Aktualności

531532
Pandemia. Nowa rzeczywistość?” – pod takim tytułem Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zorganizowała webinarium, podczas którego akademicy – członkowie Związku starali się odpowiedzieć na pytania o długofalowe skutki pandemii dla gospodarki, polityki i społeczeństwa. Jaka idea towarzyszyła organizacji tego wydarzenia?
W debacie wzięli udział eksperci reprezentujący różne dyscypliny nauki : prawnicy, ekonomiści – członkowie ZNP.
„Ogromną rolą partnerów społecznych, w tym zawiązków zawodowych, jest to by poprzez różne obszary aktywności także poprzez wpływ na ustawodawstwo, proponować konkretne rozwiązania, być swego rodzaju drogowskazem w warunkach pandemii.
Dzisiaj związki zawodowe to organizacje zrzeszające także „robotników myśli”, osoby pracujące na uczelniach wyższych, w szkolnictwie, osoby które dostrzegają istotę stosunków pracy. Taką organizacją jest ZNP. Funkcjonowanie związków zawodowych jest fundamentem nowoczesnych społeczeństw, dojrzałości, dialogu. Dialog społeczny ze stroną związkową jest rozwinięty na całym świecie, nie tylko w państwach skandynawskich, które są wskazywane jako wzór rozwoju i stabilności”. Więcej na stronie www.glos.pl, polecamy!
/ źródło : GN /

Debatę można obejrzeć TUTAJ.

52W dniu 7 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społecznych przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. W porządku posiedzenia m.in.:

1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021.
2. Aktualne i prognozowane zapotrzebowania na pracowników oraz perspektywy rozwoju pracy zdalnej na pomorskim rynku pracy z uwzględnieniem wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 – prezentacja wyników badania.”
 Realizacja zadań oświatowych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021.
 Aktualne i prognozowane zapotrzebowania na pracowników oraz perspektywy rozwoju pracy zdalnej na pomorskim rynku pracy z uwzględnieniem wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 – prezentacja wyników badania.”

W tym czasie nauczyciele zrobili wszystko, by ocalić edukację oraz by w tych frontowych warunkach, dzieci w ogóle mogły się uczyć.
Pracę zdalną prowadzoną przez nauczycieli w znacznym stopniu utrudnia :
- brak przestrzegania przepisów prawa przez znaczną część dyrektorów min.: rozporządzenia w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 ;
- brak opinii RP przy min. modyfikowaniu tygodniowego rozkładu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia;
- wiele do życzenia pozostawiało funkcjonowanie świetlic szkolnych / nie zachowano reżimu sanitarnego, nie przestrzegano wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego;
- brak nadzoru pracy nauczycieli wspomagających, którzy w czasie trwania zajęć zdalnych winni pracować indywidualnie z danym uczniem;
- brak zapisów w rozporządzeniach regulujących obowiązki rodziców wynikające z realizacji obowiązku szkolnego dzieci w przypadku celowego unikania zajęć / szkoła i nauczyciele nie mają narzędzi do egzekwowania uczestnictwa dzieci w zajęciach zdalnych ; dzieci , młodzież logują się na lekcje, ale w nich nie uczestniczą;
- brak prawnego zapisu w rozporządzeniu o włączaniu kamer na prośbę nauczyciela;
- brak wprowadzenia jednakowego narzędzia do prowadzenia zdalnego nauczania wbrew temu co zapowiadali kolejni ministrowie edukacji ;
- pozostawienie nauczycieli samych sobie bez wsparcia nadzoru pedagogicznego;
- nauczyciele indywidualnie na ile umieli wypracowali odpowiednie narzędzia do pracy zdalnej;
- praca nauczycieli w czasie zdalnego nauczania znacznie przekracza 40h tydzień pracy przy braku wypłaty wynagrodzenia adekwatnego do wykonanej pracy;
- brak prawnych ram do zdalnej pracy nauczycieli, w tym określenia czasu pracy uczniów na lekcji / pracy przy komputerze / . Niestety niektórzy dyrektorzy nie korzystają z tej możliwości, również nie uwzględniają wniosków rodziców uczniów w tym zakresie;
- braku wsparcia psychologicznego dla nauczycieli/nauczycielek, brak zrozumienia trudnych
i uciążliwych warunków pracy zdalnej, co zwiększa ryzyko wypalenia zawodowego u znacznej części nauczycieli ;
- zwiększający się zakres obowiązków nauczycieli oraz wymiar czasu pracy dydaktycznej wynikający z absencji chorobowej nauczycieli niejednokrotnie powodował stres i depresje , co w konsekwencji doprowadziło do zniechęcenia, braku odporności psychicznej i wymuszenia korzystania ze zwolnień lekarskich;
- odczuwalny brak wsparcia dla nauczycieli, dużo mówi się o uczniach i programach ich wsparcia, przy całkowitym braku wsparcia dla nauczycieli ;
- dyrektorzy zmieniając czas pracy nauczycieli ograniczali realizację podstaw programowych szczególnie tych realizujących godziny ponadwymiarowe zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy szkoły ;
- słaba jakość łącza internetowego, nadal w niektórych miejscach jest słaby internet, występują przerwy lub zerwania połączeń internetowych ;
- brak informatyków z gruntowną wiedzą techniczną, których wiedza wsparłaby nauczycieli nauczania informatyki w usuwaniu usterek, naprawie sprzętu, konsultowaniu błędów i niewydolności systemu informatycznego – brak zwykłej pomocy i wsparcia technicznego nauczycieli informatyki
- problem dostępu uczniów do urządzeń komputerowych umożliwiających zdalną edukację. Korzystanie z telefonów komórkowych znacznie utrudnia pracę z uczniem;
- niewystarczające wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów nie tylko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na prowadzenie od dłuższego czasu polityki oszczędnościowej przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe .

ZNP jest zainteresowany jak najszybszym powrotem uczniów do szkół, po wyszczepieniu wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie i zagwarantowaniu systematycznego co tygodniowego badania zatrudnionych pracowników na obecność SARS-COV-2 mimo wykonanych szczepień.

51
ZNP przedstawił opinię do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - programu reform i projektów strategicznych, których celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość.

Na realizację programu przewiduje się 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich w tym Polski jako czwartego co do wielkości beneficjentem programu. Projekty realizowane w ramach programu będą wspierały m.in. cyfryzację edukacji oraz szkolnictwo zawodowe.
W swojej opinii ZNP zwraca uwagę na :
- odbudowę obszarów objętych programem i zwiększenie odporności na niekorzystne zjawiska
- problemy edukacji jako osobny komponent, który nie może ograniczać się tylko do zakupu sprzętu i szkoleń z jego korzystania
- zwiększenie środków finansowych na obszary związane z edukacją
- wykorzystanie doświadczeń edukacji zdalnej do wypracowania nowego modelu uwzględniającego innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, metodyczne, kulturę pracy placówek / m.in. wykształcenie nowych kompetencji uczniów i nauczycieli zapewniających efektywność tego procesu, włączenie w większym zakresie edukacji metodyki pracy projektowej, nauki krytycznego myślenia /
- wzmocnienie umiejętności pedagogicznych w zakresie motywowania uczniów, podtrzymywania pozytywnych relacji rówieśniczych , pracy zespołowej
- podjęcie działań związanych z cyberprzemocą, dostępem do szkodliwych treści, niewłaściwym wykorzystywaniem danych , nadmiernym korzystaniem z internetu
- działania zapobiegające wypaleniu zawodowemu / wynagrodzenia adekwatne do wykonywanej pracy, motywujące składniki wynagrodzenia, nagrody , uznanie wykonywanej pracy /
- przeciwdziałanie wykluczeniu internetowym / zapobieganie niskiej przepustowości łączy internetowych /
- zwiększenie dostępu do sprzętu komputerowego w domu ( edukacja zdalna włączająca a nie wykluczająca )
- niwelowanie różnic w poziomie wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy ( małe wiejskie szkoły , duże aglomeracje miejskie )
- zwiększenie dostępu nauczycieli do służbowego komputera przenośnego
- możliwości finansowania innego sprzętu komputerowego : min.: oprogramowania, serwerów, kamer, głośników, stacji roboczych, drukarek D3 , sprzętu umożliwiającego korzystanie z rzeczywistości wirtualnej (VR) czy rozszerzonej (AR)
- włączenie JST w proces dokonywania zakupów sprzętu
- działania związane z doradztwem zawodowym , które winno odbywać się w szkołach przy wsparciu środków finansowych na systematyczne doskonalenie zawodowe
- powołanie grup tematycznych i komitetu monitorującego wdrażanie poszczególnych projektów i włączenie w ich prace partnerów społecznych i organizacje pozarządowe.

Opinia ZNP do Krajowego Planu Odbudowy

50Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.


Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia


Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.


Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.


Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

• ponadpodstawowych,
• szkół dla dorosłych,
• placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.


Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.


Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

/źródło: MEiN - 18 marca 2021r./

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 201 gości.

Licznik odwiedzin

166823
Dzisiaj7
Wczoraj96
W tym tygodniu708
W tym miesiącu1954
©2021 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin