Zakres czynności sekretariatu

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

CZŁONKÓW SEKRETRIATU ZARZĄU OKRĘGU POMORSKIEGO

W KADENCJI 2014-2018

 

 

PREZES OKRĘGU – KOL. ELŻBIETA MARKOWSKA

 

 • reprezentuje Okręg ZNP oraz ciała statutowe Zarządu Okręgu wobec władz samorządowych, oświatowych i innych
 • współpracuje z instytucjami oświatowymi i organizacjami społecznymi szczebla wojewódzkiego /Wojewoda Pomorski, Pomorski Kurator Oświatowy, Marszałek Województwa Pomorskiego i przedstawiciele JST na terenie województwa pomorskiego, Okręgowa Inspekcja Pracy w Gdańsku, RIO, WUP, media…./
 • wykonuje zadania zlecone przez ZG ZNP /m.in. sporządzanie opinii prawnych do projektów aktów prawnych przedstawianych przez organy administracji rządowej, a w szczególności przez MEN/
 • odpowiada za pracę Zarządu Okręgu /gospodarowanie finansami i prowadzenie dokumentacji zgodnej z Instrukcją ZG ZNP/ odpowiada: za sporządzanie planów pracy ciał statutowych  i finansowych sprawozdań z ich realizacji, terminowe składanie sprawozdań finansowych oddziałów ZNP, prowadzenie rejestru oddziałów ZN na terenie działania Okręgu Pomorskiego
 • kieruje pracami ciał statutowych ZOP ZNP, koordynuje pracę ZOP, w uzasadnionych przypadkach zleca OKR przeprowadzenie kontroli w ogniwach ZNP
 • sprawdza pod względem formalnym deklaracje dotyczące wymiany legitymacji związkowych
 • odpowiada za realizację uchwał i wniosków podjętych przez ciała statutowe
 • nadzoruje wykonywanie przydzielonych obowiązków przez członków Sekretariatu  i pracowników ZOP ZNP
 • koordynuje poradnictwo i pomoc prawną dla członków ZNP oraz zarządów oddziałów na terenie działania Okręgu /rozpatrywanie skarg i wniosków napływających do Okręgu od członków ZNP i ogniw związkowych, wspieranie ich w realizacji zadań statutowych /, bieżące informowanie Sekretariatu ZOP ZNP o podjętych działaniach interwencyjnych, uchwałach, decyzjach i stanowiskach ZOP ZNP i ZG ZNP
 • nadzoruje działalność sekcji statutowych i zespołów problemowych
 • odpowiada za prowadzenie strony internetowej
 • na bieżąco przekazuje informacje z posiedzeń Prezydium i ZG ZNP oraz komisji problemowych przy ZG ZNP, których jest członkiem
 • zgłasza imprezy kulturalno-oświatowe, sportowe i turystyczne do ogólnopolskiego kalendarz imprez ZG ZNP zatwierdzone przez ZOP ZNP
 • nadzoruje sporządzanie zbiorczych zestawień statystycznych
 • składa oświadczenia woli w sprawach finansowych ZOP ZNP:

- otwieranie rachunku bankowego

- podpisywanie dokumentów finansowych, w tym delegacji służbowych

- zlecenie wyjazdów służbowych dla prezesa Okręgu

 • przedstawia wnioski zarządów oddziałów województwa pomorskiego o dofinansowanie
  z Funduszu Inwestycyjnego przy ZG ZNP na posiedzenie Sekretariatu ZOP ZNP
 • czuwa nad przestrzeganiem zapisów statutowych ZNP, regulaminów i instrukcji wewnątrzzwiązkowych przez członków Związku
 • koordynuje wydarzenia kulturalno-oświatowe, sportowe i turystyczne na szczeblu Okręgu
 • przygotowuje materiały na posiedzenia ciał statutowych i sekcji wg przypisanych kompetencji

 

WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU POMORSKIEGO – KOL. ROMAN ORMIANIN

 

 • uczestniczy w posiedzeniach Sekretariatu i realizuje zadania zgodnie ze Statutem ZNP, planem pracy ZOP ZNP
 • przygotowuje materiały na posiedzenia Sekretariatu, Prezydium i Zarządu w ramach swoich uprawnień i zadań zleconych przez Prezesa Okręgu
 • zastępuje Prezesa Okręgu podczas jego nieobecności i wypełnia jego obowiązki w zakresie przekazanych uprawnień
 • odpowiada za sprawy z zakresu ochrony pracy i spraw socjalnych /monitoruje realizacje świadczeń socjalnych ZFŚS na terenie działania ZOP ZNP, realizację funduszu na pomoc zdrowotną nauczycieli przez ogniwa ZO i ZG/
 • koordynuje działania SIP na terenie Okręgu oraz ściśle współpracuje z koordynatorami SIP  w obszarze działania
 • nadzoruje prace oddziałów gminnych ZNP powiatów: malborskiego, nowodworskiego, tczewskiego, wspiera w realizacji zadań statutowych, bieżące informowanie Sekretariatu ZOP ZNP o podjętych działaniach interwencyjnych, realizacji uchwał, decyzji i stanowisk ZOP ZNP i ZG ZNP
 • analizuje na bieżąco odprowadzanie składek członkowskich przez ZO ZNP województwa pomorskiego na konto ZG ZNP i przedkłada wnioski Sekretariatowi ZOP /raz na kwartał/
 • bierze aktywny udział w przygotowywaniu projektów: planów pracy ciał statutowych ZOP ZNP, planów finansowych oraz sprawozdań z działalności ciał statutowych ZOP ZNP, SIP-u i realizacji planów finansowych
 • współorganizuje i bierze udział w konferencjach naukowych, oświatowych i związkowych, seminariach, szkoleniach związkowych, w tym organizowanych przez ZOP ZNP
 • uczestniczy w szkoleniach aktywu związkowego jako wykładowca lub moderator w szczególności w obszarze BHP i SIP
 • odbywa dyżury w siedzibie ZOP ZNP w uzgodnieniu z prezesem okręgu w ramach pobieranej diety
 • realizuje inne zadania wskazane przez prezesa okręgu

 

WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU – KOL. EWA PAWŁOWSKA

 

 • uczestniczy w posiedzeniach Sekretariatu i realizuje zadania zgodnie ze Statutem ZNP, planem pracy ZOP ZNP
 • przygotowuje materiały na posiedzenia Sekretariatu, Prezydium i Zarządu w ramach swoich uprawnień i zadań zleconych przez Prezesa Okręgu
 • zastępuje Prezesa Okręgu podczas jego nieobecności i wypełnia jego obowiązki w zakresie przekazanych uprawnień
 • koordynuje prace Zespołu Analiz Ekonomicznych jst województwa pomorskiego przy ZOP ZNP
 • sprawuje merytoryczny nadzór nad uchwałami podejmowanymi przez oddziały gminne
 • reprezentuje ZOP ZNP w komisjach nagród i odznaczeń Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • wykonuje zadania związane z prowadzeniem rejestru wyjazdów służbowych
 • zajmuje się dystrybucją wydawnictw i gadżetów związkowych
 • prowadzi dokumentację ZOP ZNP /protokołuje posiedzenia ciał statutowych ZOP ZNP, przygotowuje projekty uchwał i wniosków, odpowiada za rejestr uchwał i wniosków/
 • bierze aktywny udział w przygotowywaniu projektów: planów pracy ciał statutowych ZOP ZNP, planów finansowych oraz sprawozdań z działalności ciał statutowych ZOP ZNP i realizacji planów finansowych
 • prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, rejestr znaczków pocztowych i legitymacji zniżkowych dla emerytów i rencistów
 • składa zamówienia na artykuły biurowe i dokonuje bieżących zakupów
 • współorganizuje i bierze udział w konferencjach naukowych, oświatowych i związkowych, seminariach, szkoleniach związkowych, w tym organizowanych przez ZOP ZNP
 • uczestniczy w szkoleniach aktywu związkowego jako wykładowca lub moderator
 • odbywa dyżury w siedzibie ZOP ZNP w uzgodnieniu z prezesem okręgu w ramach pobieranej diety
 • sporządza urlopowania członkom ZNP na posiedzenia ciał statutowych, spotkania i narady oraz koordynuje działalność jednostek gospodarczych na terenie Okręgu w ramach Społecznej Rady OUPiS-u
 • realizuje inne zadania wskazane przez prezesa okręgu

 

WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU – KOL. EWA BIERNACKA

 

 • uczestniczy w posiedzeniach Sekretariatu i realizuje zadania zgodnie ze Statutem ZNP, planem pracy ZOP ZNP
 • przygotowuje materiały na posiedzenia Sekretariatu, Prezydium i Zarządu w ramach swoich uprawnień i zadań zleconych przez Prezesa Okręgu
 • zastępuje Prezesa Okręgu podczas jego nieobecności i wypełnia jego obowiązki w zakresie przekazanych uprawnień
 • bierze aktywny udział w przygotowywaniu projektów: planów pracy ciał statutowych ZOP ZNP, planów finansowych oraz sprawozdań z działalności ciał statutowych ZOP ZNP,  i realizacji planów finansowych
 • współorganizuje i bierze udział w konferencjach naukowych, oświatowych i związkowych, seminariach organizowanych przez ZOP ZNP
 • uczestniczy w szkoleniach aktywu związkowego również jako wykładowca lub moderator
 • koordynuje organizację szkoleń i konferencji związkowych / dobór tematyki szkoleń organizowanych przez ZOP ZNP /.
 • koordynuje i nadzoruje prace oddziałów gminnych ZNP powiatu kartuskiego i Sopotu, (bieżące informowanie Sekretariatu ZOP ZNP o podjętych działaniach interwencyjnych, realizacji uchwał, decyzji i stanowisk ZOP ZNP i ZG ZNP
 • koordynuje pracę Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela
 • odbywa dyżury w siedzibie ZOP ZNP w uzgodnieniu z prezesem okręgu w ramach pobieranej diety
 • realizuje inne zadania wskazane przez prezesa okręgu

 

WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU – KOL. GABRIELA BEREŻECKA

 

 • uczestniczy w posiedzeniach Sekretariatu i realizuje zadania zgodnie ze Statutem ZNP, planem pracy ZOP ZNP
 • przygotowuje materiały na posiedzenia Sekretariatu, Prezydium i Zarządu w ramach swoich uprawnień i zadań zleconych przez Prezesa Okręgu
 • zastępuje Prezesa Okręgu podczas jego nieobecności i wypełnia jego obowiązki w zakresie przekazanych uprawnień
 • bierze aktywny udział w przygotowywaniu projektów: planów pracy ciał statutowych ZOP ZNP, planów finansowych oraz sprawozdań z działalności ciał statutowych ZOP ZNP,  i realizacji planów finansowych
 • współorganizuje i bierze udział w konferencjach naukowych, oświatowych i związkowych, seminariach, szkoleniach związkowych organizowanych przez ZOP ZNP
 • uczestniczy w szkoleniach aktywu związkowego jako wykładowca lub moderator
 • koordynuje i nadzoruje prace oddziałów gminnych ZNP powiatów: słupskiego, informuje Sekretariat ZOP ZNP o podjętych działaniach interwencyjnych, realizacji uchwał, decyzji i stanowisk ZOP ZNP i ZG ZNP
 • koordynuje zakup materiałów promocyjnych ZNP
 • koordynuje pracę Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów
 • odbywa dyżury w siedzibie ZOP ZNP w uzgodnieniu z prezesem okręgu w ramach pobieranej diety
 • realizuje inne zadania wskazane przez prezesa okręgu

 

WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU – KOL. ALINA MOLSKA

 

 • uczestniczy w posiedzeniach Sekretariatu i realizuje zadania zgodnie ze Statutem ZNP, planem pracy ZOP ZNP
 • przygotowuje materiały na posiedzenia Sekretariatu, Prezydium i Zarządu w ramach swoich uprawnień i zadań zleconych przez Prezesa Okręgu
 • zastępuje Prezesa Okręgu podczas jego nieobecności i wypełnia jego obowiązki w zakresie przekazanych uprawnień
 • bierze aktywny udział w przygotowywaniu projektów: planów pracy ciał statutowych ZOP ZNP, planów finansowych oraz sprawozdań z działalności ciał statutowych ZOP ZNP,
  i realizacji planów finansowych
 • współorganizuje i bierze udział w konferencjach naukowych, oświatowych i związkowych, seminariach, szkoleniach związkowych organizowanych przez ZOP ZNP
 • uczestniczy w szkoleniach aktywu związkowego jako wykładowca lub moderator
 • koordynuje i nadzoruje prace oddziałów gminnych ZNP powiatu gdańskiego
  , informuje Sekretariat ZOP ZNP o podjętych działaniach interwencyjnych, realizacji uchwał, decyzji i stanowisk ZOP ZNP i ZG ZNP
 • koordynuje pracę Okręgowej Komisji Socjalnej
 • koordynuje pracę Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
 • odbywa dyżury w siedzibie ZOP ZNP w uzgodnieniu z prezesem okręgu w ramach pobieranej diety
 • realizuje inne zadania wskazane przez prezesa okręgu

 

WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU – KOL. RENATA STOLICKA

 

 • uczestniczy w posiedzeniach Sekretariatu i realizuje zadania zgodnie ze Statutem ZNP, planem pracy ZOP ZNP
 • przygotowuje materiały na posiedzenia Sekretariatu, Prezydium i Zarządu w ramach swoich uprawnień i zadań zleconych przez Prezesa Okręgu
 • zastępuje Prezesa Okręgu podczas jego nieobecności i wypełnia jego obowiązki w zakresie przekazanych uprawnień
 • bierze aktywny udział w przygotowywaniu projektów: planów pracy ciał statutowych ZOP ZNP, planów finansowych oraz sprawozdań z działalności ciał statutowych ZOP ZNP
 • współorganizuje i bierze udział w konferencjach naukowych, oświatowych i związkowych, seminariach, szkoleniach związkowych organizowanych przez ZOP ZNP
 • uczestniczy w szkoleniach aktywu związkowego jako wykładowca lub moderator
 • sprawuje merytoryczny nadzór nad uchwałami podejmowanymi przez oddziały gminne ZNP Okręgu Pomorskiego
 • koordynuje pracę Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń
 • odbywa dyżury w siedzibie ZOP ZNP w uzgodnieniu z prezesem okręgu w ramach pobieranej diety
 • realizuje inne zadania wskazane przez prezesa okręgu

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 162 gości.

Licznik odwiedzin

148874
Dzisiaj54
Wczoraj154
W tym tygodniu503
W tym miesiącu3785
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin