ZDECYDOWANIE
NAJLEPSZA
PRZYNALEŻNOŚĆ

JAKOŚĆ JEST NIE TYLKO NASZYM STANDARDEM,
TO JEST RÓWNIEŻ KIERUNEK NASZEGO DZIAŁANIA

NASZE INNOWACJE STARTUJĄ Z MARZENIAMI I PLANEM

PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA DLA ODWAŻNYCH

ZNP - NAJLEPSZA DROGA DO STARTU

DLATEGO WARTO BYĆ W ZNP

MASZ POMYSŁ - ZREALIZUJ GO DZISIAJ!!!

WAŻNE TERMINY:
23-28 sierpnia 2022r. ZAKOPANE - szkolenie prezesów oddziałów ZNP okręgu pomorskiego
10 września 2022r. ZAŁAKOWO NA GWIZDÓWCE” - ZNP V POMORSKI ZLOT PRACOWNIKÓW OŚWIATY
20 września 2022r. ZAŁAKOWO NA GWIZDÓWCE” - ZNP XVIII POMORSKI ZLOT SENIORÓW
POLECANE ARTYKUŁY:

 

5

ZDECYDOWANIE NAJLEPSZA PRZYNALEŻNOŚĆ
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  JESTEŚMY
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.
  Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela).
  Cenimy współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

  CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych wynagrodzeń

  PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację
  Odchudzenie podstaw programowych
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

  BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy

  INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

  OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Bogatą ofertę szkoleń, wymianę doświadczeń
  Wydawnictwa

  WIERZYMY w :
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa

  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego

  Dołącz do nas!

 • 481482483 • YOUTUBE ZNP przedstawia

  482


 • Działania ZNP na rzecz wzrostu płac

  image002

 • INFORMACJA NR 104 z dnia 21 września 2022

  image001

  Ministerstwo edukacji stale posługuje się w debacie publicznej wykresami przedstawiającymi średnie wynagrodzenie nauczycieli nie informując, że jest to termin stworzony na potrzeby księgowych a nie średnia pensja!

  To teoretyczna konstrukcja prawna składająca się z wielu elementów, których część nawet nie jest wynagrodzeniem, jak odprawy emerytalne i rentowe. Średnie wynagrodzenie jest przez to sztucznie zawyżone (i dlatego chętnie pokazywane przez MEiN, co widzimy oglądając resortowe prezentacje i grafiki).

  Średnie wynagrodzenie nauczycieli to nie średnia, którą znamy z lekcji matematyki!

  Kwot średniego wynagrodzenia nauczycieli tych w żaden sposób nie można utożsamiać z nauczycielską pensją.

  Wynagrodzenie średnie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie są określone w Karcie Nauczyciela. Indywidualna pensja nauczyciela, wypłacana co miesiąc, nigdy nie obejmie wszystkich składników wchodzących w skład tzw. średniego wynagrodzenia, ponieważ żaden nauczyciel nigdy nie otrzymuje jednocześnie wszystkich składników płacowych, określonych w pragmatyce nauczycielskiej.

  W skład średniego wynagrodzenia wchodzi jednocześnie odprawa emerytalna dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Jest oczywistym, że ten sam nauczyciel nie może jednocześnie nabyć prawa do obu składników.

  Znaczna część składników tzw. średniego wynagrodzenia w świetle przepisów prawa pracy w ogóle nie stanowi wynagrodzenia, ze względu na to, że na ich socjalny charakter. Tego rodzaju świadczeniem jest np. odprawa emerytalna (rentowa) czy też odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Są to składniki wypłacane okazjonalnie w związku z wystąpieniem określonej sytuacji faktycznej (rozwiązanie stosunku pracy, przejście na emeryturę). Tym samym składniki te nie mogą być utożsamiane z comiesięcznymi zarobkami (pensją) nauczyciela.

  W skład tzw. średniego wynagrodzenia wlicza się również dodatki funkcyjne i motywacyjne należne nie nauczycielom, a kadrze kierowniczej – dyrektorom i wicedyrektorom szkół, za pracę nienauczycielską, oraz tylko tym nauczycielom, którzy pełnią np. funkcje wychowawcy czy mentora. 

  Tzw. średnie wynagrodzenie obejmuje ponadto świadczenia wypłacane nie co miesiąc, takie jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia wypłacane raz na 5 lat, jak nagroda jubileuszowa, czy też świadczenia wypłacane incydentalnie, jak nagrody za osiągnięcia w pracy. 

  Największy wpływ na sztuczne zawyżenie tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela ma wynagrodzenie za pracę powyżej pełnego etatu, a więc wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (zwiększony wymiar czasu pracy).

  Zatem tzw. średnie wynagrodzenie jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, zdefiniowaną ustawowo, a nie realną pensją otrzymywaną co miesiąc przez nauczyciela.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od września 2022 r.:

  • początkujący 3424 zł brutto
  • mianowany 3597 zł brutto
  • dyplomowany 4224 zł brutto

  image003

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • INFORMACJA NR 103 z dnia 20 września 2022

   

  image005

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Minister Przemysław Czarnek zarzucił nam, że nie protestowaliśmy przed rządami jego partii, czyli przed rokiem 2016.

  20 września 2022 r. w radiowym wywiadzie (PR24) minister Czarnek powiedział: „Gdzie był Związek Nauczycielstwa Polskiego przed 2016 rokiem i dlaczego nie protestował?” Otóż #ZNP protestował przed rokiem 2016. Może wówczas pan minister nie interesował się edukacją, bo nie był jeszcze ani posłem, ani wojewodą. Dlatego przygotowaliśmy skrót najważniejszych akcji protestacyjnych od 2008 r.:

  AKCJE PROTESTACYJNE ZNP OD 2008 ROKU

  • 18 stycznia 2008 r. ogólnopolska manifestacjaw Warszawie (podczas której domagaliśmy się podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, utrzymania uprawnień emerytalnych, odstąpienia od planów decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli, upowszechnienia wychowania przedszkolnego, rezygnacji z planów wprowadzenia tzw. bonu oświatowego, powołania Krajowej Rady Edukacyjnej z udziałem partnerów społecznych)
  • 8 kwietnia 2008 r. pogotowie protestacyjnew ogniwach ZNP
  • 9 – 16 maja 2008 r. referenda strajkowe
  • 27 maja 2008 r. ogólnopolski STRAJKpracowników oświaty
  • 1 września 2008 r. pikieta przed gmachem MEN jako wyraz protestu wobec prywatyzacji oświaty, likwidacji nauczycielskich uprawnień, niskich podwyżek płac
  • 5 listopada 2008 r. wspólna pikieta z FZZ i Solidarnością przed Sejmem
  • 19 listopada 2008 r. pikieta ZNP, oświatowej Solidarności i FZZ przed Sejmem
  • 14 czerwca 2010 r. demonstracja ZNPw Warszawie
  • 18 listopada 2013 r. Ogólnopolska Akcja Protestacyjna„Dość tego!” jako reakcja ZNP na projektowane przez rząd zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela
  • 18 – 23 listopada 2013 r. oflagowanie budynków szkół i placówek
  • 23 listopada 2013 r. ogólnopolska manifestacjaZNP w Warszawie
  • 18 kwietnia 2015 r.ogólnopolska manifestacja ZNP nauczycieli i pracowników oświaty
  • 19 maja 2015 r. pikieta ZNPpodczas obrad rządu – sprzeciw wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez minister edukacji.

  Polecamy artykuł:

  Czarnek rozpowszechnia fejki o roli ZNP w okresie rządów PO-PSL. Przypominamy, jak było naprawdę – Głos Nauczycielski (glos.pl)

 • INFORMACJA NR 102 z dnia 19 września 2022

  image008image009 

   

   

   

   

   

   

   

  – Miasteczko edukacyjne w Warszawie, pikieta nauczycieli i pracowników oświaty oraz nauki i szkolnictwa wyższego 15 października w stolicy i różne akcje protestacyjne w regionach, w tym np. rezygnacja z używania własnego sprzętu w pracy. Takie m.in. działania przeprowadzimy w najbliższych tygodniach – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz po posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP w Warszawie 19 września 2022 r.  

  Konferencję prasową ZNP można obejrzeć na Facebooku tutaj:

  https://www.facebook.com/znpedupl/videos/956957995696398

  image011

 • INFORMACJA NR 101 z dnia 15 września 2022

  image013image015

   

   

   

   

   

   

   

   

  15 września 2022 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Zadaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty. 

  Decyzję o utworzeniu komitetu podjęto “mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń oraz narastające problemy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, jak również brak adekwatnych działań ze strony Rządu RP, które umożliwiłyby zahamowanie tych procesów”. Porozumienie w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego zostało zawarte pomiędzy:

  • Związkiem Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez Sławomira Broniarza Prezesa ZNP i Krzysztofa Baszczyńskiego wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP 
  • a ogólnopolskimi związkami zawodowymi systemu oświaty zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych reprezentowanymi przez Sławomira Wittkowicza Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” i Ewę Tatarczak przewodniczącą Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.

  Umawiające się strony są otwarte na przystąpienie do porozumienia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

  Transmisja konferencji prasowej na związkowym Facebooku: 

  https://www.facebook.com/znpedupl/videos/607657491056745

  POROZUMIENIE: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/09/Porozumienie-MKP-15.09.2022.pdf

  Uchwała nr 22/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego

  Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela Prezydium ZG ZNP postanawia:

  §1

  Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji.

  §2

  Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy.

  §3

  Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

  za Prezydium Zarządu Głównego ZNP Sławomir Broniarz /-/ Prezes ZNP

   

   

   

 • INFORMACJA NR 100 z dnia 13 września 2022

  image017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Minister Edukacji i Nauki w dalszym ciągu atakuje ZNP.

  “Ludzie z ZNP nie chcą zrobić żadnych zmian w Karcie Nauczyciela. Nie chcą zlikwidować Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela jest szkodliwa dla nauczycieli!” Ministrowi polecamy krótki film „Karta Nauczyciela. Fakty i mity”.

   https://youtu.be/DcIGeDlT3dk

  Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek Radio Zet, 13.09.2022

   ZMIANY W KARCIE

  Jak minister edukacji chciał zmienić Kartę Nauczyciela?

  W 2021 roku przedstawił swoje propozycje polegające na podniesieniu pensum o 4 godziny i wprowadzeniu 8 dodatkowych godzin. 

  Propozycje MEiN z 2021 roku :

  • podniesienie pensum o 4 godziny i proporcjonalny do większej liczby godzin wzrost wynagrodzeń,
  • likwidacja dodatku uzupełniającego,
  • zastąpienie średnich wynagrodzeń przeciętnym wynagrodzeniem opartym o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej przez Sejm,
  • nowy awans i nowa ocena pracy,
  • nowy urlop (50 dni),
  • likwidacja tzw. dodatku na start,
  • zmniejszenie środków na dodatek wiejski (300 zł na zatrudnionego),
  • mniejszy odpis na fundusz socjalny,• wprowadzenie obowiązkowych 8 godzin poza pensum – powrót do godzin „karcianych”.

  Takie zmiany w Karcie odrzuciły wszystkie związki zawodowe.

   PODWYŻKI

  Minister edukacji: Wynagrodzenia wzrosną łącznie rok do roku o 1240 zł brutto miesięcznie i 814 zł brutto dla najlepiej zarabiających. Podwyżka wynagrodzenia dla najmniej zarabiających będzie wynosiła 35% rok do roku.

  TAK JEST 

  Tak rosną wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli – są to stawki corocznie określane przez ministra edukacji w tzw. rozporządzeniu płacowym.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w 2021 roku (nauczyciele po studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym):

  • stażysta 2949 zł brutto
  • kontraktowy 3034 zł brutto
  • mianowany 3445 zł brutto
  • dyplomowany 4046 zł brutto

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od września 2022 r.:

  • początkujący 3424 zł brutto 
  • mianowany 3597 zł brutto 
  • dyplomowany 4224 zł brutto 

  Pensje zasadnicze nauczycieli w 2021 roku nie wzrosły. 

  Pensje zasadnicze nauczycieli wzrosły w maju 2022 roku o 4,4%, a we wrześniu wzrosły tylko pensje początkujących nauczycieli z 3079 zł do 3424 zł brutto (aby płace początkujących nauczycieli nie były niższe od pensji minimalnej w Polsce). 

  Inflacja w Polsce przekroczyła 16% w sierpniu br. 

  BRAKI KADROWE 

  Minister Czarnek: Chciałbym, żeby nauczyciele w końcu sobie uświadomili, że w sytuacji kiedy jest półtora miliona dzieci mniej a ich jest więcej, nie będzie tak, że będą uczyć tylko jednego przedmiotu i 18 godzin. 

  TAK JEST 

  Panie Ministrze, nauczyciele pracują 40 godzin, bo taki jest tygodniowy czas pracy nauczycieli. Część tej pracy zabierają do domu, bo w szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych i potrzebnego sprzętu. 

  Natomiast z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych, średni tydzień pracy nauczyciela to 47 godzin. Natomiast nauczyciele w ramach swojej pracy wykonują aż 54 czynności! 

  Pensum jest zróżnicowane i wynosi od 18 do 30 godzin w zależności od stanowiska.

  Panie Ministrze, każda godzina prowadzonej przez nauczyciela lekcji wymaga określonego stałego nakładu pracy pozalekcyjnej. Im więcej godzin tablicowych, tym więcej czasu nauczyciele poświęcają na czynności takie jak przygotowanie lekcji, sprawdzanie prac, tworzenie dokumentacji.

 • INFORMACJA NR 99 z dnia 6 września 2022

  image008

   

   

   

   

   

   

   

   

  List ZNP do Premiera RP ws podwyżek dla nauczycieli i rozbieżności miedzy projektem budżetu a deklaracjami MEiN.

  5 września 2022 r. na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił uwagę na rozbieżności w danych, które przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w zderzeniu z projektem budżetu państwa na rok 2023.

  • 23 sierpnia br. Przemysław Czarnek zaproponował przedstawicielom związków zawodowych podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 9 proc. od 1 stycznia 2023 r. (kwota bazowa miała wynosić 4 025,87 zł).
  • Tydzień później rząd ogłosił, że ma to być 7,8 proc. od 1 stycznia.
  • Teraz się okazuje, że projekt budżetu skierowany do Rady Dialogu Społecznego nie zakłada żadnej podwyżki. Zaproponowano w nim kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 693,46 zł, co stanowi wysokość kwoty bazowej ustalonej dla nauczycieli na zasadzie art. 93a KN, a więc stawki średniego wynagrodzenia podwyższonej od 1 maja br. o 4,4 proc.

  Oznacza to, że zgodnie z projektem budżetu państwa stawki wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. nie ulegną zmianie, pozostając na poziomie obowiązującym od 1 maja br.

  Konferencję prasową ZNP można obejrzeć tutaj:

  https://www.facebook.com/znpedupl/videos/1083718305851016

  Po konferencji prasowej Związek wystąpił do Premiera z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem budżetu a deklaracjami ministra edukacji oraz o zobowiązanie Ministra Edukacji i Nauki do uzgodnienia z Ministrem Finansów wspólnego stanowiska odnośnie ustalenia wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli oraz wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023.

  WNIOSEK ZNP DO PREMIERA (5 września 2022 r.)

  Szanowny Pan 

  Mateusz Morawiecki

  Prezes Rady Ministrów

  Związek Nauczycielstwa Polskiego na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy o Radzie Ministrów – dalej u.r.m., występuje do Prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie Ministra Edukacji i Nauki do przedstawienia informacji odnośnie prac resortu edukacji w zakresie ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej państwa, a także planowanej wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023.  

  Związek Nauczycielstwa Polskiego prosi o udostępnienie treści ww. dokumentacji i informacji przedłożonych przez MEiN.

  Jednocześnie ZNP występuje do Prezesa Rady Ministrów o zarządzenie na podstawie art.  5 pkt 3 u.r.m. uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów, tj. Ministra Finansów i Ministra Edukacji i Nauki odnośnie ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej państwa, a także wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023.

  Uzasadnienie

  W dniu 23 sierpnia br. Minister Edukacji i Nauki zaproponował oświatowym związkom zawodowym podniesienie kwoty bazowej dla nauczycieli o 9% od stycznia 2023 roku, a więc kwota bazowa zgodnie z deklaracją resortu edukacji miała wynosić 4 025,87 zł. Propozycja Ministra Edukacji i Nauki padła podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

  Tymczasem w treści art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 693,46 zł, co stanowi wysokość kwoty bazowej ustalonej dla nauczycieli na zasadzie art. 93a KN, a więc stawki średniego wynagrodzenia podwyższonej od 1 maja br. o 4,4%. Oznacza to, że zgodnie z projektem budżetu państwa stawki wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. nie ulegną zmianie, pozostając na poziomie obowiązującym od 1 maja br.

  Z tego względu ZNP występuje do Prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie Ministra Edukacji i Nauki do uzgodnienia z Ministrem Finansów wspólnego stanowiska odnośnie ustalenia wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli oraz wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023. Obecnie informacje przekazywane przez resort edukacji nauczycielom i partnerom społecznym są niespójne i mylące.

  Z poważaniem,

  Sławomir Broniarz /-/

  Prezes ZNP

 • INFORMACJA NR 98 z dnia 5 września 2022

   image026

  Domagamy się 20% podwyżek dla wszystkich nauczycieli jeszcze w tym roku.  Niskie pensje są powodem braków kadrowych w szkołach i przedszkolach.  Aktualnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi 3424 zł brutto, a dyplomowanego 4224 zł brutto. Zarobki polskich nauczycieli należą do najniższych w Europie, a ceny towarów i usług mamy europejskie. 

  5 września 2022 r. na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił uwagę na rozbieżności w danych, które przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas posiedzenia zespołu ds. statusu zawodowego w zderzeniu z projektem budżetu państwa na rok 2023.

  – Minister Przemysław Czarnek zaproponował wzrost wynagrodzeń o 9 proc., rząd w ustawie budżetowej: 7,8 proc., przy inflacji 9,8 punktu procentowego, a więc widzimy kolejną deprecjację finansów nauczycieli – powiedział. Jego zdaniem istnieją duże rozbieżności między deklaracjami szefa MEiN a projektem rządowym – w wysokości kwoty bazowej, jak i mechanizmów wynagradzania nauczycieli. – Wydaje się, że będzie potrzebne wystąpienie ZNP do pana premiera w celu wyjaśnienia tych rozbieżności – zapowiedział szef ZNP.

  Transmisja konferencji prasowej #ZNP na Facebooku:

  https://www.facebook.com/znpedupl/videos/1083718305851016

  Propozycja podwyżek o 9% i kwoty bazowej dla nauczycieli w wysokości 4 025 zł od stycznia 2023 r. złożona przez ministra edukacji podczas negocjacji ze związkami zawodowymi 23 sierpnia 2022 roku. 

  image027

  image030

   

   

   

   

   

 • INFORMACJA NR 97 z dnia 29 sierpnia 2022

  image032image012 image026

   

   

   

   

   

   

   

  30 sierpnia o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie oświatowych związków zawodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Celem spotkania jest próba wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych w zakresie walki o wyższe wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022.

  24 sierpnia Prezydium ZG ZNP postanowiło: 

  • zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji;
  • ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy;
  • wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.
 • INFORMACJA NR 96 z dnia 26 sierpnia 2022

  image035

  SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJIROZPOWSZECHNIONYCH PRZEZ MINISTRA DARIUSZA PIONTKOWSKIEGO

  Nieprawdziwe są informacje, podane przez wiceministra resortu Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego w Programie 1 Polskiego Radia, w myśl których: nauczyciel dyplomowany zarabia 6800 – 6900 zł na rękę, nauczyciel stażysta zarabia 4000 zł na rękę, kwoty podane w pkt 1. i 2. mogą być wyższe, gdy nauczyciel pracuje w nadgodzinach. 

  Informacje powyższe są nieprawdziwe, gdyż:

  1) podane przez Dariusza Piontkowskiego kwoty nie są kwotami netto (na rękę) a kwotami brutto,

  2) podane przez Dariusza Piontkowskiego kwoty nie są kwotami nauczycielskich pensji, a kwotami tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela

  3) tzw. średnie wynagrodzenie nauczyciela jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, a nie realną pensją, gdyż składa się z wielu elementów, których część w świetle przepisów prawa pracy nawet nie jest wynagrodzeniem (do średniego wynagrodzenia wlicza się m.in. świadczenia o charakterze socjalnym takie jak: odprawy emerytalne i rentowe),

  4) tzw. średnie wynagrodzenie nauczyciela obejmuje także wynagrodzenie kadry kierowniczej szkół i placówek (dodatki dla dyrektorów i wicedyrektorów) za pracę nienauczycielską,

  5) wbrew twierdzeniom ministra Piontkowskiego, podane przez niego kwoty nie mogą się powiększyć w przypadku pracy nauczyciela w nadgodzinach, gdyż kwoty tzw. średniego wynagrodzenia, które podał już uwzględniają wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową tj. wynagrodzenie za prowadzenie od 19 do 27 lekcji w tygodniu, o czym Minister jako wieloletni nauczyciel z pewnością wie.

  Mając na uwadze powyższe Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, iż Minister Piontkowski niezwłocznie opublikuje na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia – na koszt własny – sprostowanie obejmujące informacje wskazane powyżej w pkt 1-6. Stosowne wezwanie do publikacji sprostowania ZNP prześle ministrowi Piontkowskiemu za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

  W przypadku braku reakcji ze strony Pana Ministra Związek Nauczycielstwa Polskiego wykorzysta procedury określone w ustawie Prawo Prasowe, aby sprostować nieprawdziwe informacje. 

  Sławomir Broniarz /-/

  Prezes ZNP

 • INFORMACJA NR 95 z dnia 25 sierpnia 2022

  image026 

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZNP zwraca się do Pana Premiera o spotkanie w możliwie jak najszybszym terminie, nie później niż do 10 września br. 

  Obietnicę rozmów z Prezesem Rady Ministrów złożył minister Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 23 sierpnia 2022 r. 

  Warszawa, 25 sierpnia 2022 r. 

  Pan Mateusz Morawiecki

  Prezes Rady Ministrów

  Szanowny Panie Premierze,

  23 sierpnia 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki (po ośmiu miesiącach) wznowił prace Zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, z udziałem strony rządowej, korporacji samorządowych i reprezentatywnych związków zawodowych. Jednym z tematów były wynagrodzenia nauczycieli.

  Z zaskoczeniem przyjęliśmy przedstawienie propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023, zamiast propozycji zwiększenia uposażenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych,  których wynagrodzenie w wyniku nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela pozostało na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że tylko niewielka grupa nauczycieli została objęta podwyżką wynagrodzenia, natomiast przeszło 80 proc. nauczycieli ma „zamrożone” pensje.

  Dlatego zwracamy się do Pana Premiera o spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w możliwie jak najszybszym terminie, nie później niż do 10 września br. Jest to kolejna nasza prośba o rozmowę w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Niestety, dotychczas nie było jakiejkolwiek reakcji  ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwestii ustalenia terminu spotkania. Wierzymy,  że obecnie będzie to możliwe, co bez wątpienia zapobiegnie eskalacji działań o charakterze protestacyjnym. 

  Obietnicę rozmów z Prezesem Rady Ministrów złożył minister Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 23 sierpnia 2022 r. 

  Z poważaniem,

  Sławomir Broniarz/-/

  Prezes ZNP

 • INFORMACJA NR 94 z dnia 25 sierpnia 2022


  image044image038

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  23 sierpnia br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki (po 262 dniach) wznowione zostały rozmowy w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów i reprezentatywnych związków zawodowych. 

  ZNP reprezentował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie Zarządu Głównego: Arkadiusz Boroń, Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak. 

  ZNP przystąpił do rozmów z przekonaniem, że minister edukacji przedstawi propozycje wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2022 r. zwłaszcza, iż rozporządzenie dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela – podnosi wynagrodzenie tylko nauczycielom początkującym.

  Niestety, minister Przemysław Czarnek nie przedstawił takiej propozycji, natomiast zaproponował zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli dopiero od 1 stycznia 2023 r. Przedstawiciele ZNP nie odnieśli się do tej propozycji, żądając wzrostu wynagrodzenia  nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 20% od 1 września 2022 roku.

   Uznając, iż wyczerpała się formuła rozmów z Ministrem Edukacji i Nauki w kwestii wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w bieżącym roku,  delegacja ZNP, biorąca udział w rozmowach, poinformowała o przebiegu tych rozmów Prezydium ZG ZNP 24 sierpnia. To Prezydium zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmie decyzje dotyczące dalszych działań Związku  w obronie prestiżu zawodu nauczyciela, w tym godnego usytuowania finansowego tej grupy zawodowej.

   

   

   

 • INFORMACJA NR 93 z dnia 24 sierpnia 2022

   image044image045

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Uchwała nr 22/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego

  Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela Prezydium ZG ZNP postanawia:

  §1

  Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji.

  §2

  Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy.

  §3

  Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

  za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

  Sławomir Broniarz /-/

  Prezes ZNP

   

 • INFORMACJA NR 92 z dnia 23 sierpnia 2022r.

   image038

   

   

   

   

   

   

   

   Briefing prasowy ZNP przed gmachem MEiN tuż przed posiedzeniem Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

  23 sierpnia 2022 roku odbędzie się w ministerstwie edukacji posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Minister edukacji zaprosił na spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych oraz korporacji samorządowych.

  ZNP reprezentują:
  Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP
  Urszula Woźniak
  Adam Młynarski
  Arkadiusz Boroń
  Edyta Książek
  Elżbieta Markowska

  Ostatnie posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego odbyło się w grudniu 2021 r. Od tego czasu minister edukacji Przemysław Czarnek nie zwoływał spotkań tego zespołu.

  Relacja Głosu Nauczycielskiego z briefingu:

  https://glos.pl/zwiazki-przed-spotkaniem-z-ministrem-czarnkiem-to-czas-by-powiedziec-sprawdzam

  Briefing prasowy po spotkaniu:

  https://www.facebook.com/znpedupl/videos/479199356996418

  (20+) Facebook

 • INFORMACJA NR 91 z dnia 23 sierpnia 2022r.

   image051image050   

   

   

   

   

   

   

  We wtorek, 23 sierpnia 2022 roku odbędzie się w ministerstwie edukacji posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (o godz. 14.00 w gmachu MEiN przy al. Szucha 25 w Warszawie).

  Minister edukacji zaprosił na spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych oraz korporacji samorządowych.

  ZNP będą reprezentować:
  Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP
  Urszula Woźniak
  Adam Młynarski
  Arkadiusz Boroń
  Edyta Książek
  Elżbieta Markowska

  Przed rozmowami o godz. 13.30 odbędzie się briefing prasowy ZNP przed gmachem MEiN (al. Szucha). 

  Ostatnie posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego odbyło się w grudniu 2021 r. Od tego czasu minister edukacji Przemysław Czarnek nie zwoływał spotkań tego zespołu.

  W lipcu br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wezwał rząd i MEiN do podjęcia rozmów na temat rzeczywistego wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

  “W związku z bardzo trudną sytuacją materialną nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami ZNP wystąpił do pana premiera Mateusza Morawieckiego o pilne, niezwłoczne podjęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 20 proc.”

  Zespół ds. statusu zawodowego powstał 3 listopada 2016 r. z inicjatywy ówczesnej minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. W specjalnym zarządzeniu wymieniono jego skład. 

  Pierwsze spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty odbyło się 18 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Wzięli w nim udział, oprócz kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, także przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły resortowe, korporacji samorządowych oraz reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali wówczas: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, członek Prezydium ZG ZNP Joanna Wąsala, członek Zarządu Głównego ZNP Adam Młynarski.

 • INFORMACJA NR 90 z dnia 19 sierpnia 2022r.

   

  image051

  Po ośmiu miesiącach minister edukacji wznawia prace Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

  W najbliższy wtorek, 23 sierpnia 2022 roku odbędzie się w ministerstwie edukacji posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (o godz. 14.00 w gmachu MEiN przy al. Szucha 25 w Warszawie).

  Minister edukacji zaprosił na spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych oraz korporacji samorządowych.

  Ostatnie posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego odbyło się w grudniu 2021 r. Od tego czasu minister nie zwoływał spotkań tego zespołu.

  W lipcu br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wezwał rząd i MEiN do podjęcia rozmów na temat rzeczywistego wzrostu wynagrodzeń w oświacie. „W związku z bardzo trudną sytuacją materialną nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami ZNP wystąpił do pana premiera Mateusza Morawieckiego o pilne, niezwłoczne podjęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 20 proc.”

  Przypominamy komunikat ZNP po ostatnim posiedzeniu Zespołu 7.12.2021

  image052

   

  7 grudnia 2021 r. odbyło się dwustronne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych (ZNP, Forum, oświatowa „Solidarność”) i Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat propozycji zmian w zakresie pragmatyki zawodowej i wynagrodzenia nauczycieli.

  Ministerstwo potrzymało wszystkie wcześniejsze propozycje dotyczące zwiększenia pensum, wprowadzenia 8 godzin dostępności nauczyciela w szkole (tzw. karcianych), likwidacji niektórych dodatków („na start” i uzupełniającego), zmniejszenia środków na fundusz socjalny, a także zmniejszenia wysokości dodatku wiejskiego.

  Ministerstwo podtrzymało również propozycję nowej formuły awansu zawodowego oraz nauczycielskich urlopów.

  W tej sytuacji ZNP potwierdził swoje stanowisko z czerwca br., w którym odrzucono wszystkie propozycje resortu, uzależniając prowadzenie rozmów o zmianach w nauczycielskiej pragmatyce od zmiany systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i zwiększenia środków budżetowych w subwencji oświatowej.

  ZNP przedstawił również propozycję zwiększenia od 1 stycznia 2022 r. o 700 zł kwoty bazowej dla nauczycieli, co oznacza w praktyce zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Karcie Nauczyciela bez jakiejkolwiek zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

  Minister, odnosząc się do tej propozycji, zobowiązał się do przedstawienia jej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. 

  W związku z decyzją Marszałek Sejmu o rozpoczęciu procesu legislacyjnego nad Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą dotyczącą powiązania systemu wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,  przedstawiciele ZNP zwrócili się do ministra Przemysława Czarnka o jej poparcie wśród posłów Zjednoczonej Prawicy.

  VIDEO komentarz

  Relacja z konferencji prasowej przed rozmowami z MEiN:

  https://www.facebook.com/znpedupl/videos/710445433255058

  Relacja w Głosie Nauczycielskim:

  https://glos.pl/zwiazki-spotkaly-sie-z-ministrem-kolejne-rozmowy-przed-nowym-rokiem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  APEL o współdziałanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń oraz poprawę warunków pracy w oświacie

  W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawek dotyczących 20 proc. wzrostu wynagrodzenia wszystkich nauczycieli, zwracamy się do związków zawodowych działających w oświacie o współdziałanie i współpracę na rzecz podwyższenia wynagrodzeń oraz poprawy warunków pracy w oświacie. 

  5 sierpnia 2022 roku Sejm głosami PiS i koalicjantów opowiedział się przeciwko poprawkom ZNP zmierzającym m.in do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń wszystkim nauczycielom od września br. Za odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek. 

  Mamy w Polsce rekordową inflację na poziomie prawie 16 proc. Nauczyciele coraz częściej podejmują decyzję o rezygnacji z zawodu a kandydatów chętnych do pracy z uczniami nie ma, dlatego pogłębiają się problemy kadrowe w szkołach i przedszkolach. W niedalekiej perspektywie braki kadrowe przyczynią się do spadku jakości kształcenia i pogłębiania nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

  Dlatego wobec decyzji rządowej większości o braku 20 proc. podwyżek dla nauczycieli apelujemy do wszystkich organizacji związkowych, środowisk oświatowych a przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty o solidarne współdziałanie na rzecz podwyższenia wynagrodzeń naszej grupy zawodowej oraz poprawy warunków pracy i nauki w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.   

  Zachęcamy wszystkie związki zawodowe i środowiska oświatowe do podejmowania wspólnych działań na rzecz pracowników oświaty.

  Sławomir Broniarz /-/   

  Prezes ZNP  

  Sławomir Wittkowicz /-/  

  Przewodniczący WZZ „Forum – Oświata”  

  APEL – plik pdf do druku 

   

 • INFORMACJA NR 89 z dnia 18 sierpnia 2022r.

   

  image055image056

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  APEL o współdziałanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń oraz poprawę warunków pracy w oświacie

  W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawek dotyczących 20 proc. wzrostu wynagrodzenia wszystkich nauczycieli, zwracamy się do związków zawodowych działających w oświacie o współdziałanie i współpracę na rzecz podwyższenia wynagrodzeń oraz poprawy warunków pracy w oświacie. 

  5 sierpnia 2022 roku Sejm głosami PiS i koalicjantów opowiedział się przeciwko poprawkom ZNP zmierzającym m.in do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń wszystkim nauczycielom od września br. Za odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek. 

  Mamy w Polsce rekordową inflację na poziomie prawie 16 proc. Nauczyciele coraz częściej podejmują decyzję o rezygnacji z zawodu a kandydatów chętnych do pracy z uczniami nie ma, dlatego pogłębiają się problemy kadrowe w szkołach i przedszkolach. W niedalekiej perspektywie braki kadrowe przyczynią się do spadku jakości kształcenia i pogłębiania nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

  Dlatego wobec decyzji rządowej większości o braku 20 proc. podwyżek dla nauczycieli apelujemy do wszystkich organizacji związkowych, środowisk oświatowych a przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty o solidarne współdziałanie na rzecz podwyższenia wynagrodzeń naszej grupy zawodowej oraz poprawy warunków pracy i nauki w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.   

  Zachęcamy wszystkie związki zawodowe i środowiska oświatowe do podejmowania wspólnych działań na rzecz pracowników oświaty.

  Sławomir Broniarz /-/   

  Prezes ZNP  

  Sławomir Wittkowicz /-/  

  Przewodniczący WZZ „Forum – Oświata”  

  APEL – plik pdf do druku 

   

 • INFORMACJA NR 88 z dnia 11 sierpnia 2022r.

   

  image059

   

   

   

   

   

   

   

   

  W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawki Senatu do ustawy Karta Nauczyciela złożonej przez ZNP, przedstawiamy opinię do projektów:

  – rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

  – rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli.

  Przywołane projekty aktów prawnych ZNP opiniuje negatywnie.

  OPINIA ZNP

  Warszawa, 10 sierpnia 2022 r. 

  Pan Dariusz Piontkowski

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

  Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, iż 13 czerwca 2019 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja między innymi skracała ścieżkę awansu zawodowego, a także przywracała ocenę pracy nauczycieli sprzed września 2018 roku, wykreślając kryteria i wskaźniki oceny, które generowały nadmierną biurokrację, wprowadzając chaos i niepokój w środowisku nauczycielskim.

  Nowelizacja była efektem ustaleń strony rządowej pod kierownictwem wicepremier Beaty Szydło ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie. Ustalenia przyjęte w Radzie Dialogu Społecznego w dniu 3 kwietnia 2019 r. zostały zapisane w ustawie Karta Nauczyciela. Dlatego ZNP z dezaprobatą odebrał i negatywnie zaopiniował nowelizację Karty Nauczyciela przyjętą przez Sejm 23 czerwca 2022 r. w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Przyjęta nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela jest odwróceniem tych zapisów, które znowelizowano w 2019 r. Szczególnie bulwersuje treść uzasadnienia, które nie tylko stawia błędną diagnozę co do intencji konieczności zmian, ale również zafałszowuje prawdziwe skutki tych zmian.

  Ustawa nie jest bowiem reformą awansu zawodowego, nie wnosi żadnych projakościowych wartości w tym zakresie, a ponadto przywraca kryteria oceny, które bez wątpienia zwiększą biurokrację w szkołach.

  Stąd ZNP zwrócił się do Senatu RP o przyjęcie poprawek, w tym wykreślenia z delegacji ustawowej kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli.

   W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawki Senatu złożonej przez ZNP  – przedstawiamy negatywną opinię do projektów:

  – rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

  – rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli.

  Analizując zapisy obydwu projektów rozporządzeń odnosi się wrażenie, iż brak w nich jednolitej strategii odnośnie tworzenia spójnego i komplementarnego statusu zawodowego. Według opinii nauczycieli zaprojektowane rozwiązania, to źródło obaw wynikających z poczucia permanentnej oceny opartej na kryteriach oraz zwiększonych nieuzasadnionych prawem wymaganiach na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

  Związek uważa, że przedstawiony system awansu zawodowego, jak i oceny pracy nauczycieli, nie przyczyni się do poprawy jakości kształcenia oraz podwyższenia jakości statusu zawodowego nauczycieli, lecz będzie przede wszystkim czynnikiem stresogennym prowadzącym do obniżenia poziomu realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  Awans zawodowy nauczycieli 

  Zdaniem ZNP proponowany system awansu zawodowego nie spełnia wymogu zmiany projakościowej. Dotyczy to przede wszystkim możliwości zatrudnienia nauczycieli tzw. początkujących – bez stopnia awansu zawodowego, tylko na 2 lata, a w przypadku braku uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego po 6 latach proponuje się rozwiązanie stosunku pracy. Taka propozycja awansu zawodowego doprowadzi do ogromnej fluktuacji kadr w oświacie.

  W ocenie nauczycieli, założenia zmian w awansie zawodowym, które przyświecały ustawodawcy – czyli odbiurokratyzowanie awansu oraz podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, są sprzeczne z zaproponowanymi zmianami, czego przykładem jest § 6 ust.1 pkt. 4 projektu rozporządzenia. Przedstawione propozycje zmian zdaniem nauczycieli wprowadzają kolejny chaos i zmuszają do kolejnego generowania  nadmiernej dokumentacji.

  Zdaniem związku należy ponownie przeanalizować wymagania zawarte w § 8 projektu rozporządzenia dotyczące realizacji zadań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Są one zbyt wygórowane i trudne do zrealizowania przez nauczycieli. Przykładem jest chociażby wybór realizacji  jednego z zadań ujętych w pkt. 4 ust.1 § 8 – nie każdy nauczyciel posiada predyspozycje do wykonywania funkcji mentora lub opracowania podręcznika, prowadzenia cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli czy prowadzenia i analizowania badań naukowych z zakresu oświaty.

  Zaproponowana w projekcie rozporządzenia ścieżka awansu zawodowego
  w opinii związku zniechęci młodych ludzi do podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela, co jeszcze pogłębi kryzys kadrowy w oświacie.

  Ocena pracy nauczycieli

  Jest to akt prawny, który według opinii nauczycieli demotywująco wpłynie na warunki pracy w szkole. Uregulowania w nim zawarte nie zachęcają nauczycieli do doskonalenia ich pracy, lecz mogą być narzędziem opresji wobec nich, zaburzającym konieczną w szkole atmosferę zaufania i współpracy.

  Nie do przyjęcia przez środowisko nauczycielskie są zaproponowane w rozporządzeniu szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy. Kryteria te wykraczają poza zakres ustawowy wynikający z art. 6 i 42 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela i  art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Kryteria oceny pracy budzą wiele wątpliwości, gdyż są nadmiernie rozbudowane i niewymierne. Zastrzeżenia  wśród nauczycieli budzi permanentna ocena ich pracy oparta o kryteria. Związek podkreśla, że zaproponowana w projekcie rozporządzenia ocena pracy nauczyciela oparta na kryteriach wręcz obniży jakość i efektywność pracy szkół i placówek oraz nie wpłynie pozytywnie na motywację nauczycieli do doskonalenia swej pracy. Kryteria związane z oceną pracy nauczycieli staną się narzędziem nieobiektywnych działań dyrektora podejmowanych wobec nauczycieli. Tak zaproponowana ocena stanie się kolejnym biurokratycznym wymogiem.

            Związek ze względu na tak liczne zastrzeżenia nauczycieli do zakresu uregulowań dotyczących oceny ich pracy proponuje wykreślenie z projektu rozporządzenia następujących zapisów, co do których środowisko nauczycieli ma najwięcej wątpliwości:

  1.  W § 3 ust.1 pkt. 5 w całości, gdyż zdaniem nauczycieli, wynika on samoczynnie z wykonywanej codziennej ich pracy. Tak proponowanym zapisem ustawodawca wyraża brak szacunku do pracy nauczyciela, jak i  zaufania do podejmowanych przez niego działań.
  2. § 11 ust.2 w całości, gdyż według nauczycieli brak jest argumentu wprowadzenia punktacji dla określenia poziomu spełnienia kryteriów oraz ustalenia procentowej liczby punktów niezbędnych dla uzyskania danej oceny pracy.

   Nie została przedstawiona metodologia, na podstawie której ustawodawca oparł propozycję punktacji (0-30, 0-5) i procentów (90%, 75%, 55%, poniżej 55%). Według opiniujących nauczycieli nie da się zbudować uniwersalnego systemu oceniania we wszystkich jednostkach systemu oświaty – nie jest możliwe wprowadzenie standaryzacji oceny pracy nauczyciela, gdyż praca nauczyciela jest nieporównywalna. Należy pamiętać, że wpływ na ocenę mają również różne uwarunkowania, takie jak rodzaj szkoły, placówki (np. nie można porównać nauczyciela pracującego w szkole z nauczycielem pracującym w przedszkolu, jak i nauczyciela pracującego w szkole ogólnodostępnej z nauczycielem  pracującym w szkole specjalnej czy nauczycielem pracującym w poradni psychologiczno-pedagogicznej z  nauczycielem pracującym w bibliotece) z powodów chociażby różnej specyfiki ich pracy.

  W opinii nauczycieli wprowadzenie sytemu opartego na punktach i procentach  spowoduje tworzenie przez dyrektorów  wewnętrznych uregulowań (np. regulaminów oceniania), mimo braku delegacji ustawowej w tym zakresie.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak na wstępie, negatywnie opiniuje ww, projekty rozporządzeń.

  Z poważaniem

  Wiceprezes ZG ZNP

  Krzysztof Baszczyński

GOTOWI DO WSPÓŁPRACY ???
TUTAJ JEST NAJLEPSZA DROGA DO STARTU !!!

DZWOŃ DO NAS :

telefon: +48 693 639 293        
tel. stacjonarny: +48 58 739 51 63     
telefon/fax: +48 58 301 97 18     
e-mail: [email protected]
www.pomorskie.znp.edu.pl

Mapa  dojazdu 


ODWIEDŹ NAS :

kontakt: ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OKRĘG POMORSKI
UL. WAŁY  JAGIELLOŃSKIE  24
80-853  GDAŃSK

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 67 gości.

Licznik odwiedzin

244493
Dzisiaj203
Wczoraj284
W tym tygodniu487
W tym miesiącu924

Search

facebook_page_plugin