INFORMACJA NR 530 z dnia 1 lipca 2020r.

5

 

 

 

 

Projekt ustawy karta nauczyciela

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Dyrektor nie będzie musiał wysyłać do rzecznika dyscyplinarnego skargi na nauczyciela, jeżeli “okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia (…) czynu” naruszającego prawa i dobro dziecka – tak zakłada przedstawiony przez MEN projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Dziś dyrektor ma obowiązek przesyłać rzecznikowi wszystkie skargi, nawet najbardziej absurdalne

Po roku od uchwalenia przez Sejm – na wniosek MEN – nowych przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych nauczycieli, ministerstwo postanowiło poprawić własne błędy, które uderzyły w tysiące nauczycieli w całym kraju.

Przypomnijmy – problem pojawił się po ostatniej, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. nowelizacji KN. Sejm wprowadził do Karty rozwiązania pozwalające karać nauczycieli dyscyplinarnie za uchybienia przeciwko porządkowi pracy określonymi w art. 108 Kodeksu pracy. Chodzi o drobne uchybienia przeciwko organizacji pracy, przepisom bezpieczeństwa          i higieny, przepisom przeciwpożarowym itp. Od 1 września ub.r. nauczyciel może otrzymać za nie dyscyplinarkę, jeśli przy tej okazji zostało naruszone „dobro dziecko”. Przy czym pojęcie „dobra dziecka” nie zostało nigdzie zdefiniowane, w efekcie czego dyrektorzy zaczęli kierować do rzeczników dyscyplinarnych sprawy, które normalnie rozstrzygano na poziomie zakładu pracy.

W lutym br. podczas ostatniego przed pandemią spotkania MEN-owskiego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, doszło do porozumienia ministerstwa ze związkami zawodowymi. – Ustaliliśmy, że potrzebna jest szybka nowelizacja przepisów w niektórych fragmentach ustawy. Zwłaszcza tam, gdzie dyrektor zobowiązany jest do zgłoszenia w ciągu trzech dni do rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zgadzamy się co do tego, że taką nowelizację trzeba przeprowadzić szybko – ogłosił 26 lutego br. minister edukacji Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem, okres, w którym dyrektor powinien przesłać sprawę rzecznikowi, należy wydłużyć do 14 dni. – Jeżeli już, to prawdopodobnie taką wersję będziemy proponowali. W domyśle dając dyrektorowi czas na to, by spróbował wyjaśnić, czy dane zdarzenie naprawdę miało miejsce i czy w ogóle jest zasadne, żeby zgłaszać dane zdarzenie do rzecznika dyscyplinarnego – wyjaśnił szef MEN.

Niedługo potem posłowie Lewicy – na wniosek ZNP – przedstawili projekt ustawy wprowadzającej to porozumienie w życie, jednak został on – decyzją posłów PiS – odrzucony.

Niestety dopiero dziś ministerstwo przelało swoje obietnice na papier i pokazało projekt ustawy poprawiającej błędy w uchwalonych rok temu na kolanie przepisach.

Zgodnie z projektem, dyrektor nadal za popełnienie “czynu naruszającego prawa i dobro dziecka” nie będzie mógł wymierzyć nauczycielowi jedynie kary porządkowej, ale zostanie zobowiązany do zawiadomienia o sprawie rzecznika dyscyplinarnego. Termin na to wydłużyć ma się jednak z 3 do 14 dni. Co więcej, dyrektor nie skieruje sprawy do rzecznika, jeśli “okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu”.

Kluczowy przepis art. 75 ust. 2a Karty ma brzmieć następująco:

“Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnieniu takiego czynu, chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu”.

Natomiast rzecznik – zgodnie nowym art. 85 ust. 3 będzie miał najwyżej 4 miesiące na skierowanie do komisji dyscyplinarnej I instancji wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo na wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Dziś w Karcie takiego ograniczenia czasowego nie ma, w efekcie czego rzecznik może badać sprawę w nieskończoność.

MEN chce też zmienić okresy przedawnienia czynów popełnionych przez nauczyciela. Zgodnie z nowym art. 85o ust. 1 postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie                   6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu. Dziś terminy te wynoszą – odpowiednio – 3 miesiące i 3 lata.

Z art. 85o zostanie wykreślony ponadto ust. 7 mówiący, że jeżeli popełniony przez nauczyciela czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie terminu przedawnienia.

Zmianie ulegnie art. 85t ust. 2 mówiący, że dyrektor szkoły automatycznie zawiesza nauczyciela, a w przypadku dyrektora – organ prowadzący, jeżeli “wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Proponowany przez MEN przepis daje dyrektorowi              (i organowi prowadzącemu) furtkę – nauczyciela nie trzeba będzie zawieszać, jeśli “                          we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi                                 o orzeczenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole”.

“Zmiany te są odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych, które podnoszą konieczność modyfikacji m.in. rozwiązania dotyczącego powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu,           w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Związki zawodowe i partnerzy społeczni mają 30 dni na zaopiniowanie projektu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna  będzie mogła organizować testy diagnostyczne dla m.in. ósmoklasistów i maturzystów, szkoły mają się otworzyć na innowacje pedagogiczne, a uczniowie i nauczyciele otrzymają nowe “narzędzie informatyczne” – tak wynika z projektu nowelizacji Karty Nauczyciela oraz prawa oświatowego przygotowanej przez MEN

Głównym punktem projektu są zmiany w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Pisaliśmy na ten temat tutaj:

W projekcie znalazły się także propozycje innych rozwiązań.

Ministerstwo edukacji planuje zmiany m.in. w ustawie o systemie oświaty. Chodzi o doprecyzowanie art. 9a ust. 2 pkt 8 w taki sposób, aby zadaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej było organizowanie i prowadzenie analiz oraz organizowanie testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania.

Testy diagnostyczne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mają dotyczyć poziomu przygotowania zdających do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Obecnie Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zajmuje się szeroko pojętą diagnozą (jest to zadanie nauczycieli i szkół).

Ponadto do zadań CKE należeń ma prowadzenie – na zlecenie MEN – badań dotyczących egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w zakresie określonym przez tego ministra edukacji.

MEN zamierza też umożliwić CKE publikację listy jawnych zadań egzaminacyjnych części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Od roku szkolnego 2022/2023 w części ustnej egzaminu z tych przedmiotów zdający będzie udzielał odpowiedzi na 2 zadania egzaminacyjne. Jedno zadanie będzie dotyczyło znajomości treści oraz problematyki lektur obowiązkowych (język polski) bądź innych utworów literackich (język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny). Jak zapewnia MEN, zadania egzaminacyjne w tym zakresie będą jawne, ogłaszane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w formie komunikatu.

Z kolei Instytut Badań Edukacyjnych będzie musiał – na zlecenie MEN – przeprowadzać zarówno krajowe jak i międzynarodowe badania (w tym badanie umiejętności piętnastolatków PISA). IBE wprawdzie już dziś odpowiada za organizację tych badań, ale do tej pory brakowało precyzyjnych rozwiązań w tej kwestii. MEN będzie mógł też zlecić Instytutowi Badań Edukacyjnych wykonanie zadań w ramach programów Unii Europejskiej, zapewniając środki na ich realizację.

MEN zamierza do ustawy – Prawo oświatowe dodać art. 28b umożliwiający ministrowi edukacji “prowadzenie działań inicjujących, koordynujących i wspierających prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w systemie oświaty”. Jak zapewnia MEN, celem zmiany jest przede wszystkim promowanie w szkołach dobrych praktyki w zakresie działalności innowacyjnej. Chodzi o różnego rodzaju konkursy, w których będą nagradzane najciekawsze i najbardziej efektywne, z punktu widzenia procesu edukacyjnego, innowacje pedagogiczne.

Z danych ministerstwa edukacji wynika, że w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019 realizowano w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 6212 innowacji pedagogicznych, ponad 83 tysiące nauczycieli brało udział w prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności innowacyjnej i rozwijania kompetencji proinnowacyjnych uczniów, w projekty innowacyjne było zaangażowanych natomiast ponad 300 tysięcy uczniów. W maju br. w szkołach realizowano 95 eksperymentów pedagogicznych.

Według MEN, “powyższe wyniki nie są zadowalające w obliczu dynamicznie rozwijającej się gospodarki”. Dlatego ministerstwo edukacji chce zlecać zadania z zakresu “inicjowania, koordynowania i wspierania prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej” uczelniom, federacjom podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytutom badawczym, międzynarodowym instytutom naukowym, Polskiej Akademii Umiejętności, innym podmiotom prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, a także stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową.

Najbardziej zagadkowo brzmi jednak propozycja przepisu uprawniającego MEN do udostępnienia szkołom “narzędzia informatycznego” wspierającego ich pracę w oparciu o platformę epodreczniki.pl. Wcześniej ministerstwo mówiło o stworzeniu komunikatora umożliwiającego komunikację nauczycieli z uczniami, a w dalszej perspektywie – prowadzenia zdalnych lekcji. Co jest szczególnie ważne w kontekście możliwej drugiej fali pandemii koronawirusa jesienią br.

Nowy przepis jest jednak na tyle ogólny, że trudno z niego wywnioskować, co ostatecznie szkoły otrzymają od współpracujących z MEN informatyków. Niewykluczone, że “z dużej chmury spadnie mały deszcz”, a do uczniów i nauczycieli trafi jedynie nieco ulepszona platforma epodreczniki.pl. Wiadomo jedynie, że “narzędzie informatyczne” ma być publiczne, powszechne i bezpłatne, ale tylko dla szkół, uczniów, nauczycieli i rodziców. W przepisach ma się znaleźć punkt mówiący o utworzeniu kont, do czego niezbędne stanie się przetwarzanie danych użytkowników.

Niewykluczone więc, że zamiast rozbudowy platformy epodreczniki.pl, skończy się de facto na ograniczeniu możliwości korzystania z platformy tylko do wybranej grupy użytkowników. Gdyby rzeczywiście takie były plany MEN, to szły by one w odwrotnym kierunku niż podobne inicjatywy realizowane przez państwa na całym świecie. W okresie pandemii powszechną praktyką jest umieszczanie w domenie publicznej jak największej liczby e-materiałów edukacyjnych, z których mogą korzystać wszyscy chętni, a nie tylko nauczyciele, uczniowie i rodzice.

(PS, GN)

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 168 gości.

Licznik odwiedzin

148874
Dzisiaj54
Wczoraj154
W tym tygodniu503
W tym miesiącu3785
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin