Items filtered by date: wrzesień 2022

piątek, 23 wrzesień 2022 13:42

INFORMACJA NR 104 z dnia 21 września 2022

image001

Ministerstwo edukacji stale posługuje się w debacie publicznej wykresami przedstawiającymi średnie wynagrodzenie nauczycieli nie informując, że jest to termin stworzony na potrzeby księgowych a nie średnia pensja!

To teoretyczna konstrukcja prawna składająca się z wielu elementów, których część nawet nie jest wynagrodzeniem, jak odprawy emerytalne i rentowe. Średnie wynagrodzenie jest przez to sztucznie zawyżone (i dlatego chętnie pokazywane przez MEiN, co widzimy oglądając resortowe prezentacje i grafiki).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli to nie średnia, którą znamy z lekcji matematyki!

Kwot średniego wynagrodzenia nauczycieli tych w żaden sposób nie można utożsamiać z nauczycielską pensją.

Wynagrodzenie średnie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie są określone w Karcie Nauczyciela. Indywidualna pensja nauczyciela, wypłacana co miesiąc, nigdy nie obejmie wszystkich składników wchodzących w skład tzw. średniego wynagrodzenia, ponieważ żaden nauczyciel nigdy nie otrzymuje jednocześnie wszystkich składników płacowych, określonych w pragmatyce nauczycielskiej.

W skład średniego wynagrodzenia wchodzi jednocześnie odprawa emerytalna dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Jest oczywistym, że ten sam nauczyciel nie może jednocześnie nabyć prawa do obu składników.

Znaczna część składników tzw. średniego wynagrodzenia w świetle przepisów prawa pracy w ogóle nie stanowi wynagrodzenia, ze względu na to, że na ich socjalny charakter. Tego rodzaju świadczeniem jest np. odprawa emerytalna (rentowa) czy też odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Są to składniki wypłacane okazjonalnie w związku z wystąpieniem określonej sytuacji faktycznej (rozwiązanie stosunku pracy, przejście na emeryturę). Tym samym składniki te nie mogą być utożsamiane z comiesięcznymi zarobkami (pensją) nauczyciela.

W skład tzw. średniego wynagrodzenia wlicza się również dodatki funkcyjne i motywacyjne należne nie nauczycielom, a kadrze kierowniczej – dyrektorom i wicedyrektorom szkół, za pracę nienauczycielską, oraz tylko tym nauczycielom, którzy pełnią np. funkcje wychowawcy czy mentora. 

Tzw. średnie wynagrodzenie obejmuje ponadto świadczenia wypłacane nie co miesiąc, takie jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia wypłacane raz na 5 lat, jak nagroda jubileuszowa, czy też świadczenia wypłacane incydentalnie, jak nagrody za osiągnięcia w pracy. 

Największy wpływ na sztuczne zawyżenie tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela ma wynagrodzenie za pracę powyżej pełnego etatu, a więc wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (zwiększony wymiar czasu pracy).

Zatem tzw. średnie wynagrodzenie jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, zdefiniowaną ustawowo, a nie realną pensją otrzymywaną co miesiąc przez nauczyciela.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od września 2022 r.:

 • początkujący 3424 zł brutto
 • mianowany 3597 zł brutto
 • dyplomowany 4224 zł brutto

image003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 13:38

INFORMACJA NR 103 z dnia 20 września 2022

 

image005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Przemysław Czarnek zarzucił nam, że nie protestowaliśmy przed rządami jego partii, czyli przed rokiem 2016.

20 września 2022 r. w radiowym wywiadzie (PR24) minister Czarnek powiedział: „Gdzie był Związek Nauczycielstwa Polskiego przed 2016 rokiem i dlaczego nie protestował?” Otóż #ZNP protestował przed rokiem 2016. Może wówczas pan minister nie interesował się edukacją, bo nie był jeszcze ani posłem, ani wojewodą. Dlatego przygotowaliśmy skrót najważniejszych akcji protestacyjnych od 2008 r.:

AKCJE PROTESTACYJNE ZNP OD 2008 ROKU

 • 18 stycznia 2008 r. ogólnopolska manifestacjaw Warszawie (podczas której domagaliśmy się podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, utrzymania uprawnień emerytalnych, odstąpienia od planów decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli, upowszechnienia wychowania przedszkolnego, rezygnacji z planów wprowadzenia tzw. bonu oświatowego, powołania Krajowej Rady Edukacyjnej z udziałem partnerów społecznych)
 • 8 kwietnia 2008 r. pogotowie protestacyjnew ogniwach ZNP
 • 9 – 16 maja 2008 r. referenda strajkowe
 • 27 maja 2008 r. ogólnopolski STRAJKpracowników oświaty
 • 1 września 2008 r. pikieta przed gmachem MEN jako wyraz protestu wobec prywatyzacji oświaty, likwidacji nauczycielskich uprawnień, niskich podwyżek płac
 • 5 listopada 2008 r. wspólna pikieta z FZZ i Solidarnością przed Sejmem
 • 19 listopada 2008 r. pikieta ZNP, oświatowej Solidarności i FZZ przed Sejmem
 • 14 czerwca 2010 r. demonstracja ZNPw Warszawie
 • 18 listopada 2013 r. Ogólnopolska Akcja Protestacyjna„Dość tego!” jako reakcja ZNP na projektowane przez rząd zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela
 • 18 – 23 listopada 2013 r. oflagowanie budynków szkół i placówek
 • 23 listopada 2013 r. ogólnopolska manifestacjaZNP w Warszawie
 • 18 kwietnia 2015 r.ogólnopolska manifestacja ZNP nauczycieli i pracowników oświaty
 • 19 maja 2015 r. pikieta ZNPpodczas obrad rządu – sprzeciw wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez minister edukacji.

Polecamy artykuł:

Czarnek rozpowszechnia fejki o roli ZNP w okresie rządów PO-PSL. Przypominamy, jak było naprawdę – Głos Nauczycielski (glos.pl)

Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 13:27

INFORMACJA NR 102 z dnia 19 września 2022

image008image009 

 

 

 

 

 

 

 

– Miasteczko edukacyjne w Warszawie, pikieta nauczycieli i pracowników oświaty oraz nauki i szkolnictwa wyższego 15 października w stolicy i różne akcje protestacyjne w regionach, w tym np. rezygnacja z używania własnego sprzętu w pracy. Takie m.in. działania przeprowadzimy w najbliższych tygodniach – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz po posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP w Warszawie 19 września 2022 r.  

Konferencję prasową ZNP można obejrzeć na Facebooku tutaj:

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/956957995696398

image011

Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 13:21

INFORMACJA NR 101 z dnia 15 września 2022

image013image015

 

 

 

 

 

 

 

 

15 września 2022 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Zadaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty. 

Decyzję o utworzeniu komitetu podjęto “mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń oraz narastające problemy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, jak również brak adekwatnych działań ze strony Rządu RP, które umożliwiłyby zahamowanie tych procesów”. Porozumienie w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego zostało zawarte pomiędzy:

 • Związkiem Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez Sławomira Broniarza Prezesa ZNP i Krzysztofa Baszczyńskiego wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP 
 • a ogólnopolskimi związkami zawodowymi systemu oświaty zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych reprezentowanymi przez Sławomira Wittkowicza Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” i Ewę Tatarczak przewodniczącą Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.

Umawiające się strony są otwarte na przystąpienie do porozumienia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Transmisja konferencji prasowej na związkowym Facebooku: 

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/607657491056745

POROZUMIENIE: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/09/Porozumienie-MKP-15.09.2022.pdf

Uchwała nr 22/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego

Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela Prezydium ZG ZNP postanawia:

§1

Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji.

§2

Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy.

§3

Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP Sławomir Broniarz /-/ Prezes ZNP

 

 

 

Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 13:17

INFORMACJA NR 100 z dnia 13 września 2022

image017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki w dalszym ciągu atakuje ZNP.

“Ludzie z ZNP nie chcą zrobić żadnych zmian w Karcie Nauczyciela. Nie chcą zlikwidować Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela jest szkodliwa dla nauczycieli!” Ministrowi polecamy krótki film „Karta Nauczyciela. Fakty i mity”.

 https://youtu.be/DcIGeDlT3dk

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek Radio Zet, 13.09.2022

 ZMIANY W KARCIE

Jak minister edukacji chciał zmienić Kartę Nauczyciela?

W 2021 roku przedstawił swoje propozycje polegające na podniesieniu pensum o 4 godziny i wprowadzeniu 8 dodatkowych godzin. 

Propozycje MEiN z 2021 roku :

 • podniesienie pensum o 4 godziny i proporcjonalny do większej liczby godzin wzrost wynagrodzeń,
 • likwidacja dodatku uzupełniającego,
 • zastąpienie średnich wynagrodzeń przeciętnym wynagrodzeniem opartym o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej przez Sejm,
 • nowy awans i nowa ocena pracy,
 • nowy urlop (50 dni),
 • likwidacja tzw. dodatku na start,
 • zmniejszenie środków na dodatek wiejski (300 zł na zatrudnionego),
 • mniejszy odpis na fundusz socjalny,• wprowadzenie obowiązkowych 8 godzin poza pensum – powrót do godzin „karcianych”.

Takie zmiany w Karcie odrzuciły wszystkie związki zawodowe.

 PODWYŻKI

Minister edukacji: Wynagrodzenia wzrosną łącznie rok do roku o 1240 zł brutto miesięcznie i 814 zł brutto dla najlepiej zarabiających. Podwyżka wynagrodzenia dla najmniej zarabiających będzie wynosiła 35% rok do roku.

TAK JEST 

Tak rosną wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli – są to stawki corocznie określane przez ministra edukacji w tzw. rozporządzeniu płacowym.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w 2021 roku (nauczyciele po studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym):

 • stażysta 2949 zł brutto
 • kontraktowy 3034 zł brutto
 • mianowany 3445 zł brutto
 • dyplomowany 4046 zł brutto

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od września 2022 r.:

 • początkujący 3424 zł brutto 
 • mianowany 3597 zł brutto 
 • dyplomowany 4224 zł brutto 

Pensje zasadnicze nauczycieli w 2021 roku nie wzrosły. 

Pensje zasadnicze nauczycieli wzrosły w maju 2022 roku o 4,4%, a we wrześniu wzrosły tylko pensje początkujących nauczycieli z 3079 zł do 3424 zł brutto (aby płace początkujących nauczycieli nie były niższe od pensji minimalnej w Polsce). 

Inflacja w Polsce przekroczyła 16% w sierpniu br. 

BRAKI KADROWE 

Minister Czarnek: Chciałbym, żeby nauczyciele w końcu sobie uświadomili, że w sytuacji kiedy jest półtora miliona dzieci mniej a ich jest więcej, nie będzie tak, że będą uczyć tylko jednego przedmiotu i 18 godzin. 

TAK JEST 

Panie Ministrze, nauczyciele pracują 40 godzin, bo taki jest tygodniowy czas pracy nauczycieli. Część tej pracy zabierają do domu, bo w szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych i potrzebnego sprzętu. 

Natomiast z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych, średni tydzień pracy nauczyciela to 47 godzin. Natomiast nauczyciele w ramach swojej pracy wykonują aż 54 czynności! 

Pensum jest zróżnicowane i wynosi od 18 do 30 godzin w zależności od stanowiska.

Panie Ministrze, każda godzina prowadzonej przez nauczyciela lekcji wymaga określonego stałego nakładu pracy pozalekcyjnej. Im więcej godzin tablicowych, tym więcej czasu nauczyciele poświęcają na czynności takie jak przygotowanie lekcji, sprawdzanie prac, tworzenie dokumentacji.

Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 13:10

INFORMACJA NR 99 z dnia 6 września 2022

image008

 

 

 

 

 

 

 

 

List ZNP do Premiera RP ws podwyżek dla nauczycieli i rozbieżności miedzy projektem budżetu a deklaracjami MEiN.

5 września 2022 r. na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił uwagę na rozbieżności w danych, które przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w zderzeniu z projektem budżetu państwa na rok 2023.

 • 23 sierpnia br. Przemysław Czarnek zaproponował przedstawicielom związków zawodowych podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 9 proc. od 1 stycznia 2023 r. (kwota bazowa miała wynosić 4 025,87 zł).
 • Tydzień później rząd ogłosił, że ma to być 7,8 proc. od 1 stycznia.
 • Teraz się okazuje, że projekt budżetu skierowany do Rady Dialogu Społecznego nie zakłada żadnej podwyżki. Zaproponowano w nim kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 693,46 zł, co stanowi wysokość kwoty bazowej ustalonej dla nauczycieli na zasadzie art. 93a KN, a więc stawki średniego wynagrodzenia podwyższonej od 1 maja br. o 4,4 proc.

Oznacza to, że zgodnie z projektem budżetu państwa stawki wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. nie ulegną zmianie, pozostając na poziomie obowiązującym od 1 maja br.

Konferencję prasową ZNP można obejrzeć tutaj:

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/1083718305851016

Po konferencji prasowej Związek wystąpił do Premiera z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem budżetu a deklaracjami ministra edukacji oraz o zobowiązanie Ministra Edukacji i Nauki do uzgodnienia z Ministrem Finansów wspólnego stanowiska odnośnie ustalenia wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli oraz wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023.

WNIOSEK ZNP DO PREMIERA (5 września 2022 r.)

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Związek Nauczycielstwa Polskiego na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy o Radzie Ministrów – dalej u.r.m., występuje do Prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie Ministra Edukacji i Nauki do przedstawienia informacji odnośnie prac resortu edukacji w zakresie ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej państwa, a także planowanej wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023.  

Związek Nauczycielstwa Polskiego prosi o udostępnienie treści ww. dokumentacji i informacji przedłożonych przez MEiN.

Jednocześnie ZNP występuje do Prezesa Rady Ministrów o zarządzenie na podstawie art.  5 pkt 3 u.r.m. uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów, tj. Ministra Finansów i Ministra Edukacji i Nauki odnośnie ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej państwa, a także wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023.

Uzasadnienie

W dniu 23 sierpnia br. Minister Edukacji i Nauki zaproponował oświatowym związkom zawodowym podniesienie kwoty bazowej dla nauczycieli o 9% od stycznia 2023 roku, a więc kwota bazowa zgodnie z deklaracją resortu edukacji miała wynosić 4 025,87 zł. Propozycja Ministra Edukacji i Nauki padła podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Tymczasem w treści art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 693,46 zł, co stanowi wysokość kwoty bazowej ustalonej dla nauczycieli na zasadzie art. 93a KN, a więc stawki średniego wynagrodzenia podwyższonej od 1 maja br. o 4,4%. Oznacza to, że zgodnie z projektem budżetu państwa stawki wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. nie ulegną zmianie, pozostając na poziomie obowiązującym od 1 maja br.

Z tego względu ZNP występuje do Prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie Ministra Edukacji i Nauki do uzgodnienia z Ministrem Finansów wspólnego stanowiska odnośnie ustalenia wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli oraz wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023. Obecnie informacje przekazywane przez resort edukacji nauczycielom i partnerom społecznym są niespójne i mylące.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 13:05

INFORMACJA NR 98 z dnia 5 września 2022

 image026

Domagamy się 20% podwyżek dla wszystkich nauczycieli jeszcze w tym roku.  Niskie pensje są powodem braków kadrowych w szkołach i przedszkolach.  Aktualnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi 3424 zł brutto, a dyplomowanego 4224 zł brutto. Zarobki polskich nauczycieli należą do najniższych w Europie, a ceny towarów i usług mamy europejskie. 

5 września 2022 r. na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił uwagę na rozbieżności w danych, które przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas posiedzenia zespołu ds. statusu zawodowego w zderzeniu z projektem budżetu państwa na rok 2023.

– Minister Przemysław Czarnek zaproponował wzrost wynagrodzeń o 9 proc., rząd w ustawie budżetowej: 7,8 proc., przy inflacji 9,8 punktu procentowego, a więc widzimy kolejną deprecjację finansów nauczycieli – powiedział. Jego zdaniem istnieją duże rozbieżności między deklaracjami szefa MEiN a projektem rządowym – w wysokości kwoty bazowej, jak i mechanizmów wynagradzania nauczycieli. – Wydaje się, że będzie potrzebne wystąpienie ZNP do pana premiera w celu wyjaśnienia tych rozbieżności – zapowiedział szef ZNP.

Transmisja konferencji prasowej #ZNP na Facebooku:

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/1083718305851016

Propozycja podwyżek o 9% i kwoty bazowej dla nauczycieli w wysokości 4 025 zł od stycznia 2023 r. złożona przez ministra edukacji podczas negocjacji ze związkami zawodowymi 23 sierpnia 2022 roku. 

image027

image030

 

 

 

 

 

Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 13:02

INFORMACJA NR 96 z dnia 26 sierpnia 2022

image035

SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJIROZPOWSZECHNIONYCH PRZEZ MINISTRA DARIUSZA PIONTKOWSKIEGO

Nieprawdziwe są informacje, podane przez wiceministra resortu Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego w Programie 1 Polskiego Radia, w myśl których: nauczyciel dyplomowany zarabia 6800 – 6900 zł na rękę, nauczyciel stażysta zarabia 4000 zł na rękę, kwoty podane w pkt 1. i 2. mogą być wyższe, gdy nauczyciel pracuje w nadgodzinach. 

Informacje powyższe są nieprawdziwe, gdyż:

1) podane przez Dariusza Piontkowskiego kwoty nie są kwotami netto (na rękę) a kwotami brutto,

2) podane przez Dariusza Piontkowskiego kwoty nie są kwotami nauczycielskich pensji, a kwotami tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela

3) tzw. średnie wynagrodzenie nauczyciela jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, a nie realną pensją, gdyż składa się z wielu elementów, których część w świetle przepisów prawa pracy nawet nie jest wynagrodzeniem (do średniego wynagrodzenia wlicza się m.in. świadczenia o charakterze socjalnym takie jak: odprawy emerytalne i rentowe),

4) tzw. średnie wynagrodzenie nauczyciela obejmuje także wynagrodzenie kadry kierowniczej szkół i placówek (dodatki dla dyrektorów i wicedyrektorów) za pracę nienauczycielską,

5) wbrew twierdzeniom ministra Piontkowskiego, podane przez niego kwoty nie mogą się powiększyć w przypadku pracy nauczyciela w nadgodzinach, gdyż kwoty tzw. średniego wynagrodzenia, które podał już uwzględniają wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową tj. wynagrodzenie za prowadzenie od 19 do 27 lekcji w tygodniu, o czym Minister jako wieloletni nauczyciel z pewnością wie.

Mając na uwadze powyższe Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, iż Minister Piontkowski niezwłocznie opublikuje na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia – na koszt własny – sprostowanie obejmujące informacje wskazane powyżej w pkt 1-6. Stosowne wezwanie do publikacji sprostowania ZNP prześle ministrowi Piontkowskiemu za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

W przypadku braku reakcji ze strony Pana Ministra Związek Nauczycielstwa Polskiego wykorzysta procedury określone w ustawie Prawo Prasowe, aby sprostować nieprawdziwe informacje. 

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 12:52

INFORMACJA NR 97 z dnia 29 sierpnia 2022

image032image012 image026

 

 

 

 

 

 

 

30 sierpnia o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie oświatowych związków zawodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Celem spotkania jest próba wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych w zakresie walki o wyższe wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022.

24 sierpnia Prezydium ZG ZNP postanowiło: 

 • zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji;
 • ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy;
 • wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.
Published in Aktualności
piątek, 23 wrzesień 2022 12:49

INFORMACJA NR 95 z dnia 25 sierpnia 2022

image026 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNP zwraca się do Pana Premiera o spotkanie w możliwie jak najszybszym terminie, nie później niż do 10 września br. 

Obietnicę rozmów z Prezesem Rady Ministrów złożył minister Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 23 sierpnia 2022 r. 

Warszawa, 25 sierpnia 2022 r. 

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

23 sierpnia 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki (po ośmiu miesiącach) wznowił prace Zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, z udziałem strony rządowej, korporacji samorządowych i reprezentatywnych związków zawodowych. Jednym z tematów były wynagrodzenia nauczycieli.

Z zaskoczeniem przyjęliśmy przedstawienie propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023, zamiast propozycji zwiększenia uposażenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych,  których wynagrodzenie w wyniku nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela pozostało na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że tylko niewielka grupa nauczycieli została objęta podwyżką wynagrodzenia, natomiast przeszło 80 proc. nauczycieli ma „zamrożone” pensje.

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera o spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w możliwie jak najszybszym terminie, nie później niż do 10 września br. Jest to kolejna nasza prośba o rozmowę w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Niestety, dotychczas nie było jakiejkolwiek reakcji  ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwestii ustalenia terminu spotkania. Wierzymy,  że obecnie będzie to możliwe, co bez wątpienia zapobiegnie eskalacji działań o charakterze protestacyjnym. 

Obietnicę rozmów z Prezesem Rady Ministrów złożył minister Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 23 sierpnia 2022 r. 

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz/-/

Prezes ZNP

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 41 gości.

Licznik odwiedzin

244488
Dzisiaj198
Wczoraj284
W tym tygodniu482
W tym miesiącu919

Search

facebook_page_plugin