Items filtered by date: marzec 2021

poniedziałek, 22 marzec 2021 07:54

INFORMACJA NR 50 z dnia 20 marca 2021r.

50Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.


Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia


Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.


Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.


Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

• ponadpodstawowych,
• szkół dla dorosłych,
• placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.


Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.


Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

/źródło: MEiN - 18 marca 2021r./

Published in Aktualności
poniedziałek, 22 marzec 2021 07:29

INFORMACJA NR 49 z dnia 20 marca 2021r.

491492
Interwencja ZNP w sprawie przedszkoli i placówek pracujących stacjonarnie

Lekarze alarmują ! Coraz więcej dzieci choruje na Covid-19 bezobjawowo zarażając domowników, dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli. Należy wykonywać testy rodzicom i obejmować kwarantanną wszystkich domowników w tym dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Codzienna praca przedszkoli w czasie pandemii Covid -19 coraz trudniejsza. Brakuje nauczycieli i pracowników . Jeden nauczyciel przez 10 godzin dziennie nieustannie pracuje dużą grupą dzieci / ponad 25 /, narażając swoich bliskich. Nieodpowiedzialność rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkoli z wysoką temperaturą, bólami głowy jest nagminna. Znaczna część rodziców przyprowadzająca chore dzieci do przedszkoli pracuje zdalnie lub nie są w stosunku pracy. Niepokojące są również docierające sygnały, że do przedszkoli uczęszczają dzieci, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

ZNP podejmuje kolejną interwencję u Ministra zdrowia – wniosek o objęcie „rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa” nauczycieli i pracowników oświaty pracujących stacjonarnie, którzy nie zostali uwzględnieni w grupie placówek przechodzących na zdalne nauczanie od 20 marca w związku z III falą koronawirusa w Polsce.
Zachowanie reżimu sanitarnego przez 10 godzin pracy z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu jest prawie niemożliwe.

Decyzja o wykluczeniu z tych zasad – m.in. nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne oraz pracowników administracji i obsługi pracujących stacjonarnie – jest głęboko krzywdząca.

ZNP prosi o przedstawienie danych, na podstawie których została podjęta decyzja o wykluczeniu z „rozszerzonych zasad bezpieczeństwa” nauczycieli i pracowników oświaty pracujących stacjonarnie m.in. w przedszkolach, szkołach i ośrodkach specjalnych, szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, wprowadzanych od 20 marca br. w związku z III falą koronawirusa w Polsce.

W listopadzie 2020 roku ZNP wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli min. wprowadzenie : l
o imitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym 2020 r.;
o zakazu przyprowadzania do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie (w większości przypadków dzieci bezobjawowo przechodzą zakażenie);
o bezwzględnej zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.
o zmian zapisu umożliwiającego łączenie grup,

Żadne zasady zwiększające bezpieczeństwo w przedszkolach nie zostały wprowadzone na poziomie centralnym.

Published in Aktualności
poniedziałek, 22 marzec 2021 07:28

INFORMACJA NR 48 z dnia 17 marca 2021r.

481482

 

 

 

 

 

 

 


ZNP za pośrednictwem specjalistów szkolnictwa specjalnego publikuje słabe strony reformy edukacji włączającej, której pilotaż ma rozpocząć się 1 września 2021r.


Dużo niewiadomych dotyczy funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

o jaka będzie rola poradni psychologiczno-pedagogicznych i PCPR?
o kto i na jakich zasadach będzie wydawał orzeczenia o kształceniu specjalnym?
o jakie będą zadania PCPR
o czy PCPR zapewni równy dostęp wsparcia dla uczniów i ich rodziców
o w jaki sposób zostanie zabezpieczona kadra specjalistów
o czy PPP zostaną doposażone w niezbędny nowoczesny sprzęt specjalistyczny i narzędzia do diagnozowania
o czy liczba zatrudnionych specjalistów zapewni równy dostęp uczniom i ich rodzicom
o czy w wyniku przekształcenia nastąpi likwidacja PPP
o jaki status otrzymają pracownicy PPP
o na jakiej podstawie prawnej odbędzie się zatrudnianie pracowników - specjalistów ? (ustawę : Kartę nauczyciela, Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych).

Published in Aktualności
wtorek, 16 marzec 2021 08:12

481482483Published in Aktualności
wtorek, 16 marzec 2021 08:10

INFORMACJA NR 47 z dnia 11 marca 2021r.

471472


473

Opinia do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez zakładowe organizacje związkowe winna dotyczyć przede wszystkim warunków pracy, jakie projektuje dyrektor szkoły na rok szkolny 2021/22 w celu właściwej realizacji zadań statutowych, w tym planowanej liczby godzin do podziału pomiędzy nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
Zwrócić należy szczególną uwagę na rodzaje oraz liczby godzin wszystkich zajęć zaplanowanych w arkuszu do podziału dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, w tym nie tylko obowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględniających podział na grupy, określonych w ramowych planach nauczania, lecz także innych zajęć organizowanych w szkole, w szczególności:
- zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
- zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
- godzin do dyspozycji dyrektora,
- dodatkowych zajęć edukacyjnych przyznanych przez organ prowadzący,
- zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym między innymi:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych ,logopedycznych, terapeutycznych,
d) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i innych zajęć zgodnych z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia.
Należy zaznaczyć, że przedstawiona przez zakładową organizację związkową opinia dotycząca projektu arkusza organizacyjnego szkoły nie jest wiążąca dla dyrektora szkoły. W przepisach prawa ustawodawca nie zobowiązał dyrektora do uzgodnienia arkusza ze związkami, a jedynie do uzyskania opinii.
Materiały w tym zakresie zostały przesłane pocztą elektroniczną do prezesów oddziałów ZNP za pośrednictwem prezesów okręgów ZNP .

Published in Aktualności
wtorek, 16 marzec 2021 08:08

INFORMACJA NR 46 z dnia 3 marca 2021r.

STAROSTWIE Z POMORZA PRZYJĘLI STANOWISKO W SPRAWIE MODELU "EDUKACJA DLA WSZYSTKICH"
461462"Doceniamy edukację włączającą, ale powinna ona funkcjonować na równi ze szkolnictwem integracyjnym czy specjalnym" - to jedno z kluczowych zdań, które padły w stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego z 24 lutego 2021 r. w sprawie projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki - "Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się".
Wskazano, że z jednej strony projekt w ogólnej ocenie można odczytać jako spójny i potrzebny, natomiast z drugiej nie uwzględnia on wszystkich obszarów problematyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub budzi wątpliwości co do propozycji niektórych rozwiązań.


W związku z powyższym Konwent wyartykułował następujące uwagi i sugestie:

1. Konieczność szerszego spojrzenia na edukację włączającą, szczególnie przez pryzmat trudności rozwojowych, zdrowotnych czy sytuacyjno-życiowych dzieci i młodzieży oraz brak odniesienia się do innych form/modeli edukacji dla wszystkich.
2. Nie dookreślono precyzyjnie zasad tworzenia i funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.
3. Nie określono jednoznacznie sposobu finansowania obecności i wspomagania w szkole specjalistów ze szkół/ośrodków specjalnych.
4. Aby mówić o wsparciu w zakresie wysokiej jakości nauczania pilną potrzebą jest podjęcie prac nad podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, aby jej treści można byłoby dostosować do oczekiwań oraz potrzeb dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej.
5. Zaproponowane rozwiązanie organizacji Centrum Dziecka i Rodziny może budzić niepokój i wątpliwości co do jego kompetencji i nie wspomniano o finansowaniu zdań Centrum.
6. Poświęcono wiele uwagi szkolnictwu zawodowemu i rozwoju doradztwa zawodowego, które nadal potrzebuje doskonalenia i przygotowania dobrych specjalistów w powiązaniu z rynkiem pracy.
7. Nie dookreślono zadań opieki następczej po okresie edukacji.
8. W modelu nie dookreślono kwestii modernizacji szkół i aspektu jego finansowania, które pozwolą na zniesienie barier nie tylko architektonicznych - pozwolą na dostęp do nauki wszystkim uczniom.
9. Brakuje lekarzy specjalistów w zakresie wspierania dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Published in Aktualności
wtorek, 02 marzec 2021 14:52

INFORMACJA NR 45 z dnia 2 marca 2021r.

45

 

 

 

 

 

Okręg Pomorski ZNP przygotował ofertę szkoleń dla członków ZNP okręgu pomorskiego / online. Zakres tematyczny szkoleń został opracowany na podstawie konsultacji w środowisku związkowym w okresie styczeń/luty 2021r.

1. Techniki relaksacyjne - warsztaty
Termin: 11 marca 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 8 marca br.).
Prowadzący Pani prof. AWFiS w Gdańsku.
Warsztaty zainspirowane przez Oddziałowych Klub Młodego Nauczyciela w Gdańsku. Szkolenie Warsztaty adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.
Uwaga: Wymagany strój sportowy.

2. Negocjacje dla relacji.
Termin: 15 marca 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 10 marca br.).
Prowadzący Jarosław Kordziński – trener rozwoju osobistego, mediator, tutor, autor wielu znakomitych książek o edukacji.
Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

3. Kompetencje zakładowej organizacji związkowej w stosunku do pracodawcy i samorządu terytorialnego.
Termin: 24 marca 2021 godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 20 marca br.).
Prowadzący Krzysztof Stradomski ZG ZNP – specjalista ds. prawa oświatowego
Szkolenie adresowane do prezesów ognisk i oddziałów ZNP.

4. Regulaminy wynagradzania dla nauczycieli.
Termin: 8 kwietnia 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 6 kwietnia br.)
Prowadząca Dorota Michalak.
Szkolenie adresowane do prezesów oddziałów ZNP.

5. Jak radzić sobie z trudnym rozmówcą ?
Termin: 12 kwietnia 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do dnia 8 kwietnia br.).
Prowadzący Jarosław Kordziński – trener rozwoju osobistego, mediator, tutor, autor wielu znakomitych książek o edukacji.
Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

6. Czas pracy nauczyciela z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Termin: 14 kwietnia 2021r. godz.17.00 (zgłoszenia do dnia 10 kwietnia br.).

Prowadzący Krzysztof Stradomski ZG ZNP – specjalista ds. prawa oświatowego

Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

7. Regulaminy wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi szkół / placówek oświatowych. 

Termin: 22 kwietnia 2021r.  godz.17.00  (zgłoszenia do dnia 21 kwietnia br.)

Prowadząca Dorota Michalak.

Szkolenie adresowane do prezesów oddziałów ZNP i pracowników administracji i obsługi.

8. Ruch kadrowy w oświacie.

Termin: 13 maja 2021r. godz. 16.00 (zgłoszenia do 12 maja br.)

Prowadzący Marcin Szyling – adwokat specjalista ds. prawa oświatowego

Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP .

9. Awans zawodowy.

Termin: 17 maja 2021r. godz. 17.00 (zgłoszenia do 14 maja br.)

Prowadząca Krystyna Laudańska szkoleniowiec, wykładowca WSB w Gdańsku, były dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej przy Pomorskim Kuratorium Oświaty. 

Szkolenie adresowane do wszystkich chętnych członków ZNP.

Published in Aktualności
wtorek, 02 marzec 2021 07:17

INFORMACJA NR 44 z dnia 1 marca 2021r.

421422
RZĄD GRA Z NAUCZYCIELAMI W RULETKĘ !!!!!

Kolejny przykład panującego chaosu ze szczepieniami pracowników oświaty .
Zmiana decyzji z dnia na dzień o zmianie terminu szczepień pracowników oświaty świadczy nie tylko o chaosie w koordynowaniu harmonogramu szczepień , ale również o tym, ze NIKOMU nie zależy na powrocie do nauki stacjonarnej , bezpieczeństwie nauczycieli i pracowników oświaty. Nikt nie jest zainteresowany złagodzeniem skutków III etapu pandemii w Polsce.
Zmienność decyzji w sprawie szczepień jest jedynie dowodem braku odpowiedzialności za los kraju, a dezinformacja i panujący chaos podważają zaufanie społeczeństwa do obecnego rządu.

OŚWIADCZENIE ZNP w związku z decyzjami ws. szczepień.

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 103 gości.

Licznik odwiedzin

218448
Dzisiaj124
Wczoraj171
W tym tygodniu1213
W tym miesiącu3541
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin