ZDECYDOWANIE
NAJLEPSZA
PRZYNALEŻNOŚĆ

JAKOŚĆ JEST NIE TYLKO NASZYM STANDARDEM,
TO JEST RÓWNIEŻ KIERUNEK NASZEGO DZIAŁANIA

NASZE INNOWACJE STARTUJĄ Z MARZENIAMI I PLANEM

PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA DLA ODWAŻNYCH

ZNP - NAJLEPSZA DROGA DO STARTU

DLATEGO WARTO BYĆ W ZNP

MASZ POMYSŁ - ZREALIZUJ GO DZISIAJ!!!

WAŻNE TERMINY:
26 kwietnia godz.17.00 Odprawa z Prezesami Oddziałów ZNP okręgu pomorskiego / online /
POLECANE ARTYKUŁY:

5

ZDECYDOWANIE NAJLEPSZA PRZYNALEŻNOŚĆ
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  JESTEŚMY
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.
  Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela).
  Cenimy współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

  CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych wynagrodzeń

  PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację
  Odchudzenie podstaw programowych
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

  BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy

  INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

  OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Bogatą ofertę szkoleń, wymianę doświadczeń
  Wydawnictwa

  WIERZYMY w :
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa

  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego

  Dołącz do nas!

 • INFORMACJA NR 58 z dnia 26 kwietnia br .
 • INFORMACJA Nr 57 z dnia 21 kwietnia 2021r.

  57

   

   

   

   

   

   

   

  19 kwietnia br. Prezydium ZG ZNP Apel ZNP do MEiN o przesunięcie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty .
  Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty.

  Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN od roku szkolnego 2021/22 rozszerza się zakres egzaminu o przedmioty do wyboru – biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, które pojawiły się w klasie siódmej, tj. od września 2020 r. - w ramach reformy programowej zainicjowanej przez minister edukacji Annę Zalewską –
  Mimo ogromnego wysiłku nauczycieli zdalne nauczanie nie było w stanie zastąpić stacjonarnej formy nauki. Uczniowie krótko mogli uczyć się tych przedmiotów w szkolnych pracowniach –nauczanie zdalne trwa już trzeci semestr.
  ZNP stoi na stanowisku, że priorytetowym zadaniem MEN zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju psychicznego uczniów, odbudowanie relacji rówieśniczych i wspieranie uczniów potrzebujących opieki pedagogiczno-psychologicznej.

 • INFORMACJA NR 56 z dnia 19 kwietnia br .

  561562

   

   

   

   

   

  Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych okręgu pomorskim ZNP dot. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i specjalnych , niezbędne jest :
  - zwiększenie etatyzacji (liczby godzin) pedagogów i psychologów
  w przedszkolach - nieliczne godziny tych specjalistów nie pozwalają objąć pomocą dzieci w najmłodszym wieku lub zdiagnozowania ujawniających się w tym wieku dysfunkcji.
  - zdiagnozowanie przyczyn różnicy pomiędzy liczbą uczniów/ich odsetkiem objętych ppp w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych
  - wzmocnienie/zwiększenie udziału godzin ppp realizowanych przez pedagogów i psychologów w ogólnej puli godzin ppp. Liczba pozostałych godziny, jak wskazuje badanie, charakteryzuje się wysoką zmiennością (np. zależy od zamożności organu prowadzącego, liczby uczniów objętych zajęciami).
  - zwiększenie liczby godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w szkołach ponadpodstawowych – szczególnie realizowanych przez innych specjalistów. (liczba godzin ppp na ucznia nią objętego poniżej 1.!) Problemy/dysfunkcje diagnozowane i skutecznie eliminowane/poddawane terapii nie znikają wraz zakończeniem edukacji w szkole podstawowe, przeciwnie – przekroczenie progu edukacyjnego po 8 latach może je pogłębić i sprawić ze wpłyną na funkcjonowanie ucznia.
  - 2. krotnie wyższy odsetek uczniów objętych ppp w relacji przedszkola – szkoły podstawowe, wskazuje na konieczność zwiększenia godzin ppp w przedszkolach (szczególnie stałych godzin pedagoga/psychologa)
  W roku szkolnym 2021/2022 prognozuje się zwiększenie liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zespołach szkolno-przedszkolnych , przedszkolach. Jak wynika z analizy projektów arkuszy organizacji organizacji pracy szkoły/placówki zmniejszy się liczba godzin specjalistów w przedszkolach / pedagogów /, w szkołach podstawowych psychologów, i innych specjalistów; w szkołach ponadpodstawowych pedagogów.
  OGÓŁEM liczba godzin specjalistów w roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku szkolnego 2020/2021 zmniejszy się o ponad 5989 h. Liczba godzin pomocy psychologiczno=pedagogicznej na jednego ucznia objętego ppp : w przedszkolach zwiększy się o 0,13h w szkołach podstawowych zmniejszy się o 0,16h, w szkołach podstawowych o 0,1h, w zespołach szkolno=przedszkolnych o 0,2h.
  Średnia liczba godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach wynikająca z prognozy na rok szkolny 2021/2022 zmniejszy się w przedszkolach o 2,43h, szkołach podstawowych o 17,41h, szkołach podstawowych 5,58h, w zespołach szkolno-przedszkolnych zmniejszy się o 15,6h

 • INFORMACJA NR 55 z dnia 16 kwietnia br.

  55

   

   

   

   

   

   

  Wniosek do MZ dot. bezpieczeństwa w przedszkolach
  ZNP ponawia wniosek do MZ o wprowadzenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach i bezpieczeństwo pracowników przedszkoli / listopad 2020 r. i marzec 2021 r./ dot. przywrócenia zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli, proponując m.in.:
  – wprowadzenie limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym 2020 r.,
  – zmiany zapisu umożliwiającego łączenie grup,
  – wprowadzenie zakazu przyprowadzania do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie (w większości przypadków dzieci bezobjawowo przechodzą zakażenie),
  – wprowadzenie bezwzględnej zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.

 • INTERWENCJA NR 54 z dnia 9 kwietnia br.

  54

   

   

   

   

   

   

   

  Szczepienia.
  List ZNP do MZ ws. drugiej dawki
  ZNP wystąpił do Ministra zdrowia z zapytaniem :
  „Czy wobec najnowszych danych dotyczących szczepionki AstraZeneka i komunikatu Europejskiej Agencji Leków stwierdzającego, że może istnieć związek między zaszczepieniem AstraZeneką a rzadkimi przypadkami problemów z krzepliwością krwi, polscy nauczyciele i nauczycielki mogą liczyć na zmianę strategii szczepień tej grupy zawodowej poprzez możliwość skorzystania z innego preparatu? „.

 • INFORMACJA NR 53 z dnia 7 kwietnia 2021r.

  531532
  Pandemia. Nowa rzeczywistość?” – pod takim tytułem Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zorganizowała webinarium, podczas którego akademicy – członkowie Związku starali się odpowiedzieć na pytania o długofalowe skutki pandemii dla gospodarki, polityki i społeczeństwa. Jaka idea towarzyszyła organizacji tego wydarzenia?
  W debacie wzięli udział eksperci reprezentujący różne dyscypliny nauki : prawnicy, ekonomiści – członkowie ZNP.
  „Ogromną rolą partnerów społecznych, w tym zawiązków zawodowych, jest to by poprzez różne obszary aktywności także poprzez wpływ na ustawodawstwo, proponować konkretne rozwiązania, być swego rodzaju drogowskazem w warunkach pandemii.
  Dzisiaj związki zawodowe to organizacje zrzeszające także „robotników myśli”, osoby pracujące na uczelniach wyższych, w szkolnictwie, osoby które dostrzegają istotę stosunków pracy. Taką organizacją jest ZNP. Funkcjonowanie związków zawodowych jest fundamentem nowoczesnych społeczeństw, dojrzałości, dialogu. Dialog społeczny ze stroną związkową jest rozwinięty na całym świecie, nie tylko w państwach skandynawskich, które są wskazywane jako wzór rozwoju i stabilności”. Więcej na stronie www.glos.pl, polecamy!
  / źródło : GN /

  Debatę można obejrzeć TUTAJ.

 • INFORMACJA NR 52 z dnia 7 kwietnia 2021r.

  52  W dniu 7 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społecznych przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. W porządku posiedzenia m.in.:

  1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021.
  2. Aktualne i prognozowane zapotrzebowania na pracowników oraz perspektywy rozwoju pracy zdalnej na pomorskim rynku pracy z uwzględnieniem wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 – prezentacja wyników badania.”
  Realizacja zadań oświatowych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021.
  Aktualne i prognozowane zapotrzebowania na pracowników oraz perspektywy rozwoju pracy zdalnej na pomorskim rynku pracy z uwzględnieniem wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 – prezentacja wyników badania.”

  W tym czasie nauczyciele zrobili wszystko, by ocalić edukację oraz by w tych frontowych warunkach, dzieci w ogóle mogły się uczyć.
  Pracę zdalną prowadzoną przez nauczycieli w znacznym stopniu utrudnia :
  - brak przestrzegania przepisów prawa przez znaczną część dyrektorów min.: rozporządzenia w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 ;
  - brak opinii RP przy min. modyfikowaniu tygodniowego rozkładu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia;
  - wiele do życzenia pozostawiało funkcjonowanie świetlic szkolnych / nie zachowano reżimu sanitarnego, nie przestrzegano wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego;
  - brak nadzoru pracy nauczycieli wspomagających, którzy w czasie trwania zajęć zdalnych winni pracować indywidualnie z danym uczniem;
  - brak zapisów w rozporządzeniach regulujących obowiązki rodziców wynikające z realizacji obowiązku szkolnego dzieci w przypadku celowego unikania zajęć / szkoła i nauczyciele nie mają narzędzi do egzekwowania uczestnictwa dzieci w zajęciach zdalnych ; dzieci , młodzież logują się na lekcje, ale w nich nie uczestniczą;
  - brak prawnego zapisu w rozporządzeniu o włączaniu kamer na prośbę nauczyciela;
  - brak wprowadzenia jednakowego narzędzia do prowadzenia zdalnego nauczania wbrew temu co zapowiadali kolejni ministrowie edukacji ;
  - pozostawienie nauczycieli samych sobie bez wsparcia nadzoru pedagogicznego;
  - nauczyciele indywidualnie na ile umieli wypracowali odpowiednie narzędzia do pracy zdalnej;
  - praca nauczycieli w czasie zdalnego nauczania znacznie przekracza 40h tydzień pracy przy braku wypłaty wynagrodzenia adekwatnego do wykonanej pracy;
  - brak prawnych ram do zdalnej pracy nauczycieli, w tym określenia czasu pracy uczniów na lekcji / pracy przy komputerze / . Niestety niektórzy dyrektorzy nie korzystają z tej możliwości, również nie uwzględniają wniosków rodziców uczniów w tym zakresie;
  - braku wsparcia psychologicznego dla nauczycieli/nauczycielek, brak zrozumienia trudnych
  i uciążliwych warunków pracy zdalnej, co zwiększa ryzyko wypalenia zawodowego u znacznej części nauczycieli ;
  - zwiększający się zakres obowiązków nauczycieli oraz wymiar czasu pracy dydaktycznej wynikający z absencji chorobowej nauczycieli niejednokrotnie powodował stres i depresje , co w konsekwencji doprowadziło do zniechęcenia, braku odporności psychicznej i wymuszenia korzystania ze zwolnień lekarskich;
  - odczuwalny brak wsparcia dla nauczycieli, dużo mówi się o uczniach i programach ich wsparcia, przy całkowitym braku wsparcia dla nauczycieli ;
  - dyrektorzy zmieniając czas pracy nauczycieli ograniczali realizację podstaw programowych szczególnie tych realizujących godziny ponadwymiarowe zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy szkoły ;
  - słaba jakość łącza internetowego, nadal w niektórych miejscach jest słaby internet, występują przerwy lub zerwania połączeń internetowych ;
  - brak informatyków z gruntowną wiedzą techniczną, których wiedza wsparłaby nauczycieli nauczania informatyki w usuwaniu usterek, naprawie sprzętu, konsultowaniu błędów i niewydolności systemu informatycznego – brak zwykłej pomocy i wsparcia technicznego nauczycieli informatyki
  - problem dostępu uczniów do urządzeń komputerowych umożliwiających zdalną edukację. Korzystanie z telefonów komórkowych znacznie utrudnia pracę z uczniem;
  - niewystarczające wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów nie tylko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na prowadzenie od dłuższego czasu polityki oszczędnościowej przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe .

  ZNP jest zainteresowany jak najszybszym powrotem uczniów do szkół, po wyszczepieniu wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie i zagwarantowaniu systematycznego co tygodniowego badania zatrudnionych pracowników na obecność SARS-COV-2 mimo wykonanych szczepień.

 • INFORMACJA NR 51 z dnia 31 marca 2021r.

  51
  ZNP przedstawił opinię do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - programu reform i projektów strategicznych, których celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość.

  Na realizację programu przewiduje się 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich w tym Polski jako czwartego co do wielkości beneficjentem programu. Projekty realizowane w ramach programu będą wspierały m.in. cyfryzację edukacji oraz szkolnictwo zawodowe.
  W swojej opinii ZNP zwraca uwagę na :
  - odbudowę obszarów objętych programem i zwiększenie odporności na niekorzystne zjawiska
  - problemy edukacji jako osobny komponent, który nie może ograniczać się tylko do zakupu sprzętu i szkoleń z jego korzystania
  - zwiększenie środków finansowych na obszary związane z edukacją
  - wykorzystanie doświadczeń edukacji zdalnej do wypracowania nowego modelu uwzględniającego innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, metodyczne, kulturę pracy placówek / m.in. wykształcenie nowych kompetencji uczniów i nauczycieli zapewniających efektywność tego procesu, włączenie w większym zakresie edukacji metodyki pracy projektowej, nauki krytycznego myślenia /
  - wzmocnienie umiejętności pedagogicznych w zakresie motywowania uczniów, podtrzymywania pozytywnych relacji rówieśniczych , pracy zespołowej
  - podjęcie działań związanych z cyberprzemocą, dostępem do szkodliwych treści, niewłaściwym wykorzystywaniem danych , nadmiernym korzystaniem z internetu
  - działania zapobiegające wypaleniu zawodowemu / wynagrodzenia adekwatne do wykonywanej pracy, motywujące składniki wynagrodzenia, nagrody , uznanie wykonywanej pracy /
  - przeciwdziałanie wykluczeniu internetowym / zapobieganie niskiej przepustowości łączy internetowych /
  - zwiększenie dostępu do sprzętu komputerowego w domu ( edukacja zdalna włączająca a nie wykluczająca )
  - niwelowanie różnic w poziomie wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy ( małe wiejskie szkoły , duże aglomeracje miejskie )
  - zwiększenie dostępu nauczycieli do służbowego komputera przenośnego
  - możliwości finansowania innego sprzętu komputerowego : min.: oprogramowania, serwerów, kamer, głośników, stacji roboczych, drukarek D3 , sprzętu umożliwiającego korzystanie z rzeczywistości wirtualnej (VR) czy rozszerzonej (AR)
  - włączenie JST w proces dokonywania zakupów sprzętu
  - działania związane z doradztwem zawodowym , które winno odbywać się w szkołach przy wsparciu środków finansowych na systematyczne doskonalenie zawodowe
  - powołanie grup tematycznych i komitetu monitorującego wdrażanie poszczególnych projektów i włączenie w ich prace partnerów społecznych i organizacje pozarządowe.

  Opinia ZNP do Krajowego Planu Odbudowy

 • INFORMACJA NR 50 z dnia 20 marca 2021r.

  50  Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.


  Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia


  Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.


  Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.


  Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

  Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

  Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
  Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

  Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


  Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.


  Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.


  Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  /źródło: MEiN - 18 marca 2021r./

 • INFORMACJA NR 49 z dnia 20 marca 2021r.

  491492
  Interwencja ZNP w sprawie przedszkoli i placówek pracujących stacjonarnie

  Lekarze alarmują ! Coraz więcej dzieci choruje na Covid-19 bezobjawowo zarażając domowników, dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli. Należy wykonywać testy rodzicom i obejmować kwarantanną wszystkich domowników w tym dzieci uczęszczających do przedszkoli.
  Codzienna praca przedszkoli w czasie pandemii Covid -19 coraz trudniejsza. Brakuje nauczycieli i pracowników . Jeden nauczyciel przez 10 godzin dziennie nieustannie pracuje dużą grupą dzieci / ponad 25 /, narażając swoich bliskich. Nieodpowiedzialność rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkoli z wysoką temperaturą, bólami głowy jest nagminna. Znaczna część rodziców przyprowadzająca chore dzieci do przedszkoli pracuje zdalnie lub nie są w stosunku pracy. Niepokojące są również docierające sygnały, że do przedszkoli uczęszczają dzieci, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

  ZNP podejmuje kolejną interwencję u Ministra zdrowia – wniosek o objęcie „rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa” nauczycieli i pracowników oświaty pracujących stacjonarnie, którzy nie zostali uwzględnieni w grupie placówek przechodzących na zdalne nauczanie od 20 marca w związku z III falą koronawirusa w Polsce.
  Zachowanie reżimu sanitarnego przez 10 godzin pracy z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu jest prawie niemożliwe.

  Decyzja o wykluczeniu z tych zasad – m.in. nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne oraz pracowników administracji i obsługi pracujących stacjonarnie – jest głęboko krzywdząca.

  ZNP prosi o przedstawienie danych, na podstawie których została podjęta decyzja o wykluczeniu z „rozszerzonych zasad bezpieczeństwa” nauczycieli i pracowników oświaty pracujących stacjonarnie m.in. w przedszkolach, szkołach i ośrodkach specjalnych, szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, wprowadzanych od 20 marca br. w związku z III falą koronawirusa w Polsce.

  W listopadzie 2020 roku ZNP wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli min. wprowadzenie : l
  o imitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym 2020 r.;
  o zakazu przyprowadzania do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie (w większości przypadków dzieci bezobjawowo przechodzą zakażenie);
  o bezwzględnej zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.
  o zmian zapisu umożliwiającego łączenie grup,

  Żadne zasady zwiększające bezpieczeństwo w przedszkolach nie zostały wprowadzone na poziomie centralnym.

 • INFORMACJA NR 48 z dnia 17 marca 2021r.

  481482

   

   

   

   

   

   

   


  ZNP za pośrednictwem specjalistów szkolnictwa specjalnego publikuje słabe strony reformy edukacji włączającej, której pilotaż ma rozpocząć się 1 września 2021r.


  Dużo niewiadomych dotyczy funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

  o jaka będzie rola poradni psychologiczno-pedagogicznych i PCPR?
  o kto i na jakich zasadach będzie wydawał orzeczenia o kształceniu specjalnym?
  o jakie będą zadania PCPR
  o czy PCPR zapewni równy dostęp wsparcia dla uczniów i ich rodziców
  o w jaki sposób zostanie zabezpieczona kadra specjalistów
  o czy PPP zostaną doposażone w niezbędny nowoczesny sprzęt specjalistyczny i narzędzia do diagnozowania
  o czy liczba zatrudnionych specjalistów zapewni równy dostęp uczniom i ich rodzicom
  o czy w wyniku przekształcenia nastąpi likwidacja PPP
  o jaki status otrzymają pracownicy PPP
  o na jakiej podstawie prawnej odbędzie się zatrudnianie pracowników - specjalistów ? (ustawę : Kartę nauczyciela, Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych).

 • INFORMACJA NR 47 z dnia 11 marca 2021r.

  471472


  473

  Opinia do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez zakładowe organizacje związkowe winna dotyczyć przede wszystkim warunków pracy, jakie projektuje dyrektor szkoły na rok szkolny 2021/22 w celu właściwej realizacji zadań statutowych, w tym planowanej liczby godzin do podziału pomiędzy nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
  Zwrócić należy szczególną uwagę na rodzaje oraz liczby godzin wszystkich zajęć zaplanowanych w arkuszu do podziału dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, w tym nie tylko obowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględniających podział na grupy, określonych w ramowych planach nauczania, lecz także innych zajęć organizowanych w szkole, w szczególności:
  - zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  - zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
  - godzin do dyspozycji dyrektora,
  - dodatkowych zajęć edukacyjnych przyznanych przez organ prowadzący,
  - zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym między innymi:
  a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
  b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych ,logopedycznych, terapeutycznych,
  d) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i innych zajęć zgodnych z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia.
  Należy zaznaczyć, że przedstawiona przez zakładową organizację związkową opinia dotycząca projektu arkusza organizacyjnego szkoły nie jest wiążąca dla dyrektora szkoły. W przepisach prawa ustawodawca nie zobowiązał dyrektora do uzgodnienia arkusza ze związkami, a jedynie do uzyskania opinii.
  Materiały w tym zakresie zostały przesłane pocztą elektroniczną do prezesów oddziałów ZNP za pośrednictwem prezesów okręgów ZNP .

 • INFORMACJA NR 46 z dnia 3 marca 2021r.

  STAROSTWIE Z POMORZA PRZYJĘLI STANOWISKO W SPRAWIE MODELU "EDUKACJA DLA WSZYSTKICH"
  461462  "Doceniamy edukację włączającą, ale powinna ona funkcjonować na równi ze szkolnictwem integracyjnym czy specjalnym" - to jedno z kluczowych zdań, które padły w stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego z 24 lutego 2021 r. w sprawie projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki - "Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się".
  Wskazano, że z jednej strony projekt w ogólnej ocenie można odczytać jako spójny i potrzebny, natomiast z drugiej nie uwzględnia on wszystkich obszarów problematyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub budzi wątpliwości co do propozycji niektórych rozwiązań.


  W związku z powyższym Konwent wyartykułował następujące uwagi i sugestie:

  1. Konieczność szerszego spojrzenia na edukację włączającą, szczególnie przez pryzmat trudności rozwojowych, zdrowotnych czy sytuacyjno-życiowych dzieci i młodzieży oraz brak odniesienia się do innych form/modeli edukacji dla wszystkich.
  2. Nie dookreślono precyzyjnie zasad tworzenia i funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.
  3. Nie określono jednoznacznie sposobu finansowania obecności i wspomagania w szkole specjalistów ze szkół/ośrodków specjalnych.
  4. Aby mówić o wsparciu w zakresie wysokiej jakości nauczania pilną potrzebą jest podjęcie prac nad podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, aby jej treści można byłoby dostosować do oczekiwań oraz potrzeb dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej.
  5. Zaproponowane rozwiązanie organizacji Centrum Dziecka i Rodziny może budzić niepokój i wątpliwości co do jego kompetencji i nie wspomniano o finansowaniu zdań Centrum.
  6. Poświęcono wiele uwagi szkolnictwu zawodowemu i rozwoju doradztwa zawodowego, które nadal potrzebuje doskonalenia i przygotowania dobrych specjalistów w powiązaniu z rynkiem pracy.
  7. Nie dookreślono zadań opieki następczej po okresie edukacji.
  8. W modelu nie dookreślono kwestii modernizacji szkół i aspektu jego finansowania, które pozwolą na zniesienie barier nie tylko architektonicznych - pozwolą na dostęp do nauki wszystkim uczniom.
  9. Brakuje lekarzy specjalistów w zakresie wspierania dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 45 z dnia 2 marca 2021r.

  45

   

   

   

   

   

  Okręg Pomorski ZNP przygotował ofertę szkoleń dla członków ZNP okręgu pomorskiego / online. Zakres tematyczny szkoleń został opracowany na podstawie konsultacji w środowisku związkowym w okresie styczeń/luty 2021r.

  1. Techniki relaksacyjne - warsztaty
  Termin: 11 marca 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 8 marca br.).
  Prowadzący Pani prof. AWFiS w Gdańsku.
  Warsztaty zainspirowane przez Oddziałowych Klub Młodego Nauczyciela w Gdańsku. Szkolenie Warsztaty adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.
  Uwaga: Wymagany strój sportowy.

  2. Negocjacje dla relacji.
  Termin: 15 marca 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 10 marca br.).
  Prowadzący Jarosław Kordziński – trener rozwoju osobistego, mediator, tutor, autor wielu znakomitych książek o edukacji.
  Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

  3. Kompetencje zakładowej organizacji związkowej w stosunku do pracodawcy i samorządu terytorialnego.

  Termin: 24 marca 2021 godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 20 marca br.).
  Prowadzący Krzysztof Stradomski ZG ZNP – specjalista ds. prawa oświatowego
  Szkolenie adresowane do prezesów ognisk i oddziałów ZNP.

  4. Regulaminy wynagradzania dla nauczycieli.

  Termin: 8 kwietnia 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 6 kwietnia br.)
  Prowadząca Dorota Michalak.
  Szkolenie adresowane do prezesów oddziałów ZNP.

  5. Jak radzić sobie z trudnym rozmówcą ?

  Termin: 12 kwietnia 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 8 kwietnia br.).
  Prowadzący Jarosław Kordziński – trener rozwoju osobistego, mediator, tutor, autor wielu znakomitych książek o edukacji.
  Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

  6. Czas pracy nauczyciela z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych.

  Termin: 14 kwietnia 2021r. godz.17.00 (zgłoszenia do dnia 10 kwietnia br.).
  Prowadzący Krzysztof Stradomski ZG ZNP – specjalista ds. prawa oświatowego
  Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

  7. Regulaminy wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi szkół / placówek oświatowych.
  Termin: 22 kwietnia 2021r. godz.17.00 (zgłoszenia do dnia 21 kwietnia br.)
  Prowadząca Dorota Michalak.
  Szkolenie adresowane do prezesów oddziałów ZNP i pracowników administracji i obsługi.

 • INFORMACJA NR 44 z dnia 1 marca 2021r.

  421422
  RZĄD GRA Z NAUCZYCIELAMI W RULETKĘ !!!!!

  Kolejny przykład panującego chaosu ze szczepieniami pracowników oświaty .
  Zmiana decyzji z dnia na dzień o zmianie terminu szczepień pracowników oświaty świadczy nie tylko o chaosie w koordynowaniu harmonogramu szczepień , ale również o tym, ze NIKOMU nie zależy na powrocie do nauki stacjonarnej , bezpieczeństwie nauczycieli i pracowników oświaty. Nikt nie jest zainteresowany złagodzeniem skutków III etapu pandemii w Polsce.
  Zmienność decyzji w sprawie szczepień jest jedynie dowodem braku odpowiedzialności za los kraju, a dezinformacja i panujący chaos podważają zaufanie społeczeństwa do obecnego rządu.

  OŚWIADCZENIE ZNP w związku z decyzjami ws. szczepień.

 • INFORMACJA NR 43 z dnia 26 lutego 2021r.

  43


  ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – brak wzrostu płac w 2021 roku!

  ZNP żąda wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w wysokości co najmniej 10% z wyrównaniem od 1 stycznia 2021 r.
  OPINIA ZNP – rozporządzenie płacowe 2021

 • INFORMACJA NR 42 z dnia 23 lutego 2021r.

  42
  Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektu Edukacja dla wszystkich
  Edukacja dla wszystkich -materiał informacyjny do wykorzystania w szkołach i placówkach
  Plakat PDF do druku

  3 lutego godz.16.00 odbyło się spotkanie online ze specjalistami szkolnictwa specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych „Zagrożenia wynikające z proponowanych zmian w edukacji włączającej”. Organizatorami spotkania był Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP w Gdańsku.
  15 lutego br odbyły się konsultacje organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, w których uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorzy/specjaliści ze szkół i placówek specjalnych; dyrektorzy/specjaliści z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, inne zainteresowane osoby oraz instytucje. Liczba miejsc była ograniczona.
  Głównym celem spotkania było przekazanie informacji o zasadach tworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zgodnie z opracowanym w projekcie Modelu SCWEW oraz pilotażowym wdrożeniu Modelu SCWEW w ramach projektów grantowych.
  Nie wszyscy chętni mieli szczęście dostać się na spotkanie online organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty /zarejestrowano tylko 80 uczestników/. Z informacji, jakie docierają do siedziby okręgu pomorskiego :
  - spotkania nie spełniły oczekiwań zainteresowanych
  - ograniczony czas na zadawanie pytań
  - odpowiedzi na zadawane pytania nie były konkretne
  - prelegenci nie potrafili odpowiedzieć na kluczowe pytania związane z funkcjonowaniem szkół specjalnych i PPPP / m.in. statusem zawodowym pracowników instytucji po ich przekształceniach – statusie zawodowym zatrudnionych specjalistów w szkołach i placówkach oświatowych/ oraz na pytania związane z finansowaniem przedstawionych propozycji .
  Z uwagi na brak rzetelności przeprowadzanych konsultacji, braku konsultacji ze środowiskiem nauczycieli – specjalistów , ekspertów , rodziców - ZNP domaga się wstrzymania prac nad tym projektem. Uwzględniając zastrzeżenia wniesione przez nauczycieli praktyków, rodziców i partnerów społecznych ZNP apeluje o ponowne poddanie proponowanych rozwiązań szerokim konsultacjom społecznym w atmosferze dialogu z partnerami społecznymi, organizacjami samorządowymi oraz rodzicami uczniów i wychowanków.

  „ Projektowane zmiany w opinii środowiska nauczycielskiego są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój spowodowany troską o rozwój i warunki kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym trudnym dla wszystkich czasie należy z wielką wrażliwością rozważyć zasadność poszczególnych rozwiązań i postawić pytanie – czy kolejna tak poważna zmiana systemowa powinna obecnie mieć miejsce, zwłaszcza w sytuacji braku odpowiednich nakładów finansowych niezbędnych do modyfikacji infrastruktury szkolnej i znaczącego zwiększenia stanu zatrudnienia w oświacie”. – czytamy w Stanowisku Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

 • INFORMACJA NR 41 z dnia 23 lutego 2021r.

  41
  KALENDARIUM DZIAŁAŃ BIURA ZG ZNP W OKRESIE MARZEC 2020 – LUTY 2021

  Niniejszy Biuletyn pokazuje jak ZNP walczył o poprawę sytuacji nauczycieli i pracowników oświaty w dobie koronawirusa, jak prowadził Kampanię informacyjną dotycząca działań ZNP związanych z pracą szkół, przedszkoli, placówek w czasie epidemii COVID-19 (na stronie znp.edu.pl) oraz publikuje wykaz pism ZG ZNP dotyczących covid-u.
  Zachęcam wszystkich Państwa , nie tylko członków ZNP do zapoznania się ze zmaganiami związku zawodowego dbającego o bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów i pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w okresie pandemii.

 • INFORMACJA NR 40 z dnia 23 lutego 2021r.

  40

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sukces! Po interwencji ZNP pracownicy obsługi i administracji mogą się rejestrować na szczepienie!

  Kolejny sukces ZNP ! WSZYSTKIE osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty, mogą się rejestrować na szczepienie!

  Ministerstwo Edukacji i Nauki (23.02.2021): “W poniedziałek, 22 lutego br. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu do programu szczepień została dodana kolejna grupa pracowników oświaty.
  Już teraz prawo do szczepień w grupie priorytetowej mają wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty, instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne. Należą do niej również osoby zatrudnione w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także nauczyciele skierowani do pracy za granicą.

GOTOWI DO WSPÓŁPRACY ???
TUTAJ JEST NAJLEPSZA DROGA DO STARTU !!!

DZWOŃ DO NAS :

telefon: +48 693 639 293        
tel. stacjonarny: +48 58 739 51 63     
telefon/fax: +48 58 301 97 18     
e-mail: pomorskie@znp.edu.pl
www.pomorskie.znp.edu.pl

Mapa  dojazdu 


ODWIEDŹ NAS :

kontakt: ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OKRĘG POMORSKI
UL. WAŁY  JAGIELLOŃSKIE  24
80-853  GDAŃSK

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 49 gości.

Licznik odwiedzin

168923
Dzisiaj54
Wczoraj112
W tym tygodniu472
W tym miesiącu648
©2021 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin