Items filtered by date: styczeń 2021

piątek, 29 styczeń 2021 13:42

INFORMACJA NR 23 z dnia 29 stycznia 2021r.

23

Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP informuje :

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje cykl spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.
Do udziału w spotkaniach zaprasza przedstawicieli organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorów/specjalistów ze szkół i placówek specjalnych; dyrektorów/specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, innych zainteresowanych osób i instytucji . Liczba miejsc jest ograniczona.

Głównym celem spotkań jest przekazanie informacji o zasadach tworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zgodnie z opracowanym w projekcie Modelu SCWEW oraz pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW w ramach projektów grantowych.
Regionalne spotkania odbędą się w 16 województwach – organizatorzy Kuratoria Oświaty.


• województwo pomorskie – 15 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30

Informacje o rekrutacji na spotkania będą publikowane na stronie szkolenia.ore.edu.pl.
Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Published in Aktualności
piątek, 29 styczeń 2021 13:01

INFORMACJA NR 22 z dnia 28 stycznia 2021r.

Przedszkola w czasie pandemii
22

Znaczna część nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich i kwarantannach / w tym przede wszystkim nauczycieli wychowania przedszkolnego /. Braki kadrowe w przedszkolach powodują ogromne przeciążenie psychiczne i fizyczne . Praca 10h dziennie przez 5 dni w tygodniu bez zachowania reżimu sanitarnego sprawia , że nauczyciele korzystają ze zwolnień lekarskich.

Jesteśmy po wstępnych konsultacjach z ogniwami ZNP na których poruszamy sprawy dotyczące działań Związku. Wśród przewijających się tematów, którym poświęcamy dużą część czasu są problemy dotyczące warunków pracy i bezpieczeństwa nauczycieli przedszkoli. Należy podkreślić, że nauczyciele wychowania przedszkolnego wyjątkowo dbają o bezpieczeństwo swoich wychowanków i mimo trudnych warunków pracy w okresie pandemii realizują podstawę programową.

Natomiast to co smuci, to fakt , że „Jako jedyni zabiegamy o poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa nauczycieli oraz pracowników przedszkoli, którzy pracują stacjonarnie od maja 2020 roku!” bez wsparcia innych oświatowych związków zawodowych.

Published in Aktualności
piątek, 29 styczeń 2021 13:00

INFORMACJA NR 21 z dnia 28 stycznia 2021r.

21

Rada Dialogu Społecznego o edukacji
Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w dniu 28 Prezes ZNP Sławomir Broniarz z troską mówił między innymi o : niewydolnym systemie zdalnego nauczania, powrocie uczniów do szkół bez zabezpieczenia im odpowiednich warunków do nauki, zagrożeniu bezpieczeństwa nauczycieli i pracowników oświaty - braku testów i odwlekanie terminu szczepień, braku zapowiadanych zmian podstawy programowej, wzroście wynagrodzeń, statusie zawodowym nauczycieli, możliwościach przejścia na nauczanie hybrydowe (wspólny wniosek ZNP i OSKKO), sytuacji nauczycieli i pracowników przedszkoli. Poruszył problem planów resortu edukacji w zakresie edukacji włączającej oraz odniesie się do bieżącej sytuacji w oświacie

Published in Aktualności
piątek, 29 styczeń 2021 12:58

INFORMACJA Nr 20 z dnia 27 stycznia 2021r.

20

Nauczyciele świetlic wskazują na problemy związane z przekroczeniami liczby uczniów w świetlicach szkolnych.

Ogniwa ZNP okręgu pomorskiego przekazują informacje o warunkach nauki, uczniów, pracy nauczycieli w kontekście zachowania reżimu sanitarnego wg zaleceń MZ, MEiN, sygnalizują problemy w zakresie realizacji zajęć w formie stacjonarnej (klasy I-III) oraz zdalnej po feriach zimowych :
- brak możliwości trzymania reżimu sanitarnego w klasach licznych /powyżej 26 uczniów/
- nie ma możliwości , aby w jednym oddziale klasowym uczył jeden nauczyciel ( dochodzi anglista i katecheta)
- dzieci po skończonych lekcjach przechodzą do świetlicy, w której są uczniowie z kilku klas / czas wspólnego przebywania od 2 do 3 godzin/
- dzieci "mieszają się" na stołówkach i szatniach
- w większości szkołach plan lekcji został niezmieniony i wszystkie klasy przychodzą na jedną godzinę
- brak dodatkowych etatów , aby podzielić uczniów do wolnych klas lekcyjnych i zapewnić odpowiednią opiekę
- problem z zapewnieniem opieki dla uczniów klas IV-VIII, którzy przychodzą uczyć się w szkole z powodu braku sprzętu i internetu w domu / absencja chorobowa nauczycieli, kwarantanna
-problemy z łączem internetowym i dostępem do komputera w rodzinach wielodzietnych
- przez wyłączone kamerki i głośniki uczniowie połowicznie uczestniczą w lekcji, albo wcale - brak ujednolicenia w tym zakresie
- pozostaje problem z logowaniem, wylogowywaniem się uczniów w czasie lekcji
- uczniowie nie uczestniczą podczas całej lekcji "zamrażają "obraz w kamerce
- różny czas trwania lekcji / w niektórych szkołach, jedni nauczyciele prowadzą lekcje 30 min. w innych 45 min.
- dowóz dzieci do szkół autobusami szkolnymi ( wszystkie klasy dowożone są w jednym autobusie )
- w związku z zakażeniem wirusem COVID -19 stwierdzonego u nauczyciela mającego zajęcia we wszystkich klasach I - III, zostaje odizolowana tylko JEDNA klasa ( kwarantanna )
- powrót uczniów kl. I-III po nauce zdalnej pokazał ogrom zaległości ( uczniowie kl. I ) mają problem z poprawnym odtwarzaniem kształtu liter i ich łączeniem), estetyka zeszytów i ćwiczeń jest przerażająca ( olbrzymia różnica między uczniami którzy mieli ,,wsparcie osób")

Published in Aktualności
piątek, 29 styczeń 2021 07:26

INFORMACJA NR 24 z dnia 29 stycznia 2021r.

241242Nie ma dzieci, są ludzie
Janusz Korczak

27 stycznia br. z ramienia Okręgu Pomorskiego ZNP wzięłam udział w e-seminarium „DZIECKO JAKO ŚWIADEK HISTORII” z okazji 76. rocznicy Wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz 27 stycznia 2021 r
Organizatorzy : nauczycielskie związki z Izraela (ITU), Niemiec (GEW i VBE) oraz z Polski (ZNP). przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta. W seminarium udział wzięło 138 osób m.in. z Polski, Niemiec, Izraela, Czech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Belgi, Holandii, Dani, Hiszpanii, USA, Rosji, Południowej Afryki. Miałam okazję wysłuchać 14 znakomitych ekspertów i doświadczonych nauczycieli z Izraela, Niemiec i Polski. Relację z wydarzenia umieściły międzynarodowe nauczycielskie organizacje m.in.: Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki, społeczny partner Komisji Europejskiej i europejska struktura Międzynarodówki Edukacyjnej https://www.csee-etuce.org/en/news/etuce/4228-teaching-the-holocaust-a-common-responsibility oraz sama Międzynarodówka Edukacyjna 76th anniversary of Auschwitz liberation: German, Israeli, and Polish trade unions unite to say “Never again” (ei-ie.org).
Od 8 lutego zapis seminarium będzie dostępny on-line na stronach w języku polskim, hebrajskim i niemieckim oraz z napisami angielskimi i polskimi.
Relacja Głosu Nauczycielskiego z seminarium

Published in Aktualności
środa, 27 styczeń 2021 07:11

INFORMACJA NR 19 z dnia 25 stycznia 2021r.

1234


W związku z podaną Informacją Nr 11 z dnia 18 stycznia 2021 www.pomorskie.znp.edu.pl w sprawie edukacji włączającej i poruszenie wśród nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkolnictwie specjalnym i poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz problemami funkcjonowania przedszkoli i ich pracowników w związku z pandemią COVID-19 Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP w ramach działań statutowych związku organizuje :
3 lutego godz.16.00 - spotkanie online ze specjalistami szkolnictwa specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych i nauczycieli , dyrektorów przedszkoli:
„Zagrożenia wynikające z proponowanych zmian w edukacji włączającej”.
Organizatorami spotkania są Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP w Słupsku.
22 lutego godz. 17.00 – spotkanie online nauczycieli i dyrektorów przedszkoli .
„ Problemy funkcjonowania przedszkoli i ich pracowników w okresie pandemii COVID-19 „
Organizatorem spotkania jest Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP.
Materiały ze spotkań online zostaną opublikowane na stronie www.pomorskie.znp.edu.pl

Jednocześnie informuję, że w/w problemy były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Ochrony Pracy przy ZG ZNP - online /26 stycznia 2021r./

Published in Aktualności
czwartek, 21 styczeń 2021 07:26

INFORMACJA NR 18 z dnia 20 stycznia 2021r.

1818b“Mamy wiele do zrobienia, wiele do naprawienia, wiele do uleczenia, wiele do zbudowania i wiele do zyskania. Potrzeba nam jedności.”

Prezydent Stanów Zjednoczonych - Joe Biden

Published in Aktualności
czwartek, 21 styczeń 2021 07:26

INFORMACJA NR 17 z dnia 20 stycznia 2021r.

17Coraz bardziej oddala się termin szczepień nauczycieli. Dziś okazało się, że w swojej grupie będą zaszczepieni dopiero w trzeciej kolejności, choć i to nie jest do końca pewne. Michał Dworczyk, który koordynuje Narodowy Program Szczepień poinformował dziś na konferencji prasowej o zmianie kolejności szczepień w ramach etapu I. W związku ze zbyt małą liczbą szczepionek grupa pierwsza została podzielona na trzy podgrupy. W podgrupie A są seniorzy 60 +, w podgrupie B znalazły się osoby z chorobami przewlekłymi, a w podgrupie C służby mundurowe (w tym między innymi agenci CBA, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, prokuratorzy czy asesorzy prokuratury) i nauczyciele. Choć tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy ci ostatni są rzeczywiście brani pod uwagę.

Published in Aktualności
środa, 20 styczeń 2021 08:03

INFORMACJA NR 16 z dnia 19 stycznia 2021r.

16


Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. możliwości wprowadzania hybrydowej edukacji przez dyrektorów szkół i placówek (19.01.2021)

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty występują o zmianę przepisów prawa w zakresie rozszerzenia autonomii dyrektora w kwestii przechodzenia szkół i placówek na hybrydowe nauczanie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Jednak decyzję w tym zakresie może podjąć za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


Zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, od początku domagały się zawarcia w przepisach prawa regulacji uprawniającej dyrektora do wprowadzenia hybrydowej edukacji, która pozwoli na elastyczną organizację pracy szkoły i placówki w okresie zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, bez uzależnienia tej decyzji od opinii sanepidu. Możliwość podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć i wprowadzeniu przez dyrektora hybrydowej nauki będzie miała charakter prewencyjny i pozwoli na zamienną pracę klas i oddziałów (stacjonarną i zdalną), co bez wątpienia zmniejszy liczbę uczniów na korytarzach, w toaletach, stołówkach, świetlicach oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły (placówki).


Naszym zdaniem dyrektor, odpowiadający za funkcjonowanie szkoły (placówki) w każdym aspekcie jej działalności, legitymuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym podjęcie decyzji w przedstawionej sprawie. Zwracamy się o pilne podjęcie prac nad zmianą przepisów prawa.


Prezes OSKKO                                                                                                                Prezes ZNP

Ewa Halska                                                                                                             Sławomir Broniarz

Published in Aktualności
środa, 20 styczeń 2021 07:56

INFORMACJA NR 15 z dnia 18 stycznia 2021r.

15

 

 

 18 stycznia powrót uczniów klas nauczania początkowego /1-3/ do szkół przy dalszym zachowaniu zasad bezpieczeństwa wg wytycznych MZ i MEN.

Czy w dalszym ciągu nauczyciele i borykają się z ich zachowaniem? Zapewne tak , ponieważ zależy to od kubatury budynków, liczby uczniów, kadry pedagogicznej, pracowników obsługi. Jak pokazały wstępne dane po przeprowadzonych badaniach pracowników, spora ich część przebywać będzie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie. Nauczyciele więc , aby zrealizować podstawy programowe pracować będą na pełnych obrotach z godzinami ponadwymiarowymi włącznie / przypominam ODPŁATNIE – nie w ramach wolontariatu, nie społecznie. Wielu nauczycieli oprócz realizacji swoich obowiązków w szkole pracują również on-line. Radość uczniów i nauczycieli z powrotu do szkół jest olbrzymia, chociaż z dużym niepokojem o zdrowie własne i swoich rodzin , uczniów i ich bliskich.
Do siedziby okręgu pomorskiego docierają sygnały o przepełnionych świetlicach szkolnych, protestach rodziców domagających się powrotu do szkół uczniów klas starszych.
Napiszcie do nas : o korzystnych lub niekorzystnych zmianach w organizacji pracy szkoły, czy pracujecie hybrydowo - łączycie zajęcia stacjonarne i online, czy bańki o których mówi MEiN są możliwe do wprowadzenia, jak działają świetlice szkolne, czy realizacja godzin ponadwymiarowych jest odpłatna , w jakich nastrojach wróciliście do swoich szkół ?????
Zwracam się również z gorącą prośbą o zadawanie prac domowych z umiarem i zachowanie umiaru w organizacji sprawdzianów i klasówek, aby nie wprowadzać dodatkowych niepokoju i zbędnych napięć wśród uczniów i ich rodziców.

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 47 gości.

Licznik odwiedzin

218449
Dzisiaj125
Wczoraj171
W tym tygodniu1214
W tym miesiącu3542
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin