca działalności Rady Dialogu Społecznego formułuje wnioski dotyczące realizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015r o radzie dialogu społecznego i innych instytuccjach dialogu społecznego(Dz.U. z 2018r., poz.2232 z późn.zm.) oraz zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji pracy.

  Jednostka samorządu terytorialnego nie jest stroną W RDS. Reprezentacja JST funkcjonuje w oddzielnej strukturze jaka jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu działająca w ministerstwie właściwym dla administracji państwa.

  WRDS zajmuje się sprawami dotyczącymi relacji związki zawodowe- organizacje pracodawców będących w kompetencji wojewódzkiego przedstawiciela władzy rządowej lub w kompetencji wojewódzkiej władzy samorządowej.

  WRDS może przekazywać swoje wnioski do RDS o ile dotyczą one spraw objętych zakresem działania RDS /rządu/.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 73 z dnia 26 maja 2021r.

  73

   

   

   

   

   

  Trzecia edycja konkursu DIAMENT OPZZ

  Regulamin DIAMENTY OPZZ

  PLAKAT konkursu DIAMENTY OPZZ

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczyna trzecią edycję Konkursu „Diamenty OPZZ”, organizowanego z myślą o najlepszych organizacjach związkowych, związkowcach i pracodawcach, którzy aktywnie uczestniczyli w walce o spełnianie najważniejszych postulatów związkowych.

  Nagrody „Diamenty OPZZ” są przyznawane w czterech kategoriach:
  1) najlepszy związkowiec,
  2) najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków,
  3) najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków,
  4) najlepszy pracodawca, u którego działa organizacja członkowska OPZZ.

  Jeśli w ogniwach ZNP okręgu pomorskiego jest ktoś, kto Waszym zdaniem zasługuje na wyróżnienie, zaraża pasją i zaangażowaniem, serdecznie zapraszam do zgłoszeń.

  Prosimy o zgłaszanie uczestników do 15 września 2021 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • INFORMACJA Nr 72 z dnia 26 maja 2021r.

  72

   

   

   

   

   

  Szanowne Koleżanki i Koledzy
  Prezesi Okręgów ZNP,

  1 czerwca rozpoczynamy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej.

  W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie do wszystkich ogniw ZNP poniższego linku pod którym zamieszczona jest petycja, z prośbą o jak największy udział w składaniu podpisów.

  Petycja jest skierowana do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz organizacji pozarządowych.

  O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera i parlament.

  Link do petycji ZNP:
  https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wstrzymania_projektowanych_zmian_w_edukacji_wczajcej_i_poddania_projektu_rzeczywistym_konsultacjom

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 71 z dnia 26 maja 2021r.

  List ZNP do Premiera ws. reformy edukacji włączającej

  71

   

   

   

   

   

   

   

  W specjalnym liście do Premiera RP Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.


  Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki systemowe zmiany są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 70 z dnia 25 maja 2021r.

  Drogi do sukcesów w szkole” – konsultacje

  70a70b

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Do 4 czerwca można konsultować plany działania pt. „Drogi do sukcesów w szkole – rozwiązanie problemu słabych wyników w zakresie umiejętności podstawowych i wczesnego kończenia nauki”: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/05/KOMUNIKAT-KOMISJI-w-sprawie-utworzenia-europejskiego-obszaru-edukacji-do-2025_52020DC0625_PL_TXT.pdf

  Więcej...
 • INFORMACJA Nr 69 z dnia 24 maja 2021r.

  69a69b

   

   

   

   

   

   

  W dniach od 24 – 25 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP wraz z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej /hybrydowe/ - Hotel LOGOS Gdańsk. W posiedzeniu uczestniczył Prezes ZNP kol. Sławomir Broniarz, który rozpoczął dyskusję w ogniwach związkowych związaną z propozycjami MEiN dot. projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli / systemu wynagrodzeń, czasu pracy, oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli/ oraz przedstawił informacje dot. m.in: propozycji zmian w edukacji włączającej i zaangażowaniu ogniw związkowych w akcję zbierania podpisów pod petycją ZNP ………… , inicjatywie obywatelskiej / finansowanie wynagrodzeń z budżetu państwa w formie dotacji celowej, zadaniach ogniw związkowych na podstawie przeprowadzonych ogólnopolskich konsultacji mocnych i słabych stron organizacji związkowych, współpracy z organizacjami zajmującymi się edukacją, formach i metodach promowania działań ZNP, elektronicznym wydaniu GN, przygotowaniach do dyskusji dot. proponowanych zmian w Statucie ZNP, szkoleniach online dla ogniw ZNP z wykorzystaniem platform ZOOM, TEAMS, ustawie emerytalnej i świadczeniach kompensacyjnych, organizacji wysłuchania publicznego o polskiej edukacji, nastawieniu rządu do edukacji / brak w POLSKIM ŁADZIE propozycji dla edukacji/, braku zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń w ustawie budżetowej / podczas, gdy na całym świecie wzrost wynagrodzeń nauczycieli porównywany jest do średniego wynagrodzenia.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 68 z dnia 18 maja 2021r.

  68

   

   

   

   

   

  18 maja 2021 r. po południu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego tematem były „Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statutu zawodowego pracowników oświaty”.

  W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele ZNP – Urszula Woźniak, ZG ZNP i Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

  Podczas posiedzenia Zespołu przedstawiciele ZNP zaprezentowali stanowisko Prezydium ZG ZNP z 17 maja 2021 roku w sprawie projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli (uchwała TUTAJ).

  „Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia odrzucić projektowane zmiany statusu zawodowego nauczycieli, przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dokumencie z 11 maja br. pn. „Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statutu zawodowego pracowników oświaty”.

  Podczas negocjacji przedstawiciele ZNP zaprezentowali konkretne propozycje Związku Nauczycielstwa Polskiego zwiększające pensje i prestiż zawodu – gotowe projekty ustaw „Godne płace” i „Pensje nauczycieli z budżetu państwa”.

  Każda ze stron – rządowa, samorządowa i związkowa – przedstawiła własne stanowiska.

  W dzisiejszych propozycjach MEiN nie pojawiły się żadne nowe rozwiązania w stosunku do materiału MEiN przesłanego związkom zawodowym 11 maja br. (TUTAJ).


  Zaplanowano kolejne spotkanie w czerwcu i powołanie trzech zespołów tematycznych:
  – ds. wynagrodzeń i pensum
  – ds. awansu zawodowego
  – ds. oceny pracy i odbiurokratyzowania pracy nauczyciela.

 • INFORMACJA NR 67 z dnia 18 maja 2021r.

  67

   

   

   

   

   

  Uchwała Prezydium ZG ZNP z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli (PDF)


  17 maja br. Prezydium ZG ZNP krytycznie oceniło propozycje MEiN dotyczące zmian statusu zawodowego nauczyciela.


  Stanowisko Prezydium ZG ZNP uczestnicy Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli z ramienia związku przedstawią na rozmowach z ministerstwem. Stanowisko odrzuca projektowane zmiany statusu zawodowego nauczycieli, przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dokumencie z 11 maja br.

  Więcej...
 • INFORMACJA Nr 66 z dnia 18 maja 2021r.

  66a66b

   

   

   

   

   

   

  Chcemy rzeczywistego zwiększenia:
  - prestiżu zawodu nauczyciela
  - pensji w oświacie!
  PROPOZYCJE MEiN: https://znp.edu.pl/komunikat-znp-dotyczacy-propozycji-mein-ws-zmian-statusu-zawodowego/

  Związek Nauczycielstwa Polskiego chce rozmawiać. Niestety propozycje, które zostały przekazane tydzień temu przez ministerstwo tego nie zapewniają.

 • INFORMACJA NR 65 z dnia 17 maja 2021r.

  65

   

   

   

   

   

   

  Dokładnie 100 lat temu, 17 maja 1921 r. Józef Piłsudski został honorowym członkiem ZNP!


  Związki Józefa Piłsudskiego z ZNP nie były przypadkowe. Komendant doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia dobrze rozwiniętej organizacji nauczycielskiej w Galicji dla sprawy niepodległości.


  Legenda Józefa Piłsudskiego przeżywa obecnie swój renesans, co nie jest dziwne z racji wkładu i znaczenia tej postaci dla odzyskania przez Polskę w 1918 r. niepodległości. Dziś wiele środowisk przywołuje swoje związki z postacią Piłsudskiego. Również Związek Nauczycielstwa Polskiego ma ku temu wszelkie prawa. Ktoś mógłby rzec, że jest to zbyt koniunkturalne, a poza tym mnóstwo organizacji może się szczycić honorowym członkostwem Marszałka. Jest to jednak błędne myślenie. Dlatego, że nie bez powodu Józef Piłsudski został w maju 1921 r. honorowym członkiem naszej organizacji i nie był to tylko gest, było to ze strony Marszałka faktyczne docenienie wkładu Związku w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Co więcej już od 1901 r. Piłsudski współpracował z takimi postaciami jak Julian Smulikowski czy też Ksawery Prauss, późniejsi wybitni członkowie ruchu nauczycielskiego i w konsekwencji – ZNP. Pierwszy został I wiceprezesem tej organizacji i był twórcą potęgi organizacyjnej i finansowej Związku, drugi zaś został pierwszym ministrem oświaty u zarania Niepodległej.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 64 z dnia 14 maja 2021r.

  64

   

   

   

   

   

   

  W nawiązaniu do Informacji nr 62 z dnia 29 kwietnia br. w której znalazły się treści dotyczące uwagi ZNP na brak w projekcie rozporządzenia szczegółowej regulacji w zakresie organizacji dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym wynagradzania nauczycieli za realizację tych zajęć. Związek – za pośrednictwem parlamentarzystów – złożył poprawki do ustawy gwarantujące zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie ww. zajęć, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli.


  Senat na posiedzeniu plenarnym 13 maja br. wprowadził kilka ważnych poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zdecydował m.in. o zwiększeniu w 2021 r. ze 187 mln zł do 280 mln zł kwoty rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia wyrównawcze po powrocie szkół do stacjonarnej pracy.


  Izba opowiedziała się także za poprawką ZNP dotyczacą doprecyzowania, że rezerwa subwencji oświatowej na pewno zostanie przeznaczona „na dodatkowe zajęcia wspomagające, które wyrównują różnice edukacyjne” (sfinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych prowadzonych po powrocie do nauczania w szkołach), a nie na inne cele. 

  Senat za poprawką ZNP ws. zajęć wyrównawczych w szkołach!

 • INFORMACJA NR 63 z dnia 12 maja 2021r.

  12

   

   

   

   

  12 maja br. odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej.
  Tematy wiodące posiedzenia :
  1. O wyzwaniach, potrzebach i dobrych praktykach w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji.
  2. Uczniowie z doświadczeniami migracji – działania regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli .
  3. Nauczyciel i uczeń w doświadczeniu migracji.
  4. Uczniowie z doświadczeniem migracji w województwie po orskim - wyniki badań oraz zarys planu działań
  5. Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie sytuacji uczniów z doświadczeniem migracji.

  Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi materiałami przedstawionymi przez prelegentów.

  Oczywiście nie mógł być niezauważony przedstawiony przez prelegentów fragment: „ Raport NIK o kształceniu dzieci cudzoziemców i obywateli polskich powracających do kraju, 2020r.”.
  „Kontrola NIK pokazała zupełny brak zainteresowania tą kwestią. Minister Edukacji Narodowej i Nauki , który odpowiada za politykę oświatową. Resort nie monitoruje sytuacji, nie wykonuje odpowiednich analiz, praktycznie nie ma na ten temat żadnej wiedzy i nie uczynił nic, aby ją uzyskać. Okazuje się, że stosunkowo mocnym ogniwem są nauczyciele, którzy mimo instytucjonalnego braku wsparcia wykonują swoją pracę w większości z zaangażowaniem”.

  Prezentacja PRO A. Kordzińska

  Prezentacja PRO A. Lewińska

  Prezentacja PRO M. Siciarek

  Program 12. posiedzenia PRO

  Wyzwania, potrzeby i dobre praktyki w SP 57

 • INFORMACJA NR 62 z dnia 12 maja 2021r.

   1234

   

   

   

   

  W 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku planuje podjąć działania oraz przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Narzędziem do realizacji powyższego celu jest współpraca z partnerami społecznymi i innymi organizacjami, w zakresie przeprowadzania szkoleń i udzielania porad prawnych przez specjalistów PIP z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy.
  W związku z powyższym w dniu 12 maja 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski podpisał Deklarację Współpracy z Zarządem Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez Prezesa Elżbietę Markowską.
  Na podstawie podpisanej deklaracji, już od czerwca br. organizowane będą szkolenia oraz dyżury telefonicznych specjalistów OIP Gdańsk z zakresu prawnej ochrony pracy.
  Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 12 maja 2021 roku pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku a Zarządem Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawiciel OIP Specjalista Katarzyna Dubicka-Szlija, będzie udzielała porad z zakresu prawnej ochrony pracy. Dyżur telefoniczny będzie się odbywał w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 500-781-977.

GOTOWI DO WSPÓŁPRACY ???
TUTAJ JEST NAJLEPSZA DROGA DO STARTU !!!

DZWOŃ DO NAS :

telefon: +48 693 639 293        
tel. stacjonarny: +48 58 739 51 63     
telefon/fax: +48 58 301 97 18     
e-mail: pomorskie@znp.edu.pl
www.pomorskie.znp.edu.pl

Mapa  dojazdu 


ODWIEDŹ NAS :

kontakt: ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OKRĘG POMORSKI
UL. WAŁY  JAGIELLOŃSKIE  24
80-853  GDAŃSK

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 97 gości.

Licznik odwiedzin

173603
Dzisiaj47
Wczoraj91
W tym tygodniu47
W tym miesiącu1704
©2021 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin