Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Gdańsku.

FOTO  Elzbieta Markowska

Elżbieta Markowska  od 2002r. – nadal pełni funkcję Prezesa Okręgu Pomorskiego ZNP z siedzibą w Gdańsku. Członkini Prezydium /od 2006 -2010; 2014-2019/  i Zarządu Głównego ZNP  z siedzibą w Warszawie (od 2002r. – nadal ); Rady Wojewódzkiej OPZZ – Branża Oświata (od 2018r. pełni funkcje wiceprzewodniczącej );  dyrektor Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP  – filia Gdańsk ( od 2009r. – nadal ); członkini  Pomorskiej Rady Oświatowej przy Urzędzie Marszałka Województwa Pomorskiego (od 2015r. – nadal); komisji:   stypendialnej dla uczniów i młodzieży województwa pomorskiego;  konkursowych na stanowiska dyrektorów organizowanych przez gminy i województwo pomorskie; przyznawania stopni awansu zawodowego dla nauczycieli. Była inicjatorką  organizacji  Konkursu  „Najlepszy Nauczyciel Pomorza” przy Urzędzie Marszałkowskim (2016) – członkini Kapituły przyznającej wyróżnienia najlepszym nauczycielom roku województwa pomorskiego. Zainicjowała  wyróżnienia najlepszych nauczycieli Medalami Wojewody Pomorskiego „Za zasługi dla pomorskiej  edukacji „(2010). Jest  ekspertem  ds. oświaty  w Radzie Dialogu Społecznego województwa pomorskiego (od 2002r. – nadal );  Wykładowczyni  na Studiach Podyplomowych GWSZH oraz WSSE w Gdańsku. Jako nauczycielka , później jako dyrektor OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk była koordynatorką praktyk pedagogicznych studentów studiów pedagogicznych w szkołach ćwiczeń oraz słuchaczy kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Pełniła funkcję w nadzorze pedagogicznym jako wieloletnia wicedyrektor ds. pedagogicznych (1990-2002). Wspólnie z wizytatorami Gdańskiego Kuratorium Oświaty zainicjowała i założyła  Trójmiejski Klub Dyskusyjny Nauczycieli w Sopocie; z dyrektorami   i nauczycielami gdańskich szkół  reaktywowała Wojewódzki Oddział OMEP z siedzibą  w Gdańsku. Jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej  prowadziła szereg zajęć otwartych dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli, organizowanych w ramach zespołów samokształceniowych, konferencji makro  i mikroregionów  kraju. Jako członek Prezydium ZG ZNP była uczestniką wyjazdów studyjnych „Rola związków zawodowych w krajach UE . Uprawnienia i kompetencje, struktura organizacyjna, finansowanie działalności związkowej”  Niemcy – Frankfurt /2018/, Bruksela /2016/, Oslo – Norwegia /2015/.  Organizatorka wyjazdów studyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych krajów Unii Europejskiej:  Stockholm - Szwecja /2015/, Oslo - Norwegia /2015/, Dania /2010/. Z ramienia RK OPZZ współuczestniczyła w międzynarodowych projektach „W przestrzeni  budowania  dialogu społecznego, jako podstawowego narzędzia  demokracji i  współpracy z partnerami społecznymi „ : Niemcy  w Gdańsku /2017/, Budapeszt - Węgry /2016/.  Organizatorka Seminarium polsko-litewskiego „Sladami polskiej historii”. /2018/.

Uczestniczyła w panelu eksperckim „Partycypacja  przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa” /2018/.

W ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego ukończyła szkolenie „ Suweren konsultuje - dobre prawo buduje” – Moduł I Główne źródła , sposoby wyszukiwania, mechanizmy tworzenia; Moduł  II  Konsultacje i dialog społeczny. Efektywne planowanie i realizacja procesu. Interesariusze. Komunikacja; Moduł III  Formy organizowania aktywności społecznej oraz jej  finansowanie. Monitorowanie finansów publicznych przeznaczonych na oświatę /2019/.

Uzyskała certyfikat „ Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik procesowy” /2014/,   tytuł : Rzecznika praw pracowniczych Związku Nauczycielstwa Polskiego /2017/.

Reprezentowała związki zawodowe zrzeszone w OPZZ  na  Światowym Kongresie Związków Zawodowych  Vancouver - Kanada /2014/.   

Ukończyła różnorodne formy doskonalenia zawodowego oraz kursy kwalifikacyjne nadające dodatkowe kwalifikacje z zakresu: terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki; studia podyplomowe z zakresu  organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, doradztwa zawodowego i edukacyjnego.  

Była uczestniczką:  szkoleń - „ Interaktywny system edukacyjny/2015/, „Kształcenie zawodowe według programów modułowych” /2008/, „Rozwój zawodowy, a procedury awansu” /2005/, „Podstawy umiejętności negocjacyjnych i sposoby ich przeprowadzania”/2000/, „ Zarzadzanie placówką oświatową w okresie wdrażania reformy”/1999/; warsztatów dot. problematyki integracji europejskiej i animacji działań proeuropejskich” /1999/  oraz  seminariów - „Uczeń z doświadczeniami migracji   w szkole – zarządzanie i organizacja procesu edukacji i integracji „ /2017/, „  Bezpieczeństwo i higiena pracy dla kierujących pracownikami”/2016/,

Inicjatorka i organizatorka  ogólnopolskich konferencji m.in: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Integracja i/czy inkluzja?” /2015/.

Współorganizatorka debat, konferencji , szkoleń dla nauczycieli, radnych samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Organizatorka konkursu „Najlepszy Absolwent Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego” (2002 – 2016); oraz  inicjatorka i współorganizatorka  POMORSKICH ZLOTÓW  dla czynnych pracowników oświaty  (od 2015 – nadal ) i emerytowanych nauczycieli ZNP (od 2002- nadal). Zainspirowała  powołanie Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela przy Zarządzie Okręgu Pomorskiego  Związku Nauczycielstwa Polskiego  (2016r. – nadal ). Zaangażowana w pomoc : rodzinom i szkołom polskim na Litwie – rejonu solecznickiego (od 2010 – nadal); poszkodowanym mieszkańcom  na skutek „sierpniowej nawałnicy na Pomorzu„ (2017) ;  czynnie wspiera akcje charytatywne oraz pomocy osobom chorym.

Inicjatorka i organizatorka szkoleń dla aktywu związkowego z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa związkowego.

Za pracę na rzecz  Związku Nauczycielstwa Polskiego odznaczona : Złotą Odznaką ZNP; z okazji 110 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w podziękowaniu  za krzewienie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego  otrzymała wyróżnienie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej /2016/; za zaangażowanie  na rzecz pomorskiej edukacji wyróżniona została De nihilo nihil fit. (łac.) - „Nic się z niczego nie rodzi„ przez  Marszałka Województwa Pomorskiego (2014r.)  / tłumaczenie : „ Nic nie powstaje z niczego, podobnie jak coś nie przechodzi w nic ”/.  za wyróżniającą pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną otrzymała nagrody:  Prezydenta Miasta Gdańska, dyrektora szkoły / placówki ; za całokształt pracy zawodowej  i społecznej  została odznaczona  Medalem Komisji Edukacji Narodowej;  

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 153 gości.

Licznik odwiedzin

148873
Dzisiaj53
Wczoraj154
W tym tygodniu502
W tym miesiącu3784
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin