PLAN PRACY PREZYDIUM I ZARZĄDU OKRĘGU POMORSKIEGO ZNP – kadencja 2014-2019

 

 Plan pracy Prezydium i ZOP ZNP 2019

 

Założenia ogólne do planu pracy 2018

I  Posiedzenia ciał statutowych

 1. Posiedzenia Prezydium - 5 razy w roku
 2. Posiedzenia Zarządu - 4 razy w roku

II Szkolenia

 1. Organizowane przez ZOP – 3 razy w roku, w tym:
 2. dniowe – co najmniej 1 raz
 3. dniowe -  1 raz
 4. kaskadowe / jednodniowe, w rejonach i powiatach okręgu pomorskiego / .
 5. Udział członków ZOP ZNP w szkoleniach organizowanych przez : oddziały , ZG ZNP, OPZZ, PIP, ZUS , i inne  instytucje

III Imprezy Okręgowe:

 1. IV Pomorski Zlot Pracowników Oświaty ZNP / Łeba , 9 czerwca 2018r. /
 2. XVI Pomorski Zlot SENIORÓW ZNP / Wejherowo ,  19 września 2018r. /
 3. OGÓLNOPOLSKIE Regaty Żeglarskie  ZNP  / Puck , maj 2018r. /
 4. OKRĘGOWY Zlot   Nordic Walking  ZNP w ramach obchodów Światowego Dnia Nauczyciela   /  Kościerzyna , 6 października 2018r. /
 5. Konkursy : Nauczyciel Pomorza i Nauczyciel Roku /GN/

IV  Akcje charytatywne:

 1. Wspieranie szkół i placówek na Litwie, Białorusi.
 2. Pomoc placówkom, uczniom, pracownikom szkół i placówek oświatowych / w tym przede wszystkim członkom ZNP /  - włączanie się  struktur związkowych okręgu pomorskiego w akcje charytatywne dotyczące  członków Związku, czynne włączenie się w akcję WOŚP.

V  Udział w debatach i konferencjach organizowanych przez  : ZG ZNP, ZOP ZNP, ZO ZNP, jst,  nadzór pedagogiczny, ZUS, CEN i ZNP.

VI   Promocja Związku na terenie województwa pomorskiego

 1. Patronaty honorowe nad konkursami o randze wojewódzkiej,  ogólnopolskiej i innymi.
 2. Udział w obchodach 100 rocznicy  odzyskania niepodległości Polski   organizowanych przez : ZG ZNP, Oddziały ZNP okręgu pomorskiego.

 

PLAN  PRACY  PREZYDIUM  I  ZARZĄDU  OKRĘGU  POMORSKIEGO  na  rok  2018

 

DATA

 

Posiedzenia ciał statutowych

 

TEMATYKA

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Uwagi

1

2

3

4

5

6

 

PREZYDIUM

Styczeń

1.       Przygotowanie projektów sprawozdań z realizacji  Planu Pracy Prezydium    i  ZOP / w tym :  OSEiR , OSPAIO, Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela, OKR ; Zespołu d/s Odznaczeń, Komisji Socjalnej, członków ZG ZNP, mecenasów  , Okręgowych Społecznych Inspektorów Pracy   ;  finansowego ZOP ZNP  , przedstawicieli :  Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego,  RW OPZZ, Pomorskiej Rady Oświatowej przy UM.

2.       Analiza  składki członkowskiej oddziałów ZNP  okręgu pomorskiego   -  stan na dzień 30.11.2017r.

3.       Analiza  porównawcza stanu  organizacyjnego ZNP okręgu pomorskiego / liczba oddziałów, ognisk ,  członków /  w latach 2016-2017 – przyczyny rezygnacji z członkostwa ; propozycje działań , które należy podjąć

4.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

- informacja o wdrożeniu programu SYMFONIA / usługi wspólne dla ogniw ZNP okręgu /.

Prezentacja, sprawozdanie

prezentacja

prezentacja

Prezes, przewodniczący sekcji statutowych,  zespołu odznaczeniowego , członkowie ZG, koordynatorzy SIP, mecenasi, księgowa

Przewodnicząca OKR

Prezes , Sekretariat, koordynatorzy rejonów

Prezes , gł. księgowa

 

ZARZĄD

Luty

1.       Przyjęcie  sprawozdania z realizacji : Planu pracy  Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP / oraz uchwał /  i  agend  za  rok 2017 .

2.       Sprawozdanie z działalności ZOP ZNP za okres czerwiec 2014-grudnia 2016r., od stycznia  - grudnia 2017r.

3.       Przyjęcie bilansu okręgu za 2017r.

4.       Informacja o wdrażaniu wspólnej księgowości  – na terenie działania ZO  w  okręgu. 

5.       Zatwierdzenie wniosków o odznaczenia resortowe
i związkowe.

6.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe i wniesione przez członków ZOP.

Prezentacja  - dyskusja

Prezentacja

Prezentacja

informacja

Prezes

Prezes, Sekretariat

Prezes , gł. księgowa                                Przewodnicząca Zespołu ds. Odznaczeń

Prezes, pełnomocnicy powiatowi

 

PREZYDIUM

kwiecień

1.       Arkusze organizacji pracy szkół i placówek 2018/2019 – założenia  ogólne, wytyczne ZG ZNP, ZOP ZNP

2.       Organizacja : POMORSKIEGO  ZLOTU  PRACOWNIKÓW OŚWIATY ZNP  ; Ogólnopolskich  Regat Żeglarskich ZNP  – stan przygotowań.

3.       Analiza składki członkowskiej  za rok 2017 .

4.       Działalność ZSIP w szkołach i placówkach na terenie działania zarządów oddziałów ZNP - okręgu pomorskiego /  stan  na dzień  31.03.2017 /.

5.       INFORMACJA o pracy OSEiR, OSPAIO, OKMN,

6.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe i wniesione przez członków ZOP.

prezentacja

informacja

prezentacja

informacja- prezentacja

Prezes

Organizatorzy

OKR

Okręgowi Koordynatorzy ZSIP

Przewodniczący sekcji, OKMN

prezes, koordynatorzy rejonów

 

ZARZĄD

Maj

1.       Analiza średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli / dane RIO/.

2.       Realizacja subwencji oświatowej za 2017 rok.

3.       Uwagi dotyczące sporządzanych bilansów ZO ZNP  okręgu pomorskiego.

4.       Przygotowania Okręgowych Zawodów  NORDIC WALKING – stan organizacyjny

5.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe i wniesione przez członków ZNP .

Informacja

Informacja - prezentacja

Informacja

Fr. Potulski

Prezes, gł. księgowa

Organizator

Prezes, pełnomocnicy powiatowi

 

 

maj

I OGÓLNOPLSKIE  REGATY ŻEGLARSKIE  ZNP  -  PUCK 2018.

ORGANIZATOR

 

 

PREZYDIUM

Czerwiec

1.       Nieprzestrzeganie prawa pracy przez pracodawców
 i pracowników  w szkołach , placówkach  województwa pomorskiego  – ograniczenia praw związkowych .

2.       Ruch kadrowy w placówkach oświatowych
województwa pomorskiego – podsumowanie

3.       Działania na rzecz  popularyzacji konkursów : NAUCZYCIEL  POMORZA, NAUCZYCIEL ROKU - GN

4.       Organizacja szkolenia prezesów oddziałów ZNP .

5.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe i wniesione przez członków ZNP.

Informacja

ANKIETA prezentacja

Informacja

Koordynatorzy rejonów

                                             Prezes, koordynatorzy rejonów

Prezes , koordynatorzy rejonów

Prezes

 

 

9 czerwca

 IV POMORSKI  ZLOT  PRACOWNIKÓW OŚWIATY   ZNP 

ORGANIZATOR, ZOP ZNP

 

 

ZARZAD

Sierpień

SZKOLENIE PREZESÓW   ODDZIAŁÓW

ORGANIZATOR, ZOP ZNP

 

PREZYDIUM

Wrzesień

 

1.       Stan realizacji zapisów  regulaminów  wynagradzania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami./   Różnice w zasadach wynagradzania pracowników samorządowych na poziomie organów prowadzących -  szkołach /.

2.       Stan bazy  oddziałów :  zabezpieczenie lokalowe,  finansowe,  techniczne,  elektroniczna baza danych, przepływ informacji. Dofinansowanie z Funduszu inwestycyjnego -  REGULAMIN ZG ZNP.

3.       Zatwierdzenie wniosków o odznaczenia związkowe.

4.       Rozpropagowanie na terenie działalności Okręgu konkursów na Nauczyciela Pomorza i Nauczyciela Roku /GN/.

5.       Stan zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na dzień 1 września 2018r.

6.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe i  wniesione przez członków.

Ankieta – prezentacja

Informacja

Informacja

Przewodnicząca OSPAiO , koordynatorzy rejonów

Prezes

Przewodnicząca Zespołu ds. odznaczeń

                                        Prezes , Przewodnicząca OSPAiO                     Koordynatorzy

 

 

wrzesień

XVI POMORSKI ZLOT SENIORÓW ZNP - Wejherowo

Organizatorzy , ZOP ZNP

 

październik

              ZAWODY W NORDIC WALKING - Kościerzyna

Organizatorzy, ZOP ZNP,

 

 

PREZYDIUM

Listopad

1.       Wnioski z przeprowadzonych kontroli ogniw związkowych przez OKR .

2.       Wstępna subwencja oświatowa na rok 2019.

3.       Przygotowanie założeń do planu pracy i budżetu Okręgu, sekcji okręgowych, OKR, KMN na rok 2019

4.       Kalendarz ogólnopolskich i okręgowych imprez na rok 2019.

5.        Kampania sprawozdawczo-wyborcza – szkolenie prezesów oddziałów, przewodniczących Sekcji i przewodniczących OKR.

6.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe i wniesione.

Prezentacja

Informacja

Informacja

Prezentacja

OKR

Fr. Potulski

 Prezes, Sekretariat, sekcje, OKMN, gł. księgowa

Prezes , członkowie ZG ZNP

Prezes, Sekretariat, OKR                               Prezes , koordynatorzy                                  

 

 

ZARZĄD

Grudzień

 

 

 

1.       Przyjęcie   planu : pracy Prezydium i ZOP ZNP   , szkoleń, budżetu,  sekcji okręgowych, OKR, OKMN na rok 2019r.

2.       Zatwierdzenie wniosków o przyznanie odznaczeń

państwowych.

3.       Informacja o działalności  ZOP ZNP  , jego organów wykonawczych, sekcji,  komisji  i agend w okresie styczeń – grudzień 2018.

 

4.       Omówienie kalendarza wyborczego Okręgu Pomorskiego.

5.       Sprawy wewnątrzzwiązkowe.

Prezentacja

Informacja

Prezentacja

Prezes, Sekretariat,                      gł. księgowa

Przewodnicząca Zespołu ds. odznaczeń,                       Prezes, przewodniczący sekcji statutowych , OKMN, OSIP,

Prezes, Sekretariat, pełnomocnicy powiatowi

 

 

grudzień

 

SZKOLENIE PREZESÓW ODDZIAŁÓW ZNP   - przygotowanie do kampanii sprawozdawczo-wyborczej

 w ogniwach ZNP okręgu pomorskiego.

Prezes , Sekretariat

 

 

PLAN PRACY - rok 2017

 

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 7 gości.

Licznik odwiedzin

42676
Dzisiaj89
Wczoraj117
W tym tygodniu89
W tym miesiącu2163
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin