PLAN SZKOLEŃ 2014-2018

 

Plan szkoleń aktywu związkowego Okręgu Pomorskiego obejmuje :

- szkolenia jednodniowe w ramach posiedzeń Zarządu, plenarnych posiedzeń z prezesami, w rejonach i powiatach

- szkolenie wyjazdowe dwudniowe / sierpień / .

Miejsce szkoleń : ustalają pełnomocnicy powiatowi

Tematykę szkoleń stanowią zgłoszone wnioski na zebraniach i konferencji sprawozdawczo-wyborczej 2014 - 2018

  1. WSPÓŁPRACA Z  JST

= finansowanie zadań oświatowych

= subwencja oświatowa –metryczki

= kompetencje organizacji związkowych wobec JST i pracodawcy

= negocjowanie przepisów prawa miejscowego stanowionego przez JST ( regulaminy wynagradzania ) oraz przepisów prawa szkolnego z pracodawcami – dyrektorami szkół        ( regulaminy ZFŚS, dokształcania  i  doskonalenia zawodowego,

= postępowanie administracyjne  : występowanie do wojewody w ramach nadzoru nad stanowionym prawem przez JST; składanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

= spotkania związkowo-samorządowe z udziałem radnych

  1. PRAWO OŚWIATOWE

= interpretacja przepisów podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń ( kompetencje RP, awans zawodowy, ocena pracy, konkursy na dyrektorów )

= zadania związku  w procedurze awansu zawodowego ( opiekun stażu, ekspert )

= arkusze organizacyjne , kwalifikacje nauczyciela

= ruch służbowy

= zatrudnianie pracowników oświaty ( nauczycieli i niepedagogicznych )

= ochrona prawna grup pracowniczych przed wypowiedzeniem ,

= rozwiązywanie stosunku pracy

III.       PLANOWANIE   PRACY  ZWIĄZKOWEJ

= prowadzenie dokumentacji przez ZO – instrukcja kancelaryjna

= archiwizacja dokumentów

= koordynacja pracy zarządów ognisk – przekazywanie kompetencji zakładowej organizacji związkowej ogniskom i oddziałom

= planowanie pracy związkowej w oddziałowych sekcjach ( dokumentacja)

= współdziałanie oddziałowych sekcji z okręgowymi

= instrukcje i regulaminy wewnątrzzwiązkowe, STATUT  ZNP

  1. PRAWO  PRACY

= współdziałanie PIP i ZISP

= uprawnienia kontrolne ZO i ZISP

= konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz funkcjonowanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach

  1. SEKCJA PRACOWNIKÓW  ADMINISTRACJI  I  OBSŁUGI

= podstawy prawne funkcjonowania sekcji

= planowanie pracy  sekcji w oddziałach

= prowadzenie dokumentacji

= wynagradzanie pracowników nie będących nauczycielami – zasady

= waloryzacje

= układ zbiorowy,

= zatrudnianie i rozwiązywanie umów o pracę, zmiana warunków pracy

= bezpieczeństwo i higiena pracy

= zasady gospodarowania ZFŚS

= formy pomocy specjalnej

= uprawnienia pracowników nie będących nauczycielami

  1. SEKCJA  EMERYTÓW  i RENCISTÓW

= formy opieki i pomocy socjalnej

= zasady waloryzacji rent i emerytur

= przeliczanie emerytur, zawieszanie w sytuacji zatrudnienia emeryta

= działalność kulturalno – rekreacyjna

= wymiana doświadczeń

= fundusz pomocy zdrowotnej

= zapomogi ZG ZNP  i  SENIOR – zasady

  1. KOMISJA REWIZYJNA

= plany pracy ZO

= księga protokołów, rejestr uchwał i wniosków

= analiza czynności wynikających ze Statutu ZNP , instrukcji wewnątrzzwiązkowych

= składanie sprawozdań

= zalecenia pokontrolne, sposób obiegu dokumentacji

= prawidłowość naliczania składek i terminowość ich odprowadzania

= gospodarowanie materiałami i środkami trwałymi ( księga )

= wytyczne OKR i GKR na 2014 - 2018r.

Uwaga : Tematyka szkoleń zostanie uzupełniona o bieżącą problematykę związkową wynikająca z potrzeb działaczy związkowych 

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 18 gości.

Licznik odwiedzin

42671
Dzisiaj84
Wczoraj117
W tym tygodniu84
W tym miesiącu2158
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin