ZDECYDOWANIE
NAJLEPSZA
PRZYNALEŻNOŚĆ

JAKOŚĆ JEST NIE TYLKO NASZYM STANDARDEM,
TO JEST RÓWNIEŻ KIERUNEK NASZEGO DZIAŁANIA

NASZE INNOWACJE STARTUJĄ Z MARZENIAMI I PLANEM

PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA DLA ODWAŻNYCH

ZNP - NAJLEPSZA DROGA DO STARTU

DLATEGO WARTO BYĆ W ZNP

MASZ POMYSŁ - ZREALIZUJ GO DZISIAJ!!!

WAŻNE TERMINY:
11 stycznia 2023r. godz. 12.00 siedziba Zarządu Okręgu Pomorskiego - posiedzenie OKR
30 stycznia 2023 godz. 12.00 siedziba Zarządu Okręgu Pomorskiego - posiedzenie Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP
POLECANE ARTYKUŁY:

 

5

ZDECYDOWANIE NAJLEPSZA PRZYNALEŻNOŚĆ
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  JESTEŚMY
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.
  Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela).
  Cenimy współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

  CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych wynagrodzeń

  PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację
  Odchudzenie podstaw programowych
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

  BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy

  INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

  OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Bogatą ofertę szkoleń, wymianę doświadczeń
  Wydawnictwa

  WIERZYMY w :
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa

  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego

  Dołącz do nas!

 • YOUTUBE ZNP przedstawia

  482


 • Porady z zakresu prawa oświatowego oraz awansu zawodowego, aktualności oświatowe, niezależne opinie, komentarze i analizy, a także publikacje poświęcone historii polskiej oświaty i Związku znajdziecie tylko w Głosie Nauczycielskim. 

   

  image002image004

   

   

   

   

   

   

  Porady z zakresu prawa oświatowego oraz awansu zawodowego, aktualności oświatowe, niezależne opinie, komentarze i analizy, a także publikacje poświęcone historii polskiej oświaty i Związku znajdziecie tylko w Głosie Nauczycielskim. 

  Prenumeratę na 2023 r. można zamawiać w redakcji (KLIKNIJ TUTAJ)

  • pod numerem telefonu: (22) 318-92-60
  • lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Dla ogniw ZNP Głos w pakietach! 

  Polecamy też wydanie elektroniczne: e.glos.pl

  Głos Nauczycielski możesz czytać:

   w formie elektronicznej e-wydanie 

   w tradycyjnej papierowej formie 

  Zamów prenumeratę na 2023 rok pod numerem telefonu: 

   (22) 318-92-60 

   lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Trzynastki - czyli e-bonów oraz pożyczki na święta

  image001image003

   

   

  Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. (NAU S.A.); ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 00-379 Warszawa; NIP: 525-21-00-353; REGON: 014871876; KRS 0000093218; Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy: 500 000 PLN, opłacony w całości. Niniejsza wiadomość oraz zawarte w niej załączniki, skierowane są do wyłącznego użytku adresatów tej wiadomości. Informacje w niej zawarte mogą być poufne oraz chronione, a kopiowanie, dystrybuowanie oraz przeglądanie przez osoby nieupoważnione jest zabronione. Jeżeli nie jest Pan/ Pani adresatem, prosimy o kontakt z nadawcą wiadomości oraz niezwłoczne usunięcie tej wiadomości.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 11 z dnia 25 stycznia 2023r.

  image001image003image006

   

   

   

   

   

  W dniu 25 stycznia 2023r. z Departamentu Edukacji Nauki i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego strony związkowe otrzymały zaproszenie na spotkanie poświęcone uzgodnieniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw  oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  dla nauczycieli  szkół i placówek  oświatowych prowadzanych przez  Samorząd Województwa

  2 lutego br. odbędzie się kolejna tura rozmów. Dla przypomnienia ZNP okręg pomorski wnosił o renegocjowanie regulaminów wynagradzania dla nauczycieli.

  • PROJEKT 2 
 • INFORMACJA NR 10 z dnia 24 stycznia 2023r.

  image007

  Po interwencji ZNP, 1 lutego 2023 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbędzie się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w którym udział wezmą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

  Przedmiotem spotkania będą podnoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego kwestie dotyczące:

  • uzgodnienia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (ZNP przedstawi propozycje korzystniejszych rozwiązań płacowych niż proponowane w tym projekcie),
  • zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela (projekt nowelizacji zgodny jest z postulatem ZNP – likwiduje wartości punktowe przy dokonywaniu oceny pracy!),

  zmiany przepisów w sprawie emerytury „stażowej” dla nauczycieli.

  13 stycznia 2023 r. Sejm przyjął propozycję ZNP, która umożliwia powrót do pracy w szkole większej grupie nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne. O zniesienie zakazu pracy w szkole w czasie pobierania kompensówki Związek zabiegał od dawna. 30 listopada 2022 roku podczas ostatniego spotkania w MEiN przedstawiciele ZNP złożyli na ręce ministra edukacji taką propozycję.

 • INFORMACJA NR 9 z dnia 24 stycznia 2023r.

  image009

  – Informuję, że ustalona z Państwem regulacja umożliwiająca zatrudnianie w szkołach, do których uczęszcza co najmniej jeden uczeń z Ukrainy, osób korzystających z uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, bez zawieszenia prawa do tego świadczenia, została już uchwalona. 

  Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została przekazana do podpisu Prezydenta – czytamy w liście ministra edukacji do ZNP z 24 stycznia 2023 r.

  To oznacza, że Sejm przyjął propozycję ZNP, która umożliwia powrót do pracy w szkole większej grupie nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne. 

  W pierwotnej wersji ustawy o świadczeniach kompensacyjnych nie było możliwości pracy w szkole w czasie pobierania kompensówki. Taką możliwość otrzymali w ubiegłym roku jedynie poloniści w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy. 

  O zniesienie zakazu pracy w szkole w czasie pobierania kompensówki Związek zabiegał od dawna. 

  30 listopada 2022 roku podczas ostatniego spotkania w MEiN przedstawiciele ZNP złożyli na ręce ministra edukacji taką propozycję.

  W przyjętej przez Sejm ustawie czytamy (druk sejmowy TUTAJ):

  „29)   w art. 58:

  a)     w ust. 1 w pkt 1 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2;

  b)     uchyla się ust. 2;

  c)     dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

  „3. Do dnia 31 sierpnia 2023 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku:

  1)     nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

  2)     nauczyciela innego niż wymieniony w pkt1, jeżeli w dniu nawiązania z nauczycielem stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.”

  Przypominamy, że ZNP oczekuje na projekt zmian ustawowych, które przywrócą  nauczycielom prawo do emerytury bez względu wiek (art. 88 Karty Nauczyciela). 

  24 stycznia 2023 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o podjęcie rozmów z przedstawicielami ZNP na temat rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli i możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. 

 • INFORMACJA NR 8 z dnia 23 stycznia 2023r.

  Projekt rozporządzenia MEIN w sprawie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

  image011

  Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

  Projekt został przekazany okręgom ZNP do zaopiniowania (do 10 lutego br.).

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 7 z dnia 18 stycznia 2022r.

  image012

  Związek Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni lat z determinacją prowadził walkę o utrzymanie uprawnień emerytalnych nauczycieli.

  Obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje na projekt zmian ustawowych, które przywrócą  nauczycielom prawo do emerytury bez względu wiek (art. 88 Karty Nauczyciela). Deklaracje w tej sprawie składane są od 2016 r., ostatnio złożył ją minister edukacji Przemysław Czarnek, w kontekście zapowiedzi zwolnienia 100 tys. nauczycieli.

  Jednocześnie minister edukacji wykorzystał temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli do kolejnej manipulacji faktami, dlatego ZNP przedstawia przebieg wydarzeń w tej sprawie:

  1. rok 1998 – Sejm przyjmuje nową ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która pozbawia nauczycieli od 1 stycznia 2007 r. prawa do emerytury bez względu na wiek;
  • rok 2003 – ZNP występuje do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków korzystania przez nauczycieli z prawa do wcześniejszej emerytury po 31 grudnia 2006 r.;
  • rok 2005 – Sejm przedłuża możliwość przejścia na emeryturę dla nauczycieli bez względu na wiek do 31 grudnia 2007 r.;
  • rok 2007 – Sejm przedłuża możliwość korzystania przez nauczycieli z prawa do wcześniejszej emerytury do 31 grudnia 2008 r., odrzucając jednocześnie wniosek ZNP o wydłużenie tego okresu do 2011 roku.

  W 2009 roku ZNP wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zachowania przez nauczycieli prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Niestety, na etapie postępowania kwalifikacyjnego, wniosek został odrzucony.

  Polecamy materiały

  Historię wcześniejszych emerytur opisał niedawno Głos Nauczycielski w numerze nr 51-52 z 21-28 grudnia 2022 r.. Polecamy artykuł autorstwa Piotra Skury – wydanie tego numeru dostępne jest w wersji elektronicznej.

  Głos Nauczycielski – EWYDANIE TUTAJ.

 • INFORMACJA NR 6 z dnia 18 stycznia 2022r.

  image015

  Po raz kolejny Związek interweniuje w MEiN w sprawie nowych regulaminów i wskaźników oceny pracy nauczycieli. Ponownie zwracamy się  do szefa MEiN o dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiany powinny dotyczyć wykreślenia z treści rozporządzenia regulacji dotyczących wartości punktowych odnoszących się do poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy.

  LIST ZNP do MEiN

  Warszawa, 18 stycznia 2023 r.

  Pan Przemysław Czarnek

  Minister Edukacji i Nauki

  Szanowny Panie Ministrze,

  wobec przesyłanych do Związku Nauczycielstwa Polskiego kolejnych informacji dotyczących tworzenia  przez dyrektorów szkół regulaminów i wskaźników oceny pracy nauczycieli, ponownie zwracamy się o dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiany powinny dotyczyć wykreślenia z treści rozporządzenia regulacji dotyczących wartości punktowych odnoszących się do poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy.

  Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr dostępna jest publikacja pn. Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 r. (cena zakupu 168 zł), w której m. in. zawarte są wskaźniki do oceny poziomu spełniania obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, a także wzory wniosków, opinii i pism, w tym wzór zarządzenia dyrektora w sprawie regulaminu oceny pracy nauczyciela.

  Publikacja jest wykorzystywana przez dyrektorów szkół i placówek.

  Przedstawiony problem wymaga pilnego rozwiązania, dlatego przypominamy o deklaracji złożonej przez Ministra Edukacji i Nauki 30 listopada 2022 r. w kwestii likwidacji wartości punktowych, o których jest mowa w ww. rozporządzeniu.

  Z poważaniem,

  Sławomir Broniarz /-/

  Prezes ZNP

  Krzysztof Baszczyński /-/

  Wiceprezes ZG ZNP

 • INFORMACJA NR 5 z dnia 13 stycznia 2023r.

  image017

  12 stycznia 2023 roku Senat przegłosował zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 22,5%.To poprawka ZNP do ustawy budżetowej na 2023 rok. Na wniosek ZNP – przegłosowano poprawkę zwiększającą kwotę bazową do 4 432,15 zł.

  Już na początku stycznia Związek zgłosił poprawkę do budżetu w zakresie zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli. Poprawka ta, zakładająca wzrost kwoty bazowej o 22,5%, została wcześniej odrzucona przez większość parlamentarna, stąd ponownie wnosimy ją w Senacie.  Mamy nadzieję, że zostanie przez Senat przyjęta. Zgodnie z procesem legislacyjnym poprawka powróci ponownie do Sejmu i jej los będzie zależał od decyzji większości parlamentarnej.

  Wzrost kwoty bazowej przełoży się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli (na podstawie kwoty bazowej – określanej corocznie w ustawie budżetowej – kształtowane są wynagrodzenia nauczycieli).

  Przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli tylko o 7,8% w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli.

 • INFORMACJA NR 4 z dnia 11 stycznia 2023r.

  image001image003image006

   

   

   

   

   

  W dniu 2 stycznia Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP zwrócił się do DEiS o spotkanie ze stroną oświatowych związków zawodowych dot. renegocjowania Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw  oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  dla nauczycieli  szkół i placówek  oświatowych dla których organem prowadzącym jest  Województwo Pomorskie zgodnie z uzgodnieniami  zapisanymi w Protokole uzgodnień i rozbieżności z dnia 28 września 2022r. Jednocześnie przypominam, że ZNP okręg pomorski wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego o wzrost składników wynagrodzenia za nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez województwo pomorskie. 19 stycznia strony związkowe otrzymały zaproszenie na spotkanie dalszych uzgodnień do Departamentu Edukacji i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim .

  Poniżej PROJEKT , który będzie przedmiotem uzgodnień .

  • PROJEKT
 • INFORMACJA NR 3 z dnia 5 stycznia 2023r.

  Płace i zwolnienia nauczycieli w 2023r.  z ust ministra edukacji grzmią jak groźby !

  image007

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce do 3490 zł, a wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi 3424 zł, czyli o 66 zł mniej.

  ZNP proponuje konkretne rozwiązania w tym roku oraz rozwiązania systemowe. Propozycje ZNP: 

  • Wzrost kwoty bazowej o 22,5 proc. 
  • Dodatek inflacyjny.
  • Powiazanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. 
  • Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa.
  Więcej...
 • INFORMACJA Nr 2 z dnia 3 stycznia 2023r.

  image009

   

   

   

   

   

  ZNP kieruje pismo do oświatowej „S” o poparcie naszej poprawki do budżetu zwiększającej kwotę bazową dla nauczycieli

  Pismo ZNP do przewodniczącego oświatowej “Solidarności” z apelem o wspólne działanie i przekonanie większości parlamentarnej o słuszności poprawki ZNP zwiększającej kwotę bazową dla nauczycieli.

  Warszawa, 3 stycznia 2023 r.

  Pan Ryszard Proksa

  Przewodniczący Krajowej Sekcji  Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

  Szanowny Panie Przewodniczący,

  2 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim ukazało się zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, na mocy którego powołano roboczy Zespół do spraw wypracowania porozumienia między rządem a Komisją Krajową „Solidarności”. W ramach tego Zespołu ma działać zespół ds. edukacji, który między innymi zajmie się systemem wynagradzania nauczycieli, a także możliwością dodatkowej waloryzacji wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023.

  Nie oceniamy celowości powołania zespołu ds. edukacji, niemniej jednak zagadnienia, które będą przedmiotem jego prac, w tym wzrost wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023, podnoszone są na forum Rady Dialogu Społecznego oraz w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej w roku 2016.  Również Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje szereg inicjatyw w tym zakresie.

  Dlatego liczymy na poparcie przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” naszej poprawki do budżetu w zakresie zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli, którą złożymy 5 stycznia 2023 r. podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Poprawka ta, zakładająca wzrost kwoty bazowej o 22,5%, została wcześniej odrzucona przez większość parlamentarna, stąd ponownie wnosimy ją w Senacie.  Mamy nadzieję, że zostanie przez Senat przyjęta. Zgodnie z procesem legislacyjnym poprawka powróci ponownie do Sejmu i jej los będzie zależał od decyzji większości parlamentarnej.

  Apelujemy do Pana Przewodniczącego o wspólne działanie i przekonanie większości parlamentarnej o słuszności poprawki zwiększającej kwotę bazową dla nauczycieli,  tym bardziej że przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli tylko o 7,8% w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli.

  Z poważaniem,

  Sławomir Broniarz /-/

  Prezes ZNP

 • INFORMACJA NR 1 z dnia 2 stycznia 2023r.

  image011image013

   

  Od 1 stycznia wszyscy pracownicy budżetówki mają otrzymać podwyżki wynikające z podniesienia kwoty bazowej o 7,8 proc. Nie wszyscy jednak od razu zobaczą zmiany na swoich kontach. W przypadku nauczycieli – brakuje rozporządzenia, które zagwarantowałoby wypłatę wyższych wynagrodzeń.

  Kwota bazowa to wskaźnik ustalany co roku w ustawie budżetowej, od którego zależą  m.in. wynagrodzenia.

  Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • początkującego 100 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,
  • kontraktowego 111 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,
  • mianowanego 144 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,

  Kwota bazowa na 2023 rok wynosi 3 981,55 zł (wzrost o 443,75 zł).

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 140 z dnia 21 grudnia 2022r.

  image015image017

   

   

   

   

  Karol Makurat | Zawsze Pomorze

  Sejmik przegłosował budżet województwa na 2023 rok

  Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego w środę, 21 grudnia przyjęli plan finansowy na 2023 r. Kluczową pozycję w przyszłorocznych wydatkach stanowić będą koszty transportu oraz utrzymania sieci drogowej, które pochłoną ok. 628 mln zł. Oznacza to, że będą o ok. 19 proc. wyższe niż w tym roku. Karol Uliczny. 21.12.2022 / 16:22
  Planowane na przyszły rok dochody oraz wydatki samorządu wojewódzkiego zamkną się w kwotach po ok. 1,5 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości ok. 17 mln zł. W środę, 21 grudnia budżet, zgodnie z założeniami przedstawionymi przez zarząd województwa, przegłosowali przedstawiciele Sejmiku. „Za” głosowało 21 radnych, „przeciw” było 9. Pod projektem uchwały nie podpisali się jedynie przedstawiciele opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 139 z dnia 23 grudnia 2022r.

  List ZNP do MEIN ws wypłacenia dodatku inflacyjnego

  image016

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZNP zwraca się do szefa MEiN z postulatem wypłacenia za rok 2022 jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli.

  LIST ZNP

  Warszawa, 21 grudnia 2022 r.

  Pan Przemysław Czarnek

  Minister Edukacji i Nauki

  Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się z postulatem wypłacenia za rok 2022 jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli. Dodatek ten częściowo zrekompensuje skutki inflacji  i niewielki wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokości 4,4%, a także brak podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych od 1 września 2022 r. w związku z reformą awansu zawodowego nauczycieli.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że niewykorzystane środki z rezerwy budżetowej na wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r. w wysokości ok. 1,3 mld zł powinny być przeznaczone dla nauczycieli, bez względu na wynik rozmów w sprawie zmiany pragmatyki zawodowej nauczycieli.

  Nie akceptujemy wyjaśnień Pana Ministra, że ww. kwota została między innymi przeznaczona  na dopłaty do zakupu węgla, w tym również dla nauczycieli. Rozumiemy trudną sytuację na rynku węgla, ale jesteśmy zdecydowanie przeciwni, aby jej rozwiązanie odbyło się kosztem nauczycieli i ich rodzin.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnego podjęcia korzystnej dla pracowników decyzji w kwestii wypłaty jednorazowego dodatku inflacyjnego.

  Z poważaniem,

  Sławomir Broniarz /-/

  Prezes ZNP

 • INFORMACJA NR 138 z dnia 21 grudnia 2022r.

  Powołanie Rady programowej w ramach projektu „Koordynatorzy edukacyjni w zakładach pracy" 

  image018

  image019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej, która została powołana przez OPZZ i ZNP w ramach projektu pt. „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”. Rada będzie podejmować działania w zakresie dalszego funkcjonowania modelu opisującego rolę Koordynatora Działań Edukacyjnych (KDE) w miejscu pracy. W jej skład weszli przedstawiciele organizacji reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, łącznie 12 osób (OPZZ, ZNP, FPP, FZZ, BCC i Konfederacja Lewiatan). Pracami rady będą kierować: przewodniczący Piotr Ostrowski ( OPZZ) i Aleksandra Wąsik (ZNP). 

  Model wypracowany w projekcie został też zaprezentowany 21 grudnia na Radzie Dialogu Społecznego, podczas posiedzenia Zespołu Funduszy Europejskich. 

  Fundusze na przyszłe projekty mające przygotowywać kolejnych KDE zostały wpisane do działań w nowej perspektywie EFS do Programu FERS i będą oparte na naszym modelu działania.

 • INFORMACJA NR 137 z dnia 19 grudnia 2022r.

  image022

  Petycja online do Premiera RP ws. wypłacenia jednorazowego dodatku inflacyjnego z niewykorzystanej kwoty rezerwy budżetowej. Gwałtowny wzrost inflacji w 2022 roku znacząco obniżył realną wartość wynagrodzeń nauczycieli. Czynniki finansowe nie nakłaniają do pozostania nauczycielem i zachęcają pedagogów do zmiany zawodu. Dlatego domagamy się przynajmniej wypłacenia jednorazowego dodatku inflacyjnego!

  PETYCJĘ można podpisać TUTAJ:

  Petycja do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego ws. jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli – Petycjeonline.com

  “Gwałtowny wzrost inflacji w 2022 roku znacząco obniżył realną wartość wynagrodzeń nauczycieli. Czynniki finansowe nie nakłaniają do pozostania nauczycielem i zachęcają pedagogów do zmiany zawodu. 

  Zamrożenie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli jeszcze w 2021 roku spowodowało realny spadek płac tej grupy zawodowej również w roku 2022. Apele związków zawodowych i zgłaszane poprawki do ustawy budżetowej i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki o zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli były nieustannie odrzucane.

  Podwyżka wynagrodzeń w maju 2022r. o 4,4 proc., szczególnie w obliczu ówczesnej inflacji ok. 8%, stała się wyłącznie przyczyną narastającego zniechęcenia i frustracji. W konsekwencji wiele osób zrezygnowało z pracy w oświacie. Skutkiem tego są olbrzymie braki kadrowe w obecnym roku szkolnym.

  Bardzo źle została również przyjęta podwyżka wynagrodzenia od września br. wyłącznie dla nauczycieli początkujących z pominięciem nauczycieli o dłuższym stażu.

  Podwyżka ta zresztą spowodowała tylko nieznacznie przekroczenie pensji nauczyciela początkującego nad pensję minimalną w gospodarce, planowaną od stycznia 2023 roku. Nadal więc młodzi nauczyciele z tytułem magistra będą zarabiać na poziomie pensji minimalnej. Decyzja ta podzieliła środowisko, spowodowała rozczarowanie i niezadowolenie ponad 80% nauczycieli o dłuższym stażu i większym doświadczeniu.

  Galopująca inflacja, która aktualnie za listopad sięga ok. 17,5% w zestawieniu z zarobkami nauczycieli, brakiem realnych podwyżek i zapowiedzią wzrostu wynagrodzeń od stycznia tylko o 7,8% pogłębia w nauczycielach poczucie niesprawiedliwości społecznej w stosunku do innych grup zawodowych.

  Dlatego domagamy się wypłacenia jednorazowego dodatku inflacyjnego z niewykorzystanej kwoty rezerwy budżetowej na rok 2022! Jednorazowy dodatek inflacyjny nie rozwiąże problemów płacowych i kadrowych w oświacie, ale zminimalizuje na chwilę olbrzymi spadek realnej płacy nauczycieli.

 • INFORMACJA NR 136 z dnia 16 grudnia 2022r.

  image024

   

   

   

   

   

   

  Dziękujemy nauczycielom i pracownikom oświaty zaangażowanym w działania na rzecz dobrej i autonomicznej polskiej szkoły, którzy w ostatnich miesiącach protestowali przeciwko tzw. ustawie lex Czarnek 2.0 – organizowali pikiety, spotkania, akcje informacyjne, pisali petycje i zbierali pod nimi podpisy, uczestniczyli w wysłuchaniach  społecznych, dyskutowali w Sejmie i Senacie podczas procedowania jej ustawy. Presja ma sens!

  ZNP

  15 grudnia 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, czyli tzw. lex Czarnek. 

  Prezydent uzasadnił swoją decyzję m.in. licznymi protestami przeciwko lex Czarnek spływającymi do jego kancelarii oraz brakiem konsultacji i wysłuchania publicznego projektu.

  Na decyzję prezydenta wpływ miała zorganizowana w ostatnich tygodniach akcja wysyłania do Kancelarii Prezydenckiej protestów przeciwko podpisywaniu lex Czarnek. Jeden z nich zorganizował nauczyciel z Pszczyny Mirosław Kozik, który złożył 8 grudnia 2022 r. w Kancelarii Prezydenta petycję o zawetowanie zmian w prawie oświatowym. W ciągu kilkunastu dni zebrał pod petycją ponad 13 tys. podpisów.

 • INFORMACJA NR 134 z dnia 9 grudnia 2022r.

  List ZNP w sprawie rozmów dot. oceny pracy nauczyciela

  image007

  List ZNP do ministra edukacji ws. przebiegu rozmów z pracownikami Ministerstwa Edukacji i Nauki – Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym dotyczących nowelizacji rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli.

  – Sądziliśmy, że deklaracja złożona przez Pana Ministra i wiceministra Dariusza Piontkowskiego o likwidacji wartości punktowych przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli i uzgodniona podczas ostatniego spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty jest wiążąca. Niestety, obecnie proponowane są rozwiązania pozostawiające punktację – pisze ZNP w liście do szefa MEiN.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje likwidację wartości punktowych przy dokonywaniu poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy.

  Więcej...

GOTOWI DO WSPÓŁPRACY ???
TUTAJ JEST NAJLEPSZA DROGA DO STARTU !!!

DZWOŃ DO NAS :

telefon: +48 693 639 293        
tel. stacjonarny: +48 58 739 51 63     
telefon/fax: +48 58 301 97 18     
e-mail: [email protected]
www.pomorskie.znp.edu.pl

Mapa  dojazdu 


ODWIEDŹ NAS :

kontakt: ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OKRĘG POMORSKI
UL. WAŁY  JAGIELLOŃSKIE  24
80-853  GDAŃSK

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 37 gości.

Licznik odwiedzin

280426
Dzisiaj156
Wczoraj243
W tym tygodniu1292
W tym miesiącu8965

Search

facebook_page_plugin