ZADANIA PEŁNOMOCNIKÓW POWIATOWYCH

OKRĘGU POMORSKIEGO

 kadencja 2014-2018

 

PEŁNOMOCNICY POWIATOWI

 • Pełnomocników powiatowych powołuje Prezydium Okręgu po zasięgnięciu opinii prezesów oddziałów z terenu działania danego powiatu LUB w uzgodnieniu z prezesami oddziałów z terenu działania danego powiatu
 • Przy wyborze pełnomocnika powiatowego w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę: prezesów oddziałów, którym podlegają szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest starosta; oddelegowanie do racy związkowej; pełnione funkcje we władzach statutowych na szczeblu ZOP ZNP, staż członkowski i doświadczenie w pracy związkowej; umiejętności kierowania zespołem ludzkim
 • Pełnomocnik powiatowy organizuje spotkania z prezesami oddziałów w zależności od potrzeb, co najmniej 1 raz w kwartale.
 • Uczestniczy w spotkaniach rejonu organizowanych przez koordynatora:

-wykonuje zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji związkowej na terenie działania powiatu zlecone przez koordynatora rejonu, prezesa Okręgu oraz inne ciała statutowe związku

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA POWIATOWEGO:

Koordynowanie bieżącej działalności oddziałów:

 • konsultacje w sprawach prowadzenia dokumentacji o działalności oddziału / prowadzenie dokumentacji z działalności organów statutowych oddziału; podejmowanie uchwał i prowadzenia ich rejestrów, przesyłanie do ZOP ZNP; przestrzeganie regulaminów ZG ZNP sekcji związkowych ( regulaminy. Zasady wyborów itp.) ; zgłaszanie uwag wniosków do planu pracy okręgu
 • planowania pracy oddziałów :wypracowanie kierunków działań, harmonogramu posiedzeń ciał statutowych, przebieg zebrań prezesów ognisk;
 • kwartalne monitorowanie przepływu składki członkowskiej oraz spadku / wzrostu liczby członków ZNP;
 • pomocy w tworzeniu i realizacji budżetu oddziału: opracowanie założeń do budżetu oddziału zgodnie z działalnością statutową, określenie pogotowia kasowego, ubezpieczenie siedziby oddziału, majątku i sprzętu elektronicznego

Dba o przepływ informacji:

 • terminowe przekazywanie informacji i materiałów do Biura Okręgu Pomorskiego ZNP zleconych przez ZOP ZNP i ZG ZNP;
 • mobilizuje prezesów oddziałów do przekazywania informacji drogą elektroniczną
 • zachęca prezesów oddziałów do tworzenia oddziałowych stron internetowych bądź umieszczania własnych materiałów na stronie ZOP ZNP
 • monitoruje udział w szkoleniach, konferencjach, debatach i innych formach aktywności związkowej organizowanych przez ZOP ZNP

Wspiera prezesa oddziału w kontaktach i współpracy z instytucjami i organizacjami na terenie gmin powiatu:

 • korzystanie z uprawnień oddziału jako zakładowej organizacji w procedurach awansu zawodowego, oceny pracy dyrektora, opiniowaniu wniosków o odznaczenia i nagrody;
 • udział organizacji związkowej w opiniowaniu projektów organizacyjnych na dany rok szkolny;
 • ustanowienie pełnomocnictw do reprezentacji w starostwie, gminie przy procedurach uzgadniania regulaminów wynagradzania nauczycieli, w tym regulaminów nagród, pracowników administracyjno-obsługowych;
 • udział oddziałów ZNP w tworzeniu prawa lokalnego dotyczącego oświaty na danym terenie;
 • współpraca z Radami Powiatowymi, OPZZ;

Integrowanie oddziałów

 • ułatwianie kontaktów i wymiany doświadczeń między oddziałami/ szkolenia, uroczystości, imprezy kulturalno-sportowe i krajoznawcze;
 • organizowanie imprez o zasięgu rejonowym, powiatowym, na szczeblu okręgu i ogólnopolskim
 • wspieranie działań popierających promowanie małych oddziałów;
 • opracowywanie materiałów informacyjnych określających zakres uprawnień organizacji związkowej

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 122 gości.

Licznik odwiedzin

148872
Dzisiaj52
Wczoraj154
W tym tygodniu501
W tym miesiącu3783
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin