Komunikaty dla Prezesów

Koleżanki i Koledzy,
Informuję, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Okręg Pomorski ZNP wszedł we współpracę z firmą VanityStyle która proponuje zakup zniżkowych karnetów sportowo-rekreacyjnych FIT Profit oraz FIT Sport, które uprawniają do korzystania z obiektów rekreacyjno -sportowych na terenie całego kraju. Uprzejmie proszę o zapoznanie członków ZNP z ofertą. Termin pierwszych zgłoszeń upływa z dniem 20 kwietnia 2021. Aby korzystać z kart Fit Sport i Fit Profit proszę o zapoznanie się z etapami logowania oraz regulaminem korzystania z kart Fit Profit i Fit Sport ( New BONUS Fit profit – program sportowy dla członków ZNP –http://www.pomorskie.znp.edu.pl/index.php/component/k2/item/762).
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Koleżanki i Koledzy
Prezesi Oddziałów ZNP Okręgu Pomorskiego,

Zgodnie z zapowiedzią (e-mail z dn. 25.02.2021r.)) i ustaleniami Sekretariatu ZOP ZNP z dnia 1 marca 2021r. informuję, że wszystkie formy szkoleń odbywają się on-line (TEAMS).

Wszystkie zaproponowane formy szkoleń są odpłatne (100,00 zł /oddział ZNP). Noty obciążeniowe wystawia OUPIS ZG ZNP Filia Gdańsk.

TEMATYKA I FORMY SZKOLEŃ (ONLINE):

1. Techniki relaksacyjne - warsztaty
Termin: 11 marca 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 8 marca br.).
Prowadzący Pani prof. AWFiS w Gdańsku.
Warsztaty zainspirowane przez Oddziałowych Klub Młodego Nauczyciela w Gdańsku. Szkolenie Warsztaty adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.
Uwaga: Wymagany strój sportowy.

2. Negocjacje dla relacji.

Termin: 15 marca 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 10 marca br.).
Prowadzący Jarosław Kordziński – trener rozwoju osobistego, mediator, tutor, autor wielu znakomitych książek o edukacji.
Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

3. Kompetencje zakładowej organizacji związkowej w stosunku do pracodawcy i samorządu terytorialnego.

Termin: 24 marca 2021 godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 20 marca br.).
Prowadzący Krzysztof Stradomski ZG ZNP – specjalista ds. prawa oświatowego
Szkolenie adresowane do prezesów ognisk i oddziałów ZNP.

4. Regulaminy wynagradzania dla nauczycieli.

Termin: 8 kwietnia 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 6 kwietnia br.)
Prowadząca Dorota Michalak.
Szkolenie adresowane do prezesów oddziałów ZNP.

5. Jak radzić sobie z trudnym rozmówcą ?

Termin: 12 kwietnia 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 8 kwietnia br.).
Prowadzący Jarosław Kordziński – trener rozwoju osobistego, mediator, tutor, autor wielu znakomitych książek o edukacji.
Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

6. Czas pracy nauczyciela z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Termin: 14 kwietnia 2021r. godz.17.00 (zgłoszenia do dnia 10 kwietnia br.).
Prowadzący Krzysztof Stradomski ZG ZNP – specjalista ds. prawa oświatowego
Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

7. Regulaminy wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi szkół / placówek oświatowych.

Termin: 22 kwietnia 2021r. godz.17.00 (zgłoszenia do dnia 21 kwietnia br.)
Prowadząca Dorota Michalak.
Szkolenie adresowane do prezesów oddziałów ZNP i pracowników administracji i obsługi.

Uwagi:
1. Zakres tematyczny szkoleń wynika z konsultacji Mocne i słabe strony ZNP .
2. Ww. terminy nie ulegną zmianie z uwagi na napięte terminarze zajęć osób prowadzących.
3. Czekamy na kolejne zgłoszenia tematyki szkoleń przez ogniwa ZNP – ( min. szkolenia Rad Pedagogicznych itp.).

Zgodnie z ustaleniami przedstawiam HARMONOGRAM KONSULTACJI z oddziałami ZNP okręgu pomorskiego – ONLINE.
Zwracam się z uprzejma prośbą o udział struktur ZNP oddziałów danego powiatu.

27.01.2021 godz. 17.00 powiat pucki
27.01.2021 godz. 18.00 powiat słupski
28.01.2021 godz. 18.00 powiat lęborski
28.01.2021 godz. 19.00 powiat bytowski
29.01.2021 godz. 16.00 powiat gdański
01.02.2021 godz. 16.00 powiat wejherowski
02.02.2021 godz. 12.00 powiat człuchowski
02.02.2021 godz. 18.00 powiat kartuski
03.02.2021 godz. 13.00 Gdynia
03.02.2021 godz. 16.00 powiat malborski
03.02.2021 godz. 18.00 powiat sztumski
04.02.2021 godz. 12.00 powiat chojnicki
04.02.2021 godz. 16.00 powiat kościerski
04.02.2021 godz. 18.00 powiat starogardzki
09.02.2021 godz. 16.00 powiat kwidzyński
09.02.2021 godz. 18.00 powiat nowodworski
10.02.2021 godz. 17.00 powiat tczewski
11.02.2021 godz. 15.00 Gdańsk
11.02.2021 godz. 19.00 Sopot

 

Koleżanki i Koledzy Prezesi Oddziałów,

Prezes Oddziału zgodnie z artykułem 77 ustawy o rachunkowości ponosi odpowiedzialność karną jeżeli:” kto wbrew przepisom stawy dopuszcza do prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy lub podawania nierzetelnych danych tych księgach; niesporządzania sprawozdania finansowego, sporządzania go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych -podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do 2 lat, albo tym karom łącznie”.
Proszę o potraktowanie SPRAWOZDWACZOŚCI jako priorytet działalności Statutowej ZNP
Pełnomocnicy powiatowi i koordynatorzy rejonów koordynują działania oddziałów zgodnie z poniższym harmonogramem.

Zgodnie z otrzymaną korespondencją - pismem Zarządu Głównego ZNP z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie Sprawozdawczości finansowej za 2020r. Prezes Oddziału dostarcza do siedziby Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP wszystkie dokumenty księgowe za rok 2020 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2021r., w celu zamknięcia bilansu Zarządu Oddziału ZNP.

UWAGA : wszystkie nieprawidłowości w dokumentacji księgowej zgodnie z zaleceniami biura rachunkowego – księgowej winne zostać usunięte lub uzupełnione w terminie do dnia 5 stycznia 2021r. BRAK USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI w w/w terminie skutkuje uznaniem kwestionowanych wydatków za niezgodne z celami statutowymi, co w konsekwencji oznacza zwrot wartości poniesionych wydatków do kasy lub na konto Zarządu Oddziału ZNP.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, ordynacją podatkową oraz przyjętymi zasadami określonymi w uchwale Sekretariatu Zarządu Głównego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) zasad rachunkowości ZNP i zaleceniami Zarządu Głównego ZNP bilans zawiera załączniki :

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW – wersja elektroniczna:

załącznik nr 1 - Opinia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej / zawierająca stwierdzenie: „realizacja budżetu jest zgodna z zatwierdzonym planem finansowym, wydatki są celowe, dowody księgowe prawidłowe, rachunkowość prowadzona zgodnie z wymogami „ Polityki rachunkowości w ZNP”;
załącznik nr 1a – Wyciąg z protokołu ZO ZNP – przyjęcie sprawozdania finansowego
załącznik nr 2 - Informacja dot. prawidłowego rozliczenia składek członkowskich z Zarządem Głównym z wykazaniem okresów wpłat, zaległości w przekazywaniu 30% składki członkowskiej do ZNP
załącznik nr 2a - Analiza kont członkowskich pracownicy czynni
załącznik nr 2b - Analiza kont członkowskich emerytów i rencistów
załącznik nr 3 - Oświadczenie Oddziału o przeprowadzonej inwentaryzacji środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania wraz z potwierdzeniem salda rachunku bankowego;
załącznik nr 4 - Oświadczenie o prawidłowym rozliczeniu podatków za okres podatkowy od stycznia do grudnia 2020;
załącznik nr 5 - Podatek PIT- 4 za grudzień
załącznik nr 6 - Oświadczenie o odprowadzeniu podatku od nieruchomości za rok 2020. Uwaga : nie dotyczy wszystkich oddziałów
załącznik Nr 7 - Informacja o wartości remontów finansowanych z własnych środków z wyłączeniem kosztów konserwacji – specyfikacja poniesionych kosztów;
załącznik Nr 8 - Oświadczenie że składka członkowska członków pracujących, emerytów i rencistów jest naliczona zgodnie ze statutem i odprowadzona do ZNP ZG zgodnie z uchwałą ZG.
załącznik Nr 9 – Oświadczenie Prezesa Oddziału dotyczące salda konta bankowego oddziału: „ środki pieniężne ( raport kasowy) na dzień 31 grudnia 2018 jest zgodny ze stanem faktycznym” wraz z załączonym potwierdzeniem salda (rachunek bankowy).

INNE
10. Należności i zobowiązania na 31 grudnia 20….
11. Roczna informacja JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZNP na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych
12. Oświadczenie o prawidłowości i kompletności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym Zarządu Oddziału ZNP
13. Potwierdzenie wartości obrotów wewnętrznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20….r.
14. Zestawienie wypłaconych diet dla osób funkcyjnych oddziału ZNP
15. Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP

UWAGA :
1/. Sprawozdanie winno być zaopatrzone w podpisy osób upoważnionych oraz pieczęcie imienne Prezesa Oddziału.

2/. Sporządzone wydruki Sprawozdania finansowego za rok 2020 przez Biuro Rachunkowe – księgową będą do odbioru na najbliższej odprawie z prezesami oddziałów – informacja o terminie odprawy zostanie przekazana odrębnym e-mail.

HARMONOGRAM SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ODDZIAŁY ZNP za rok 2020r.

do 5 stycznia 2021r. – ostateczny termin przesłania do ZOP ZNP dokumentacji księgowej w tym za m-c grudzień 2020r.

do 17 stycznia 2021r. – biuro rachunkowe sporządza dane do przygotowania sprawozdania dla Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i Zarządów Oddziałów ZNP.

10 lutego 2021r. – biuro rachunkowe przesyła drogą elektroniczną przygotowane dane dla Oddziałów ZNP.

od 11 lutego 2021r. do 15 lutego 2021r. – zwołanie posiedzenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania sprawozdania finansowego ZO ZNP za rok 2020; posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału w celu podjęcia Uchwały przyjmującej Sprawozdanie finansowe ZO ZNP za rok 2020; przygotowanie załączników do Sprawozdania finansowego ZO ZNP za rok 2020.

do 15 lutego 2021r. – złożenie podpisów elektronicznych pod bilansem ZO ZNP

do 20 lutego 2021r. - dostarczenie ZAŁĄCZNIKÓW do SPRAWOZDANIA finansowego ZO ZNP za rok 2020 / o których mowa w Sprawozdawczości finansowej za 2020r.

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 242 gości.

Licznik odwiedzin

166829
Dzisiaj13
Wczoraj96
W tym tygodniu714
W tym miesiącu1960
©2021 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin