Nowelizacja rozporządzenia ws. szczególnych rozwiązań w związku z epidemią koronawirusa

covid1 covid2 covid3

 

15  maja br minister edukacji narodowej dokonał kolejnej nowelizacji rozporządzeń : 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19
/ Dz. U. z 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780 i nowelizacja 15.05.2020/ 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19 / Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657 , 781 i nowelizacja z 15.05.2020 /

 

29 kwietnia MEN  dokonało kolejnej zmiany rozporzadzeń : 

Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19 

Rozporządzenie MEN ograniczenie pracy placówek

Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19.

Rozporządzenie MEN ws. szczególnych rozwiązań

 

10 kwietnia  b.r. minister edukacji  dokonał kolejnej nowelizacji rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelizacja rozporządzenia  dotyczy  min.:  przesunięć egzaminów zewnętrznych; powierzaniu stanowiska dyrektora bez konkursu; pomocy stypendialnej dla uczniów do warunków epidemii; dostosowania procesu rekrutacyjnego do warunków epidemii.

 
Treść rozporządzenia wraz naniesionymi zmianami TUTAJ

 

25 marca zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 20 marca ws. szczególnych rozwiązań podczas trwania epidemii koronawirusa. Do podstawowych zmian należą:
• możliwość użyczania nauczycielom/pracownikom oraz uczniom sprzętu szkolnego celem pracy/nauki zdalnej;


• podejmowanie min. przez radę pedagogiczną decyzji zdalnie lub w formie obiegowej;
• składanie wniosków przez uczniów/rodziców w formie zdalnej;
• zmiany w regulaminach konkursów i olimpiad szkolnych;
• wstrzymanie ogłaszania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów (możliwość powierzenia stanowiska wicedyrektorowi)

 

Rozporządzenie MEN

W dniu 20 marca MEN opublikowało dwa rozporządzenia (do pobrania):

Przypominamy, że szkoły pozostają zamknięte do dnia 10 kwietnia.

Więcej o szczególnych rozwiązaniach można przeczytać: 

W Głosie Nauczycielskim 

Na stronie MEN

Nowelizacja prawa oświatowego w związku z zapobieganiem zakażeniom koronawirusem

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 została uchwalona ustawa, której celem jest przygotowanie naszego kraju na eskalację zakażeń tym wirusem. Wśród szczegółowych uregulowań znalazła się również nowelizacja ustawy prawo oświatowe. 

Zmiany polegają na dodaniu art 30b - c w brzmieniu: 

Art. 30b. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.


Art. 30c. W przypadku, o którym mowa w art. 30b, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b. w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek,
a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek.

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 103 gości.

Licznik odwiedzin

131128
Dzisiaj36
Wczoraj123
W tym tygodniu36
W tym miesiącu3203
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin