Items filtered by date: lipiec 2022

piątek, 29 lipiec 2022 10:09

INFORMACJA NR 86 z dnia 29 lipca 2022r.

Sejm zajmie się propozycja ZNP zwiększającą pensje wszystkich nauczycieli o 20%

image004image006

 

Przyjęte przez Senat poprawki ZNP – gwarantujące m.in. 20 proc. wzrost wynagrodzeń wszystkich nauczycieli – mają być przedmiotem dyskusji i głosowania w Sejmie 5 sierpnia.

21 lipca Senat przyjął poprawki ZNP zwiększające pensje wszystkich nauczycieli o 20%.

Propozycja ZNP oznacza, że we wrześniu br. płaca zasadnicza nauczyciela

 • początkującego wyniesie 3766 zł,
 • mianowanego = 4316 zł,
 • dyplomowanego = 5069 zł.

Senatorowie przegłosowali podwyżki dla wszystkich nauczycieli zaproponowane przez ZNP, a nie tylko tych rozpoczynających pracę w zawodzie, jak proponuje MEiN.

Senat opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, w tym tych zaproponowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i zgłoszonych przez senatora Wojciecha Koniecznego (Koło Parlamentarne PPS).

Senatorowie przegłosowali m.in. poprawkę znoszącą konieczność ustalenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Poprawki ZNP do znowelizowanej przez Sejm 23 czerwca 2022 r. ustawy – Karta Nauczyciela dotyczą:

 1. Wzrostu średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (nowelizacja zakłada wzrost wynagrodzenia wyłącznie w stosunku do nauczyciela początkującego – 120 proc. kwoty bazowej). Zgodnie z propozycją ZNP średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie stanowiło 130% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, natomiast nauczyciela mianowanego – 187%, a nauczyciela dyplomowanego – 233%.
 2. Zmiany brzmienia delegacji ustawowej określającej – w drodze rozporządzenia – tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli poprzez wykreślenie kryteriów dokonywania tej oceny.
 3. Zatrudniania nauczycieli rozpoczynających pracę na podstawie umowy o pracę na jeden rok szkolny, a nie jak reguluje nowelizacja na 2 lata.
 4. Skreślenia przepisu wyodrębniającego w ramach czasu pracy nauczycieli 1 godzinę tygodniowo przeznaczoną na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.
 5. Skreślenia normy umożliwiającej wieloletnie nawiązywanie umów okresowych z nauczycielami, którzy zostali negatywnie zweryfikowani pod kątem przydatności do zawodu.

Poprawki 6. i 7. skreślają przepisy, pozwalające rozszerzyć katalog organizacji wspierających system oświaty, co umożliwi dofinansowanie i finansowanie zwykłych osób fizycznych rządowymi programami wsparcia.

Published in Aktualności
środa, 27 lipiec 2022 10:05

INFORMACJA NR 85 z dnia 27 lipca 2022r.

image008image009

Opinia ZNP – projekt rozporządzenia płacowego nauczycieli

ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia płacowego nauczycieli

Planowana przez rząd podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich, i to tylko dla nauczycieli początkujących, nie zneutralizuje negatywnych skutków utraty siły nabywczej wynagrodzeń w roku 2022.  

Po wejściu w życie nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego we wrześniu br. nastąpi dalsza faktyczna obniżka wynagrodzeń nauczycieli ze względu na niezachowanie nawet wartości nabywczej wynagrodzeń nauczycielskich zwłaszcza, że stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nie ulegają zmianie, pozostając na poziomie z 1 maja br.

OPINIA ZNP

Warszawa, 27 lipca 2022 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2022 r. (DWST-WPZN.5000.2.2022.BA) dotyczącego projektów rozporządzeń zmieniających:

 • rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
 • rozporządzenia w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

– Związek Nauczycielstwa Polskiego stwierdza, że nie spełnia ono oczekiwań w zakresie wysokości wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego, zwłaszcza w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Dlatego negatywnie opiniujemy przedłożony projekt rozporządzenia płacowego nauczycieli.

1. Projekt rozporządzenia płacowego w części określającej minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nie tylko nie uwzględnia postulatu Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie 20% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w skali 2022 roku, ale również w ogóle nie przewiduje jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia w odniesieniu do stawki wynagrodzenia zasadniczego dla stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o proporcjonalne ustalenie równego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli – ze szczególnym uwzględnieniem różnicy wynikającej z posiadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

W związku z powyższym, Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas rozmów uzgodnieniowych dotyczących rozporządzenia płacowego nauczycieli, które odbyły się w Ministerstwie Edukacji i Nauki 19 lipca 2022 r., przedłożył propozycje podniesienia o 20% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Stosowną poprawkę do ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw odnośnie wzrostu wskaźników średniego wynagrodzenia nauczycieli ZNP przekazał Przewodniczącemu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Zaproponowana w treści projektu rozporządzenia tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego narusza zasadę określoną w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U.z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) – dalej KN, która uzależnia wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mi.in. od stopnia awansu zawodowego.

Zaproponowana wysokość minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w porównaniu do kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego – nie spełnia także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia określonej w art. 78 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej k.p., stwierdzającej, że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu

Różnica w kwocie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego a wynagrodzeniem nauczyciela mianowanego – wynosi 173 zł brutto, co stanowi jedynie 5% różnicy.

W odniesieniu do rozporządzenia obowiązującego od dnia 1 maja br. – różnica wynagrodzenia zasadniczego między nauczycielem stażystą a nauczycielem mianowanym wynosiła 518 zł, co stanowiło około 17% różnicy.  

2. W projekcie rozporządzenia podwyżka stawek wynagrodzenia zasadniczego w porównaniu do stawek obowiązujących od 1 maja br. wynosi średnio 9,6 p.% (11% p.% w odniesieniu do stawki nauczyciela stażysty i 8,11 p.% w odniesieniu do stawki nauczyciela kontraktowego).

Według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z 1 lipca 2022 r. inflacja w Polsce w czerwcu 2022 sięgnęła aż 15,6%, a w maju – 13,9%[1].

W związku z tym uznać należy, że planowana przez rząd podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich, i to tylko dla nauczycieli początkujących, nie zneutralizuje negatywnych skutków utraty siły nabywczej wynagrodzeń w roku 2022.  Po wejściu w życie nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego we wrześniu br. nastąpi dalsza faktyczna obniżka wynagrodzeń nauczycieli ze względu na niezachowanie nawet wartości nabywczej wynagrodzeń nauczycielskich, zwłaszcza, że stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nie ulegają zmianie, pozostając na poziomie z            1 maja br.

3.  Negatywną zmianą, wprowadzoną po raz pierwszy w nowelizacji rozporządzenia płacowego obowiązującego od 1 maja br., jest bez wątpienia spłaszczenie tabeli ze stawkami wynagrodzenia zasadniczego w zakresie poziomu wykształcenia. 

Wbrew negatywnej opinii ZNP utrzymano decyzję o likwidacji ostatniej, najniższej kategorii poziomu wykształcenia, która obejmowała tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz pozostałe wykształcenie. 

Kategoria ta została połączona z kategorią obejmującą tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym.

Jest to zmiana naruszająca zasady kształtowania wynagrodzenia określone w art. 30 ust. 2 KN oraz art. 78 § 1 k.p.

Szczególnie w odniesieniu do nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata zmiana będzie skutkowała zrównaniem wynagrodzenia tych nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne z tymi, którzy tego przygotowania nie posiadają. Biorąc pod uwagę, że brak przygotowania pedagogicznego w zasadzie umożliwia wykonywanie pracy nauczycielskiej jedynie w wyjątkowych sytuacjach, zrównanie stawek wynagrodzenia wydaje się naruszać zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. 

Z poważaniem,

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-czerwcu-2022-roku,8,70.html

Published in Aktualności
środa, 27 lipiec 2022 09:55

INFORMACJA NR 84 z dnia 27 lipca 2022

 

OPINIA ZNP - Rozporządzenie ws. podziału oświatowej subwencji ogólnej

image011

 

 

ZNP opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Warszawa, 27 lipca 2022 r. 

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

W odpowiedzi na pismo z 30 czerwca 2002 r. nr DWST-WA.310.39.2022.HR dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje, że podczas rozmów uzgodnieniowych dotyczących rozporządzenia płacowego nauczycieli, które odbyły się w Ministerstwie Edukacji i Nauki 19 lipca 2022 r., przedłożył propozycje podniesienia o 20% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

Stosowną poprawkę do ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw odnośnie wzrostu wskaźników średniego wynagrodzenia nauczycieli ZNP przekazał Przewodniczącemu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Środki zwiększające oświatową subwencję ogólną nie zabezpieczają realizacji celu, o którym mowa wyżej, dlatego powyższy projekt rozporządzenia w zaproponowanym kształcie opiniujemy negatywnie.

Z poważaniem,

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP

Published in Aktualności
piątek, 22 lipiec 2022 07:59

INFORMACJA NR 83 z dnia 22 lipca 2022

 

image004    image005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 lipca Senat opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, w tym tych zaproponowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i zgłoszonych przez senatora Wojciecha Koniecznego (Koło Parlamentarne PPS). 

Senatorowie przegłosowali m.in. poprawkę znoszącą konieczność ustalenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela. 

Ustawa trafi ponownie do Sejmu, który ostatecznie zdecyduje o losie poprawek.

Propozycja ZNP oznacza, że we wrześniu br. płaca zasadnicza nauczyciela

 • początkującego wyniesie 3766 zł, 
 • mianowanego = 4316 zł, 
 • dyplomowanego = 5069 zł.
Published in Aktualności
środa, 20 lipiec 2022 07:57

INFORMACJA NR 82 z dnia 20 lipca 2022

image008

 

20 lipca podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiciel ZNP złożył poprawki do znowelizowanej przez Sejm 23 czerwca 2022 r. ustawy – Karta Nauczyciela.

Dotyczą one:

 1. Wzrostu średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (nowelizacja zakłada wzrost wynagrodzenia wyłącznie w stosunku do nauczyciela początkującego – 120 proc. kwoty bazowej). Zgodnie z propozycją ZNP średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie stanowiło 130% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, natomiast nauczyciela mianowanego – 187%, a nauczyciela dyplomowanego – 233%.
 2. Zmiany brzmienia delegacji ustawowej określającej – w drodze rozporządzenia – tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli poprzez wykreślenie kryteriów dokonywania tej oceny.
 3. Zatrudniania nauczycieli rozpoczynających pracę na podstawie umowy o pracę na jeden rok szkolny, a nie jak reguluje nowelizacja na 2 lata.
 4. Skreślenia przepisu wyodrębniającego w ramach czasu pracy nauczycieli 1 godzinę tygodniowo przeznaczoną na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.
 5. Skreślenia normy umożliwiającej wieloletnie nawiązywanie umów okresowych z nauczycielami, którzy zostali negatywnie zweryfikowani pod kątem przydatności do zawodu.

Poprawki 6. i 7. skreślają przepisy, pozwalające rozszerzyć katalog organizacji wspierających system oświaty, co umożliwi dofinansowanie i finansowanie zwykłych osób fizycznych rządowymi programami wsparcia.

Published in Aktualności
wtorek, 19 lipiec 2022 07:53

INFOMACJA NR 81 z dnia 19 lipca 2022r.

image010

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/07/video-1658235339.mp4

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/07/Przed-rozmowami-z-MeiN-19.07.2022.mp4

19 lipca 2022 r. odbyły się rozmowy MEiN ze związkami zawodowymi ws. projektu tzw. rozporządzenia płacowego określającego wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Minister edukacji podnosi tylko płace początkujących nauczycieli. Bez tej podwyżki ich zarobki (teraz 3079 zł brutto) byłyby w styczniu 2023 r. aż o 304 zł niższe niż płaca minimalna w Polsce!

 

 image011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z propozycją ministra Przemysława Czarnka, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym ma wynieść we wrześniu br. 3424 zł brutto, co oznacza dla stażysty podwyżkę w wysokości 345 zł brutto, a dla kontraktowego – 257 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze pozostałych 80 proc. nauczycieli, czyli mianowanych i dyplomowanych, nie zmieni się (czyli nadal będzie wynosiło odpowiednio – 3597 i 4224 zł brutto).

Podczas rozmów ZNP reprezentował zespół negocjacyjny w składzie: Krzysztof Baszczyński wiceprezes ZG ZNP oraz członkowie Zarządu Głównego ZNP Elżbieta Markowska, Urszula Woźniak i Adam Młynarski.

Przedstawiciele ZNP wnioskowali o 20 proc. wzrost płac wszystkich nauczycieli a nie tylko początkujących!

Wiceminister Dariusz Piontkowski - prowadzący rozmowy z ramienia MEiN poinformował , że nie ma upoważnień i delegacji, by rozmawiać o innych propozycjach płacowych niż to, co zaproponował minister Czarnek w projekcie rozporządzenia. Dlatego ZNP ponownie zwraca się do premiera pana Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne rozmowy.  

Published in Aktualności
piątek, 15 lipiec 2022 07:51

INFORMACJA NR 80 z dnia 15 lipca 2022r.

image014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 lipca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Rada zajmowała się m.in.: stanem wdrażania Krajowego Planu Odbudowy oraz pozostałych programów europejskich z perspektywy 21-27, założeniami projektu budżetu państwa oraz propozycjami średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 i wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023.

W imieniu strony rządowej wypowiadały się: Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Kamila Król Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska, Magdalena Rzeczkowska Minister Finansów oraz Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Podczas debaty strona związkowa zaproponowała wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. do 3450 zł, a od 1 lipca do 3600 zł. w związku z  wysoką inflacją i koniecznością zabezpieczania osób najmniej zarabiających przed negatywnymi skutkami gospodarczymi.

Nie wypracowano wspólnego stanowiska  w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. co oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Published in Aktualności
poniedziałek, 11 lipiec 2022 07:45

INFORMACJA NR 79 z dnia 11 lipca 2022r.

image016image017

 

 

 

 

 

 

 

 

Głos Nauczycielski startuje z kolejną edycją Konkursu Nauczyciel Roku i czeka na zgłoszenia! Ogłasza również Konkurs Nauczyciel Jutr@, organizowany wspólnie z Fundacją Orange.

Jury wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku dwie osoby Wyróżnienia, a pozostała dziesiątka zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku. Celem konkursu jest promowanie świetnych nauczycieli, którzy są autorytetami w swoich środowiskach, pasjonatów, społeczników. Ludzi zaangażowanych w podnoszenie jakości edukacji – znakomitych dydaktyków, ale i wychowawców.

Już po raz drugi zostanie przyznany też Nauczyciela Jutr@  w konkursie organizowanym wspólnie z Fundacją Orange. Jury wybierze 10 finalistów, którzy w swojej pracy wyróżniają się otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym; dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych; wykorzystaniem nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów i uczennic.

Obydwa Konkursy zostaną rozstrzygnięte 11 października br. tradycyjnie już podczas wielkiej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Głos Nauczycielski: Konkurs Nauczyciel Roku 2022 w pigułce

>> Uczestnikiem Konkursu Nauczyciel Roku 2022 może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2022 mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

>> Na zgłoszenia czekamy do 9 września 2022 r. Formularz wraz z załącznikami trzeba wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2022” (liczy się data stempla pocztowego).

>> Udział w Konkursie Nauczyciel Roku 2022 nie wyklucza możliwości udziału w Konkursie Nauczyciel Jutr@. Można zatem startować w jednym z nich lub w obydwu!

Więcej o Konkursie Nauczyciel Jutr@ na: www.glos/nauczycieljutra

Źródło Głos Nauczycielski: Trzy, dwa, jeden… START! Ogłaszamy Konkurs Nauczyciel Roku 2022! Startuje również druga edycja Nauczyciela Jutr@! – Głos Nauczycielski (glos.pl)

Published in Aktualności
poniedziałek, 04 lipiec 2022 07:43

INFORMACJA NR 78 z dnia 4 lipca 2022r.

image020image022

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNP wzywa rząd i MEiN do podjęcia rozmów na temat rzeczywistego wzrostu wynagrodzeń w oświacie. 

W związku z bardzo trudną sytuacją materialną nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami ZNP wystąpił do pana premiera Mateusza Morawieckiego o pilne, niezwłoczne podjęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 20 proc

Efektem polityki edukacyjnej rządu jest zjawisko masowego odchodzenia nauczycieli z zawodu. Braki kadrowe ZNP szacujena ponad 20 tys. osób . 

ZNP zwrócił  się do pana prezydenta, który jest patronem dialogu i ojcem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, o wsparcie rozmów pomiędzy partnerami społecznymi a stroną rządową, bo obecnie tych rozmów nie ma . 

Ostatnie rozmowy na linii MEiN-związki zawodowe miały miejsce 7 grudnia 2021 r. Potem resort edukacji nie chciał już ze związkami rozmawiać.

Transmisja konferencji na związkowym Facebooku:

(20+) ZNP | Facebook

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezydenta, Premiera i ministra edukacji z wnioskiem o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty.

 • ZNP wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników, w tym zwiększenie nie później niż od dnia 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli, o co najmniej 20%.
 • Związek zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną tak, aby jak najszybciej rozwiązać najbardziej palące problemy systemu oświaty.
 • Związek wezwał Ministra Edukacji i Nauki do przestrzegania postanowień § 3 pkt 1 porozumienia zawartego 15 listopada 2002 r. pomiędzy resortem edukacji a Zarządem Głównym ZNP ws. zasad współdziałania MEN ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie, w jakim zobowiązują one MEiN do współdziałania z ZNP w celu poprawy ekonomicznych i bytowych warunków życia pracowników oświaty.
Published in Aktualności
poniedziałek, 04 lipiec 2022 07:40

INFORMACJA NR 77 z dnia 4 lipca 2022r.

image023

Uchwała nr 10/2022 Zarządu Głównego ZNP z 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela

Mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń, jak również narastające problemy szkół i przedszkoli i innych jednostek systemu oświaty będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8 i 11 i ust. 2 Statutu ZNP postanawia:

 • 1

Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników, w tym zwiększenie nie później niż od dnia 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli, o co najmniej 20%.

 • 2

Zwrócić się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną tak, aby jak najszybciej rozwiązać najbardziej palące problemy systemu oświaty.

 • 3

Wezwać Ministra Edukacji i Nauki do przestrzegania postanowień § 3 pkt 1 porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2002 r. pomiędzy resortem edukacji a Zarządem Głównym ZNP w sprawie zasad współdziałania MEN ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie, w jakim zobowiązują one Ministra Edukacji i Nauki do współdziałania z ZNP w celu poprawy ekonomicznych i bytowych warunków życia pracowników oświaty.

 • 4

W razie odmowy podjęcia rozmów przez stronę rządową lub fiaska rozmów strony rządowej ze stroną społeczną upoważnić Prezydium Zarządu Głównego ZNP do:

1) zorganizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej mającej na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu oświaty,

2) zorganizowania i przeprowadzenia po dniu 31 sierpnia 2022 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej obejmującej wszelkie dopuszczone prawem działania, począwszy od oflagowania zakładów pracy, a skończywszy na wejściu w spór zbiorowy.

 • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

 

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 65 gości.

Licznik odwiedzin

232109
Dzisiaj113
Wczoraj201
W tym tygodniu1004
W tym miesiącu2098
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin