Komunikaty dla Prezesów

Decyzją Prezydium ZG ZNP w dniu 21 kwietnia br w godz. od 12.00 – 14.00 odbędzie się OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA ZNP pod hasłem DOŚĆ TEGO.
Prezydium ZOP ZNP na swoim posiedzenie w dniu 16 kwietnia br podjęło następujące działania organizacyjne :
1. W Słupsku, Gdańsku i Gdyni zostają podstawione autokary dla uczestników manifestacji okręgu pomorskiego. Godziny wyjazdu ustalają: prezesi oddziałów ZNP Gdańsk, Gdynia, Słupsk.
2. Osoby chętne do udziału w manifestacji proszone są o bezpośredni kontakt z Prezesami Oddziałów ZNP w celu dokonania zgłoszenia oraz podania niezbędnych informacji do ubezpieczenia / imię i nazwisko, adres zamieszkania , PESEL oraz kontakt telefoniczny / - limit miejsc ograniczony.
3. Zbiórka spotkania godz.11.00 Aleja Szucha – MEN
4. Należy zabrać ze sobą : baner, gadżety /gwizdki, trąbki, plakaty z hasłami itp./.

1/. 11 kwietnia 2018 r., z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas obrad Komisji Minister Edukacji Narodowej przedstawi informację na temat sposobu oraz stanu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w sprawie skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących pozaspecjalistyczne zajęcia w bieżącym roku szkolnym. Proszę o przysłanie drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji w ww. zakresie, dotyczących m. in. konkretnych przypadków realizacji zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej bez wynagrodzenia lub realizacji tych zajęć w formie wolontariatu w terminie do 9 kwietnia br.

2/. Pracę rozpoczął powołany przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP Zespół ekspertów ds. Statutu ZNP, którego celem jest przygotowanie propozycji zmian w tym dokumencie. Pierwszą decyzją Zespołu jest to, aby dać wszystkim członkiniom i członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego sposobność wypowiedzenia się na temat Statutu Związku, jako podstawowego dokumentu regulującego działalność Naszej Organizacji. Mając powyższe na uwadze, informujemy że każda członkini i każdy członek ZNP może przesłać nam uwagi i propozycje zmian w Statucie ZNP. Zależy nam przede wszystkim na zgłaszaniu problemów, na jakie napotykacie przy stosowaniu Statutu Związku oraz rozwiązań, jakie - Waszym zdaniem - powinny się w nim znaleźć. Przesłana propozycja nie musi mieć formy projektu zapisu konkretnego artykułu lub ustępu. Prosimy jednak aby zawierała uzasadnienie, w którym opiszecie krótko dlaczego powinna się ona znaleźć w Statucie ZNP.
W tej sprawie piszcie na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. - do 15 kwietnia 2018 r.

3/. 4 kwietnia br. w poczcie email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. otrzymaliście pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyjaśnień w sprawie stosowania art.88 KN – również po 31 sierpnia2018r.; prezentację dot. organizacji roku szkolnego 2018/2019 – arkusz organizacji przedszkola, szkoły …… ; materiał szkoleniowy ze szkolenia prezesów oddziałów i ognisk w Jaszowcu z prośbą o ich wykorzystanie w ogniwach ZNP. Załączony został również PLAKAT z prośbą o jego kserowanie i zawieszenie na tablicach związkowych w szkołach i placówkach na terenie działania oddziału /proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej/ .

4/. 29 marca 2018r. drogą email / ….. @znp.edu.pl / otrzymaliście analizy arkuszy organizacyjnych : szkoły z oddziałami przedszkolnymi, szkoły, przedszkola; arkusze opinii ZOZ / wzór ramowy wersja 1,2 ; normy do arkuszy 1 i materiał dot. bieżącej działalności związkowej marzec/kwiecień z prośbą o ich wykorzystanie przez ogniwa związkowe. Poniżej przedstawiam kilka istotnych uwag dot. trybu zatwierdzania arkusza organizacji , na które należy zwrócić uwagę :

ARKUSZ ORGANIZACJI : 1. szkoły i przedszkola; 2. CKU, CKP i ODiDZ; 3. placówek publicznych , w roku szkolnym 2018/2019 ……

5/. 20.03.2018 drogą email / ….. @znp.edu.pl / otrzymaliście : projekty rozporządzeń zmian dot. oceny pracy nauczyciela/ wraz z prezentacją / i awansu zawodowego z dnia 19 marca br. oraz projekty dwóch pism/listów adresowanych do Marszałka Sejmu i Ministra Edukacji, w których nauczyciele – członkowie RP zwracają się z prośbą o wykreślenie z ustawy Karta Nauczyciela art. 6a ust. 14-16, czyli obowiązku tworzenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Inspiracją do ich napisana były kierowane pisma członków ZNP do ZG ZNP do podjęcia działań, skutkujących wycofaniem zmian. Zaproponowana formuła pism/listów mogła być zmodyfikowana , jednak na tyle , by zbieżna była z intencją pomysłodawcy / czyli ZNP /. Pod wydrukowanym tekstem każdy nauczyciel miał prawo dobrowolnie złożyć podpis, następnie po wpisaniu typu szkoły/placówki, numeru, miejscowości i województwa – pismo/list należy włożyć do koperty i wysłać do MARSZAŁKA SEJMU i MEN lub do jednego wybranego adresata z dwóch podanych / można przesyłać zarówno drogą elektroniczną, jak też pocztową./. Dla danych statystycznych proponuje się wykonanie kopii dla ZO i ZOP ZNP .

6/. 17 marca br w poczcie email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. została skierowana prośba o wypełnienie ANKIETY SIP klikając w poniższy link . Termin wypełnienia i odesłania mija z dniem 30 kwietnia br. Oto link do formularza „Ankieta SIP dla Oddziałów ZNP”: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWGRp-DwUW7_a964vsXYBrPZafDsflOj9guZYStCWZUMldBMFVFVURYQ1ZGODVNTkVCQko1MURIQS4u

7/. W tym samym email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. została skierowana prośba o wypełnienie danych dotyczących RODO - do dnia 29 marca br. Każdemu , kto miał wątpliwości i zwrócił się do ZOP ZNP – osobiście udzielałam niezbędnych informacji , co do poprawności wypełnienia załączonych materiałów – tabel. Jeżeli ktoś z was ma jeszcze problemy , proszę o bezpośredni kontakt.

6/. Ponadto 14 marca br. również drogą email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. została przesłana prezentacja - OCENA PRACY PO NOWEMU i materiały warsztatowe ze szkolenia prezesów oddziałów w Jaszowcu do wykorzystania przez ogniwa i członków ZNP w oddziałach .

znp

 1. Zgodnie z ustaleniami informuję , że rozpoczyna się szkolenie dla działaczy związkowych ZNP okręgu pomorskiego /prezesów ognisk i członków/ finansowane ze środków unijnych.

Data szkolenia : 26,27,28 lutego br.

Miejsce: HOTEL ZATOKA ul. Trakt Św. Wojciecha 149 Gdańsk

Godziny rozpoczęcia i zakończenia : 10.00-16.00

WZÓR  ODDELEGOWANIA (1)

Projekt jest realizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce oraz zwiększenia możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Koszty dojazdu powinny być udokumentowane biletem komunikacji zbiorowej (w obie strony) za jeden dzień danego rodzaju wsparcia (bilety kolejowe II klasy, bilety komunikacji podmiejskiej).  W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej – koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez Uczestnika stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej od przewoźnika). Dodatkowo wymagane będą do wglądu: prawo jazdy kat. B, dowód rejestracyjny lub (w przypadku rejestracji samochodu na inną osobę, niż osoba ubiegająca się o zwrot kosztów dojazdu) umowa użyczenia. Zwrot będzie dokonywany przez Lidera projektu Federacje Inicjatyw Oświatowych.

Nocleg w hotelu przysługuje tym, którzy mieszkają powyżej 50 km od Gdańska

Uczestnicy naszego projektu dowiedzą się:

 • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń;
 • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi;
 • jak je oceniać i formułować wnioski;
 • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku;
 • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe;
 • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane;
 • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych.

Chcemy, aby uczestnicy projektu powiększyli grono osób aktywnie uczestniczących w konsultacjach aktów prawnych, w szczególności tych dotyczących prawa oświatowego.

W ramach projektu każdy z jego uczestników otrzyma wsparcie w postaci:

 • cyklu trzech szkoleń (każde po trzy dni) realizowanych od października 2017 do grudnia 2018;
 • szkoleń i wsparcia ekspertów na platformie Moodle po każdym szkoleniu;
 • cyklu czterech webinariów utrwalających zdobyte wiadomości po każdym szkoleniu.
 1. W imieniu ZG ZNP oraz ZOP ZNP zapraszam działaczy związkowych na szkolenie w Jaszowcu koło Ustronia.

Termin szkolenia : 7-11 marca 2018r.

Wyjazd : 7 marca - autokarem HOTEL  LOGOS Gdańsk, ul. Uphagena 24 godz. 10.00

Powrót : 11 marca – w Gdańsku późnym popołudniem.

Koszty szkolenia : autokar pokrywa ZOP ZNP /6.000 zł/; noclegi  i część wyżywienia      ZO ZNP/300zł/.

Tematyka szkolenia : interpretacja znowelizowanych przepisów prawa: Karta Nauczyciela / min. ocena pracy nauczyciela /, Prawo oświatowe; ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych; nowelizacja przepisów Kodeksu pracy.

WZÓR  ODDELEGOWANIA (2)

 1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 5 marca br. HOTEL LOGOS Uphagena 24  Gdańsk w godz. od 11.00-14.00 odbędzie się odprawa z Prezesami Oddziałów gminnych ZNP okręgu pomorskiego.

Tematyka m.in: Centralizacja Obsługi Księgowej oddziałów ZNP okręgu pomorskiego – przepisy prawa , komentarze i ich  interpretacja.

WZÓR  ODDELEGOWANIA (3)

znpOd 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy niektóre kwestie związane ze sposobem i trybem regulowania składek członkowskich w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w związku z wejściem w życie nowej instrukcji, zgodnie z uchwałą nr 24/2017 Zarządu Głównego ZNP  z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich .

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego oddziału ZNP. Jednak za zgodą prezesa oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie oddziału, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

Składka członkowska dla pracujących członków ZNP potrącana jest od wynagrodzenia zasadniczego brutto, w tym również od wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę  w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Nie potrąca się natomiast składki członkowskiej od świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Najważniejsze zmiany dotyczą składki członkowskiej osób pozostających w stosunku pracy  z więcej niż z jednym pracodawcą. Składka od tych członków Związku jest obliczana:

-tylko w podstawowym miejscu pracy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców (np. w szkołach, przedszkolach, placówkach i ich zespołach), z których każdy położonych na terenie działania innego oddziału ZNP,
-u każdego pracodawcy, gdy członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców (więcej niż jednego), z których każdy objęty jest działaniem tego samego oddziału ZNP.

 Zmiany dot. sposobu i trybu regulowania składek członkowskich w ZNP

 Uchwała nr 24/2017 ZG ZNP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Instrukcji sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

 Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi szkoleń prezesów ognisk / w miesiącu sierpniu i spotkaniach w oddziałach w okresie w wrzesień – grudzień 2017r. / informuję, co następuje:

W okręgu pomorskim zostanie zorganizowane bezpłatne szkolenie  ze środków unijnych dla prezesów ognisk  . Czas trwania szkolenia  : 3 dni  / od czwartku do soboty  / jeden raz w kwartale.  Zakwaterowanie w Hotelu na terenie miasta Gdańska dla osób mieszkających 50 km od Gdańska ; dojazd i delegacje  pokrywa organizator.

Proszę Koleżanki i Kolegów o zgłoszenie Prezesów ognisk wg własnego przyjętego klucza np. prezesa największego ogniska lub najbardziej aktywnego prezesa lub prezesa wyróżniającego się w działalności na rzecz ZNP.

Liczba miejsc ograniczona : 25 osób.

Termin zgłoszenia upływa z dniem 19 stycznia br. : email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sms  tel. komórkowy biura : 693 639 293.

Więcej informacji w kolejnym komunikacie.

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 43 gości.

Licznik odwiedzin

17061
Dzisiaj79
Wczoraj75
W tym tygodniu813
W tym miesiącu2868
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin